Бүрдүүлэх материалын загвар

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны …..

дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

 

  ГАЗАР  ӨМЧЛӨХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ

 

______________ аймаг /нийслэл/-ийн

________ сумын газрын даамал

                                             /дүүргийн Газрын алба/-д  

I.  ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

            1. Овог _______________________________

            2. Эцэг/эх/-ийн нэр _____________________

            3. Нэр ________________________________

            4. Регистерийн дугаар ___________________

            5. Утасны дугаар _______________________

 

   ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ /зөвхөн итгэмжлэгдсэн төлөөлүүлэгчээр

    дамжуулан газар өмчлөх хүсэлт гаргасан тохиолдолд нөхнө/

 

1

Насанд хүрээгүй буюу 0-18 насны хүүхэд

 

2

Сэтгэцийн өвчний улмаас шүүхийн шийдвэрээр иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжгүйд тооцогдсон иргэн

 

3

Иргэний эрх зүйн чадамж нь шүүхийн шийдвэрээр хязгаарлагдсан иргэн

 

4

Гадаадад оршин сууж байгаа иргэн

 

5

Хорих ял эдлэж байгаа иргэн

 

6

Цэргийн алба хааж байгаа иргэн

 

7

Эрүүл мэндийн хувьд болон өндөр настай болсны учир иргэний эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон иргэн

 

8

Бусад

 

(Хүсэлт гаргагч нь эдгээр субъектын аль нь болохыг “√” гэж тэмдэглэнэ үү.)

 

II. ХҮСЭЛТ ГАРГАЧИЙН ХУУЛЬ ЁСНЫ БОЛОН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

     ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

            1. Овог ____________________________________

            2. Эцэг/эх/-ийн нэр __________________________

            3. Нэр _____________________________________

            4. Регистерийн дугаар _______________________

            5. Утасны дугаар ___________________________

            6. Хүсэлт гаргагчийн хэн болох ______________

 1. . ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ХҮСЭЛТИЙН ТӨРӨЛ/ҮНДЭСЛЭЛ /Та хүснэгтээс сонгоод √ тэмдэглэгээ хийнэ үү/

1

Гэр бүлийн хэрэгцээнд нэг удаа үнэгүй газар өмчилж авах

 

2

Газрын өмчлөх эрхийг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх

 

3

Хууль ёсны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан гэр бүлийн хэрэгцээнд нэг удаа үнэгүй газар өмчилж авах

 

4

Аж ахуйн зориулалтаар газар өмчилж авах

 

5

Төрөөс нөхөн олговортойгоор эргүүлэн авах

 

6

Худалдах, худалдан авах гэрээний үндсэн дээр өмчилсөн газрын эрх шилжүүлэх

 

7

Дуудлага худалдаагаар газар өмчилж авах

 

8

Давуу эрхээр газар өмчилж авах

 

9

Өөрийн хүсэлтээр газар өмчлөх эрхээс татгалзах

 

10

Шүүхийн шийдвэрээр эрх сэргээх /түдгэлзүүлэх/

 

 1. . ӨМЧИЛЖ АВАХЫГ ХҮССЭН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
 1. . Нэгж талбарын дугаар: ............................

2. Газрын зориулалт:

...........................

3. Талбайн хэмжээ (м2/га):

.............................

4. Эзэмшил газрын дуусах хугацаа /огноо/:

.............................

5. Газрын эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар:…………………………………………………………

 

6. Газрын байршлын хаяг: ____________________аймаг/нийслэл/,_____________________сум/дүүрэг/                   баг/хороо/, __________________гудамж/хороолол/,               байр/хашааны дугаар/

             /Шинээр газар өмчлөх хүсэлт гаргасан тохиолдолд хүснэгтийн 2, 3, 6 дугаар хэсгийг нөхнө /

 1. . ХҮСЭЛТЭД ХАВСАРГАСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

1

Хүсэлт гаргагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

2

Хууль ёсны болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

3

Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшиж байгаа бол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, газар эзэмших гэрээний эх хувь

 

4

Эзэмшил газрын кадастрын зураг

 

5

Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт

 

6

Нэгж талбарын тойм зураг

 

7

Нэгж талбарын эргэлтийн цэг газарт бэхлүүлсэн тэмдэглэл

 

8

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа

 

9

Худалдаж, худалдан авах гэрээ /эх хувиар/

 

10

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг баталсан баримт бичиг

 

11

Баг /хороо/-ын засаг даргын тодорхойлолт

 

(Хавсаргасан баримт бичгийн ард “√” гэж тэмдэглэнэ үү.)

 

Хүсэлтэд  ___  хуудас баримт бичиг хавсаргасан болно.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Хүсэлт хүлээн авсан:

Хүсэлт гаргасан:

Газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан

____________________________________ хүлээн

авч, хүсэлтийн .................................дугаарт бүртгэв.

 

____________________________________

/гарын үсэг/

 

 

________________________________________

/Хүсэлт гаргагчийн овог, нэр/

 

 

________________________________________

/гарын үсэг/

 

2_____ оны ___ сарын ___ өдөр

 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны А/156

 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ

 

__________________ аймаг /нийслэл/-ийн

_________________ сумын газрын даамал

                                             /дүүргийн Газрын алба/-д

 

 1. .  ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ  /Та хүснэгтээс сонгоод тэмдэглэгээ хийн холбогдох мэдээллийг нөхнө үү/

Иргэн

 

Овог: ________________ Эцэг/эх/-ийн нэр: _______________________________

Нэр: ___________________________ Регистрийн дугаар: __________________

Утасны дугаар: _______________________

Хуулийн этгээд

 

Оноосон нэр: _______________________________________________________

Регистрын дугаар: _________________Утасны дугаар: _____________________

 

 1. . ИРГЭНИЙ  ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ТӨЛӨӨЛӨХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /зөвхөн иргэн, хуулийн этгээдийг төлөөлж буй тохиолдолд нөхнө/Овог:____________________________ Эцэг/эх/-ийн нэр: __________________________________                            Нэр : ___________________________________ Регистерийн дугаар: ___________________________

Утасны дугаар: _____________________________

 

ХАМТРАН ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /зөвхөн хамтран эзэмшигчтэй тохиолдолд нөхнө/

Д/д

Иргэн/хуулийн этгээдийн нэр

Регистерын дугаар

Эзэмшигчийн хэн болох

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 1. . ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТИЙН ТӨРӨЛ/ҮНДЭСЛЭЛ /Та хүснэгтээс өргөдлийн төрлөө сонгоод √ тэмдэглэгээ хийнэ үү/

1

Шинээр газар эзэмших

 

2

Газар эзэмших эрхээ бусдад шилжүүлэх

 

3

Газар эзэмших эрхээ хэсэгчлэн шилжүүлэх

 

4

Эзэмшиж буй газрын зориулалт өөрчлүүлэх

 

5

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах

 

6

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ нөхөн авах

 

7

Эзэмшил газрын талбай өөрчлүүлэх

 

8

Дуудлага худалдаагаар газар эзэмших

 

9

Өөрийн хүсэлтээр эзэмшил газраасаа татгалзах

 

10

Давуу эрхээр газар эзэмших

 

11

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ барьцаалах

 

12

Шүүхийн шийдвэрээр эрх цуцлах/түдгэлзүүлэх

 

13

Шүүхийн шийдвэрээр эрх сэргээх

 

 1. . ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ / Эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарын эсхүл шинээр эзэмшихийг хүссэн газрын мэдээллийг нөхнө./

 

 1. . Нэгж талбарын дугаар: ......................

2. Газрын зориулалт:

     ...................................

3. Талбайн хэмжээ (м2/га):

.......................................

4. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар:

...................................................

5. Эзэмших  хугацаа:

 1. .................……/жил/

 

6. Газрын байршлын хаяг: ____________________аймаг/нийслэл/ ,_____________________сум/дүүрэг/________________баг/хороо/, ________________гудамж/хороолол/, ______байр/хашааны дугаар/

     
 • Шинээр газар эзэмших, ашиглах хүсэлт гаргасан тохиолдолд хүснэгтийн 2, 3, 5, 6,  дугаар хэсгийг нөхнө /

 

V. ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ АГУУЛГА /Та хүснэгтээс сонгоод √ тэмдэглэгээ хийнэ үү

1. Газар эзэмших эрхээ хэсэгчлэн шилжүүлэх:/Газар эзэмших эрх шилжүүлэн авч байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг нөхнө/

 

 1. .1 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэн авч байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Овог                                               Эцэг/эх/-ийн нэр_________________________________

Нэр /хуулийн этгээдийн оноосон нэр ______________Регистрийн дугаар ______________

Талбайн хэмжээ: /Шилжүүлэн өгч байгаа газрын талбайн хэмжээг бичнэ/______________ _________м.кв

 

1.2 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэн авч байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Овог                                               Эцэг/эх/-ийн нэр_________________________________

Нэр /хуулийн этгээдийн оноосон нэр _______________Регистрийн дугаар ______________

Талбайн хэмжээ: /Шилжүүлэн өгч байгаа газрын талбайн хэмжээг бичнэ/

_________м.кв

1.3 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэн авч байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Овог                                               Эцэг/эх/-ийн нэр_________________________________

Нэр /хуулийн этгээдийн оноосон нэр _____________________Регистрийн дугаар _______

Талбайн хэмжээ: /Шилжүүлэн өгч байгаа газрын талбайн хэмжээг бичнэ/

 • м.кв

 

2. Эзэмшил газрын талбайн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах: /хүсэлт гаргаж буй талбайн хэжээг бичнэ/  

 

Хэмжээ: ………….. м.кв

 

3. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах:/хүсэлт гаргаж буй хугацаа/  

 

Хугацаа: ....................... жил

 

4. Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлүүлэх:/хүсэлт гаргаж буй газрын зориулалт зориулалт/

 .........................................................................................................................................................

 

5. Эзэмшил газраа бусдад ашиглуулах:

Эхлэх огноо: .......................................... Дуусах огноо: ................................................

Ашиглах иргэн, хуулийн этгээдийн нэр: .......................................................................................

 

6. Газар эзэмших хүсэлтийн нэмэлт агуулга:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

VI. ХҮСЭЛТЭД ХАВСАРГАСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

1

Иргэний үнэмлэхний хуулбар болон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

 

2

Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшиж байгаа бол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, газар эзэмших гэрээний эх хувь

 

3

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх гэрээ /эх хувиар/

 

4

Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээг харуулсан тойм зураг

 

5

Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт

 

6

Газрын байршлын кадастрын зураг

 

Нэгж талбарын эргэлтийн цэг газарт бэхлүүлсэн тэмдэглэл

 

7

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа

 

8

Улсын бүртгэлийн мэдүүлэг

 

9

Газар барьцаалсан банкны гэрээ

 

(Хавсаргасан баримт бичгийн ард “√” гэж тэмдэглэнэ үү.)

 

Хүсэлтэд  ___  хуудас баримт бичиг хавсаргасан болно.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Хүсэлт хүлээн авсан:

Хүсэлт гаргасан:

Газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан

________________________________ хүлээн

авч, хүсэлтийн ........................дугаарт бүртгэв.

 

____________________________________

/гарын үсэг/

 

 

________________________________________

/хүсэлт гаргагчийн овог, нэр/

 

 

________________________________________

/гарын үсэг/

 

2_____ оны ___ сарын ___ өдөр

 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны А/156

дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт

 

ГАЗАР АШИГЛАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ

 

__________________ аймаг /нийслэл/-ийн

_________________ сумын газрын даамал

                                             /дүүргийн Газрын алба/-д

 

 1. .  ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ  /Та хүснэгтээс сонгоод тэмдэглэгээ хийн холбогдох мэдээллийг нөхнө үү/

Гадаадын

иргэн

 

Харъяалал /аль улсын/: _________________Овог: _____________________ Эцэг/эх/-ийн нэр: _______________________Нэр: _____________________ Регистрийн дугаар: _________________Утасны дугаар: _______________

Гадаад улсын

хуулийн этгээд

 

Оноосон нэр: ___________________________________________________

Регистрын дугаар: _________________Утасны дугаар:             ___________

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж

 

Оноосон нэр: ___________________________________________________

Регистрын дугаар: _________________Утасны дугаар:             ___________

II. ИРГЭНИЙ  ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧ/ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ ТӨЛӨӨЛӨХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /зөвхөн иргэн, хуулийн этгээдийг төлөөлж буй тохиолдолд нөхнө/

Овог:_____________________________ Эцэг/эх/-ийн нэр: __________________________________

Нэр: ________________________________________ Регистерийн дугаар: _____________________

Утасны дугаар: _____________________________

 1. . ГАЗАР АШИГЛАХ ХҮСЭЛТИЙН ТӨРӨЛ/ҮНДЭСЛЭЛ /Та хүснэгтээс өргөдлийн төрлөө сонгоод √ тэмдэглэгээ хийнэ үү/

1

Шинээр газар ашиглах

 

2

Ашиглалтын газрын зориулалт өөрчлүүлэх

 

3

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах

 

4

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ нөхөн авах

 

5

СӨХ-д орчны газрыг ашиглуулах

 

6

Тусгай хамгаалалттай газар шинээр ашиглуулах

 

7

Дуудлага худалдаагаар газар ашиглах

 

IV. ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ / Шинээр газар ашиглах болон эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарын мэдээллийг нөхнө/

 

 1. . Нэгж талбарын дугаар: ......................

2. Газрын зориулалт:

..................................

3. Талбайн хэмжээ (м2/га):

................................

4. Газрын эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар:

..................................

5. Газар ашиглах  хугацаа:.................  /жил/

 

6. Газрын байршлын хаяг: __________________________аймаг/нийслэл/ ,__________________________сум/дүүрэг/________________баг/хороо/, ___________________гудамж/хороолол/, _______ байр/хашааны дугаар/

     

Шинээр газар ашиглах хүсэлт гаргасан тохиолдолд хүснэгтийн 2, 3, 5, 6,  дугаар хэсгийг нөхнө/                                           V. ГАЗАР АШИГЛАХ ХҮСЭЛТИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ АГУУЛГА /Та хүснэгтээс сонгоод √ тэмдэглэгээ хийнэ үү/

1. Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах: /хүсэлт гаргаж буй хугацаа/  

 

Хугацаа: ………….. жил

    

 

2. Ашиглаж буй газрын зориулалт өөрчлүүлэх:/хүсэлт гаргаж буй газар ашиглалтын зориулалт/

 ....................................................................................................................................................

 

 

3. Хүсэлтийн нэмэлт агуулга: ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. . ХҮСЭЛТЭД ХАВСАРГАСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

1

Иргэний үнэмлэхний хуулбар болон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

 

2

Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшиж байгаа бол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, газар эзэмших гэрээний эх хувь

 

3

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх гэрээ /эх хувиар/

 

4

Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээг харуулсан тойм зураг

 

5

Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт

 

6

Газрын байршлын кадастрын зураг

 

7

Нэгж талбарын эргэлтийн цэг газарт бэхлүүлсэн тэмдэглэл

 

8

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа

 

9

Улсын бүртгэлийн мэдүүлэг

 

(Хавсаргасан баримт бичгийн ард “√” гэж тэмдэглэнэ үү.)

 

Хүсэлтэд  ___  хуудас баримт бичиг хавсаргасан болно.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Хүсэлт хүлээн авсан:

Хүсэлт гаргасан:

Газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан

________________________________ хүлээн

авч, хүсэлтийн ........................дугаарт бүртгэв.

 

____________________________________

/гарын үсэг/

 

 

________________________________________

/хүсэлт гаргагчийн овог, нэр/

 

 

________________________________________

/гарын үсэг/

 

2_____ оны ___ сарын ___ өдөр

 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны А/156

дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт

 

 

ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

_________________________________________________________________________-ны

(иргэний эцэг/эх/-ийн нэр, нэр, хуулийн этгээдийн оноосон нэр)

            бүртгэлийн № _________________ -д бүртгэгдсэн ______ хуудас хүсэлтийг 2____ оны ____сарын____ өдрийн_____ цаг____ минутад____________________аймаг (нийслэл)-ийн

            _______________________ сум (дүүрэг)-ын _______________________________________

                                                                                                (газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан)

               

            ________________________   ________________________ хүлээн авав.

                                   (овог, нэр)                                           (гарын үсэг, тамга тэмдэг)

 

ХҮСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ-ХЯНАЛТЫН КАРТЫН МАЯГТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Хүсэлтийн төрөл

Хүсэлт гаргагч

Хүсэлт

Нэр:

Байршил:

Бүртгэсэн огноо

Бүртгэлийн дугаар

Товч утга:__________________________________

                                             (Хүсэлтийн төрөл)

Хэнд: ______________________________________

 (Хүсэлт дээр ажиллах мэргэжилтий албан тушаал, овог, нэр)

 

(Огноо)

 

(Хүсэлтийн дугаар)

 

Удирдлагын заалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Гарын үсэг:/…………………………………../ Огноо: ___________

 

 

 

 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны А/156

дугаар тушаалын тавдугаар хавсралт

 

 

ХАРИУ ӨГӨХ МЭДЭГДЭЛ

___________________________________________________________________-ны

(иргэний эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, хуулийн этгээдийн оноосон нэр)

бүртгэлийн № __________ -д бүртгэгдсэн ______________ хуудас бүхий хүсэлтийг хүлээн авч, хянан үзэхэд ________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________үндэслэлээр таны гаргасан хүсэлтийг буцаав. ________________аймаг (нийслэл) –ийн _____________________ сум (дүүрэг)–ын газрын асуудал эрхэлсэн албан тушаалтан _________________________________

(эцэг /эх/-ийн нэр)

____________________________  _____________________________.

                              (нэр)                                                         (тамга, тэмдэг)                                                                                  

 

 

2________ оны _____ сарын _____ өдөр

 

 

                 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны А/156 дугаар

                 

тушаалын зургаадугаар хавсралт

           

Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлийн маягт

       
                           

Д/д

Нэгж талбарын дугаар

Газрын хэмжээ  

Газрын зориулалт*

Газрын байршлын нэр, хаяг

                                                   Газар өмчлөгчийн

баг /хороо/

гудамж /хороолол/

байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар

овог

эцэг /эх/-ийн нэр

нэр

 

  Байнгын хаяг

 /м.кв/

 /га/

регистрын дугаар

аймаг /нийслэл/

сум /дүүрэг/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   
                   
                   
                   
                   

Газар өмчлөгчийн

Газар өмчлүүлэх эрх олгосон үндэслэл

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн

Бүртгэсэн огноо

  Байнгын хаяг

огноо

захирамжийн дугаар

эцэг /эх/-ийн нэр

нэр

Иргэний үнэмлэхийн

баг /хороо/-ийн

гудамж /хороолол/-ны

байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар

дугаар

регистр

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                     
             
                     
                     
                     
                     

Албан тушаалтны гарын үсэг

Эрхийн шилжилт, хөдөлгөөн

Тайлбар

Бүртгэсэн огноо

Албан тушаалтны гарын үсэг

   

худалдсан-Х, арилжсан-А, өвлүүлсэн-Ө, бэлэглэсэн-Б  аль нь болох

шинээр үүссэн нэгж талбаруудын дугаар

   
   

24

25

26

27

28

29

30

31

32

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                   

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны А/156 дугаар

                         

тушаалын долоодугаар хавсралт

                                   
         

Газар өмчлөх, эзэмших, ашилах тухай хүсэлт бүртгэх маягт

   
                                   

Хүсэлтийн дугаар

Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр

Эзэмшил (э), ашиглалт (а), өмчлөл (ө)-ийн  аль нь болох

Регистрын дугаар

Хүсэлт хүлээн авсан огноо

Хүсэлтэд хавсаргасан материалын тоо

Үүнд:

Тайлбар

Албан тушаалтны гарын үсэг

Хүсэлт

иргэний үнэмлэх /төрсний гэрчилгээ/-ийн хуулбар

Баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

Хүсэлт гаргасан газрын байршил, зааг хэмжээ зэргийг тусгасан тойм зураг

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

Газрын гэрчилгээний хуулбар

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээ

Кадастрын зураг

Засаг даргын шийдвэрийн эх хувь

Улсын бүртгэлийн мэдүүлэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны…..

 дугаар тушаалын наймдугаар хавсралт

 

Газар эзэмших эрхийг шилжүүлж

авснаар үүсэх эрх, үүргийг хүлээн зөвшөөрч

байгаа тухай мэдэгдэл

 

Огноо: ............ он ........ сар ........ өдөр

 

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэгчийн нэр: ...............................................

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн авагчийн нэр : .....................................

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ......-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах нэгж талбарын ...................... дугаартай, .............. м2 газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлж авахаар хүсэлт гаргав.

Газар эзэмших эрхийг шилжүүлж авахад гаргасан хүсэлтийн төрөл:

     Эрхийн гэрчилгээ бүхий газрыг бүтнээр нь шилжүүлж авах

     Эрхийн гэрчилгээ бүхий газрыг хэсэгчлэн шилжүүлж авах/ хэсэгчлэн шилжүүлэх талбайн хэмжээ

     Хамтран эзэмшигч болох

     Өв залгамжлалын журмаар шилжүүлэн авах

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн авснаар дараах эрх үүснэ. Үүнд:

Газрын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан :

35.1.1 гэрээнд заасан зориулалтын дагуу уг газрыг эзэмших, ашиглах;

35.1.2. газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг газар өмчлөгчөөс гаргуулж авах;

35.1.3.газарт учирсан хохирлыг гэм буруутай этгээдээр тогтоосон журмын дагуу нөхөн төлүүлэх;

35.1.4.газар эзэмшүүлэх тухай шийдвэр гаргасан этгээдийн зөвшөөрөлтэйгээр эрхийн гэрчилгээгээ бусдад шилжүүлэх;

35.1.5.газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээнд заасан үүргээ зохих ёсоор биелүүлж ирсэн бол эрхийн гэрчилгээний хугацаа дуусахад уг газрыг үргэлжлүүлэн эзэмшихээр эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах;

35.1.6.газар эзэмшигч нь газар эзэмшүүлэх тухай шийдвэр гаргасан этгээдийн зөвшөөрөлтэйгээр тухайн газраа бүгдийг нь буюу зарим хэсгийг бусдад ашиглуулж болно;

35.1.7.газар эзэмших эрхээ энэ хуульд заасан журмын дагуу барьцаалах.

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлж авснаар дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

35.3.1.газар эзэмших гэрээнд заасан нөхцөл, болзлыг биелүүлэх;

35.3.2.газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах, байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж болон төрийн эрх бүхий байгууллагаас газар ашиглалттай холбогдуулан тавьсан нийтлэг шаардлагыг биелүүлэх;

35.3.3.газрын төлбөрийг тогтоосон хугацаанд төлөх;

35.3.4. газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг тогтоосон журмын дагуу хийлгэж байх;

35.3.5.бусдын газар эзэмшихтэй холбогдсон эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчихгүй байх;

35.3.6.энэ хуульд заасны дагуу эрхийн гэрчилгээгээ барьцаалах, шилжүүлэх тохиолдолд улсын бүртгэлд бүртгүүлэх.

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлж авснаар үүсэх эрх, үүргийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч байгаа болно.

 

 

     - Иргэн                      ................................................ / ........................................................................../ 

                                                    гарын үсэг                                     гарын үсгийн тайлал                     

 

 

   

     - Хуулийг этгээд      ............................  /......................................................./ ........................................./

                                           тамга                            оноосон нэр                         төлөөлөгчийн гарын үсэг

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР