2016 оны 2 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

Хүснэгт №1

2016 оны 2 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

ГХБХБГазар                                                                                                    2016.07.04

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, санал гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

33

29

2

-

2

93.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

33

29

2

-

2

93.9%

 

Хүснэгт №2

2016 оны 2-р улиралын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн тайлан

ГХБХБГазар                                                                                                            2016. 07. 04.

 

 

 

 

Байгууллагын

нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

 

Үүнээс

Бичгээр

ЗГ-ын 11-11

Төвөөс шилжин ирсэн

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

 

33

33

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

33

33

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт №3

өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/

Байгууллагын нэр

 

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

 

 

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

1. Газрын маргааны тухай 1 өргөдөл – 3.03%

2. Газар хүсссэн тухай  8 өргөдөл – 24.25%

3. Ажил хүссэн тухай 10 өргөдөл – 30.30%

4. Газрыг өмчлөлд хүссэн тухай 1 өргөдөл – 3.03%

5. Хүсэлт тавих тухай 4 өргөдөл- 12.12 %

6. Газрын гэрчилгээ хүссэн 1 өргөдөл- 3.03 %

7. Эзэмшлийн газрын тухай 1 өргөдөл- 3.03%

8. Газрын маргаан шийдвэрлүүлэх тухай 1 өргөдөл-3.03%

8.Бусад 6 өргөдөл – 18.18%

 

Нийт дүн

33

 

      Хянасан:                                                            Х.Насихат

Өргөдөл, гомдлын биелэлт гаргасан:                   Х.Айнур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт №1

2016 оны 3 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

ГХБХБГазар                                                                                                    2016.10.03

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, санал гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

79

73

2

-

4

94.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

79

73

2

-

4

94.9%

 

Хүснэгт №2

2016 оны 3-р улиралын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн тайлан

ГХБХБГазар                                                                                                              2016.10.03.

 

 

 

 

Байгууллагын

нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

 

Үүнээс

Бичгээр

ЗГ-ын 11-11

Төвөөс шилжин ирсэн

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

 

 

79

79

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

79

79

 

 

 

 

 

                                                

                 

Хүснэгт №3

өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/

Байгууллагын нэр

 

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

 

 

1

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

 

1. Газрын маргааны тухай 7 өргөдөл – 8.86%

2. Газар хүсссэн тухай  10 өргөдөл – 12.65%

3. Ажил хүссэн тухай 43 өргөдөл – 54.44%

4. Газрыг өмчлөлд хүссэн тухай 1 өргөдөл – 1.27%

5. Хүсэлт тавих тухай 5 өргөдөл- 6.32 %

6. Газрын гэрчилгээ хүссэн 1 өргөдөл- 1.27 %

7. Эзэмшлийн газрын тухай 2 өргөдөл- 2.53%

8. Газрын маргаан шийдвэрлүүлэх тухай 1 өргөдөл-1.27%

9. Барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүсэх тухай 1 өргөдөл-1.27%

10..Бусад 8 өргөдөл – 10.12%

 

Нийт дүн

79

 

 

                                              Хянасан: Дарга                         К.Болат

          Өргөдөл гомдлын биелэлт гаргасан                        Х.Айнур

 

 

Хүснэгт №1

2016 оны 3 дугаар улиралын ирсэн хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн тайлан

ГХБХБГазар                                                                                                    2015.06.23

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн бичгийн тоо

 

Нийт ирсэн бичгийн тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар

 

290

290

152

148

2

2

97,3%

Дүн

290

290

152

148

2

2

97,3%

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР