2017 оны 1 дүгээр улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2017 оны 1 дүгээр улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

ГХБХБГазар                                                                                                    2017.03.31

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, санал гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

42

32

2

-

8

80.95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

42

32

2

-

8

80.95%

 

Хүснэгт №2

2017 оны 1-р улиралын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн тайлан

ГХБХБГазар                                                                                                            2017. 03. 31.

 

 

 

 

Байгууллагын

нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

 

Үүнээс

Бичгээр

ЗГ-ын 11-11

Төвөөс шилжин ирсэн

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

 

42

42

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

42

42

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт №3

өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/

Байгууллагын нэр

 

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

 

 

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

1. Газрын маргааны тухай 11 өргөдөл – 26.2%

2. Газар хүсссэн тухай  10 өргөдөл – 23.8%

3. Ажил хүссэн тухай 8 өргөдөл – 19.1%

4. Газрыг өмчлөлд хүссэн тухай 1 өргөдөл – 2.38%

5. Хүсэлт тавих тухай 0 өргөдөл-

6. Газрын гэрчилгээ хүссэн 2 өргөдөл- 4.76 %

7. Эзэмшлийн газрын тухай 4 өргөдөл- 9.52%

8. Газрын маргаан шийдвэрлүүлэх тухай 1 өргөдөл-2.38%

8.Бусад 5 өргөдөл – 11.91%

 

Нийт дүн

42

 

      Хянасан:                                                            К.Болат

Өргөдөл, гомдлын биелэлт гаргасан:                   Х.Айнур

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР