БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ТОХИРЛЫН БАТАЛГААЖУУЛТАНД ХАМРУУЛАХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ

 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ТОХИРЛЫН БАТАЛГААЖУУЛТАНД

ХАМРУУЛАХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ

 

               Барилгын хөгжлийн төв. Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын алба

                                      / Баталгаажуулалтын байгууллагын нэр /

 

---------------------------------------------------------------

/ Компанийн нэр /

 

  1. Өргөдөл гаргагчийн талаархи мэдээлэл:

Хүсэлт гаргагчийн бүртгэгдсэн  албаны хаяг:

 Утас, факсын дугаар:

Чанарын асуудал хариуцсан ажилтны нэр, албан тушаал:

Бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн газрын байршил:

Хүсэлтийн төрөл /доогуур нь зурах/

Үйлдвэрийн хүчин чадал /жилээр/

Шинэ

сунгах

нэмэлт

       

2. Баталгаажуулалтанд хамруулах бүтээгдэхүүний талаархи мэдээлэл

  • БТКУС-ийн кодын дугаар:

 

  • Баталгаажуулалтад

хамрагдах бүтээгдэхүүний нэр:

 

 

Бүтээгдэхүүний техникийн шаардлагын стандартын дугаар:

 

 

 

Холбогдох тусгай журам, дүрэм

Дугаар:

Нэр:

Баталсан огноо:

 

 

МЭДЭГДЭХ НЬ :

 

  • Бид өргөдөл гаргахтай холбогдон гарах зардлыг бүрэн хариуцна.
  •  Баталгаажуулалтанд тавих шаардлагыг мөрдөнө.
  •  Бүтээгдэхүүний  баталгаажуулалтанд хэрэгцээтэй аливаа мэдээллээр  хангана.
  • Үнэлгээ явуулахад зориулж хэрэгцээтэй  баримт бичиг, дотоодын хяналттай холбоотой бүртгэлийг бэлтгэнэ.
  • Анхдагч үнэлгээний болон сорилтын үр дүн эерэг гарсан тохиолдол тогтоосон  хугацааны дотор дээр дурьдсан бүтээгдэхүүний                                                             баталгаажуулалттай холбогдсон гэрээ байгуулна
  • Хүсэлт гаргасан огноо:
  • Хүсэлт гаргагчийн нэрийн өмнөөс гарын үсэг зурах эрх бүхий ажилтны нэр,  албан тушаал

 

                         Гарын үсэг ..................................../................................/

                         / Тэмдэг/ 

 

 

ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭГЧИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

 

Үзүүлэлт

 

Тайлбар

1

Оноосон нэр:

Өмчийн хэлбэр:

 

2

Улсын бүртгэлийн дугаар:

Регистрийн дугаар:

 

3

Энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа:

 

 

4

Аж ахуйн нэгжийн албан ёсны хаяг:

 

5

Шуудангийн хайрцаг, харилцах:

Утас, факс, E-mail, цахим хаяг

 

6

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

 

7

Байгуулагдсан он:

 

 

 

 

 

 

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР