"Гэрчилгээний загвар шинэчлэн" батлах тухай /иргэний газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, төрийн байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ/"Заавар батлах" тухай (Газар өмчлөх, эзэмших тухай хүсэлтийн загвар)Албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн төвшинг үнэлэх журам "Заавар батлах" тухай (газрын төлбөр ногдуулах аргачилсан заавар)"Заавар батлах" тухай (хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэх заавар)"Загвар батлах " тухай (улсын тусгай хэрэгцээний газарт ашиглах эрхийн гэрчилгээний загвар)"Гэрчилгээний загвар" батлах тухай /улсын тусгай хэрэгцээний газарт газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ/"Журам батлах" тухай (Албан хэрэг хөтлөлтийн журам)Геодези, зураг зүйн хэмжлийн багаж хэрэгслийг түр хадгалах журамХот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журамГеодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг хадгалах, хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх журамАрхивын баримт ашиглалтын журамГазар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем ажиллуулах журамГазрын мониторингийн системийг ажиллуулах журамИргэнд газар өмчлүүлж, кадастр хийх журамГазрын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системийг ажиллуулах журамБайгууллагын цахим хуудсыг хөтлөх журамАймгийн газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журамАлбан хаагчын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журамЭкспертийн эрх олгох тухай Төрийн архивт баримт хүлээн авах журам
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР