ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

       ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ТАЛААР ИРГЭН, ААНБ-УУДАД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

Д/д

Мэдээллийн нэр

Үйлчлэх төрөл

Хэмжих нэгж, Ангилал

Үйлчилгээний хураамж /төгрөгөөр/

Үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамжийн дансны дугаар

Хууль, тогтоомжийн үндэслэл

Иргэн

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

1

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шинээр болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх

Хэвлэх

Аймгийн төвийн сум

5000

10000

ГХБХБГазрын орлогын төрийн сангийн данс: 100100029002

МУ-ын ЗГ-ын 2003 оны “Хураамжийн үнэлгээ тогтоох тухай” 205 дугаар тогтоол

 

Тайлбар: Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээгээ үрэгдүүлсэн, гээгдүүлсэн тохиолдолд түүнийг нөхөн олгоход дээрх хураамжийн хэмжээг 1,5 дахин нэмэгдүүлж авна.

Бусад сумд

3000

5000

2

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ шинээр олгох

Хэвлэх

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж

35000

Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн

10000

3

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах

Хэвлэх

Аймгийн хэмжээнд

3000

6000

4

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах

Хэвлэх

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж

10000

Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн

5000

5

Зурган мэдээлэл кадастрын зураг

Хэвлэх

Нэгж талбар бүр

2500

Газрын архивын лавлагаа

1 хуудас

Захирамжийн хуулбар

200

Баталгаажилтын схем

1000

6

Дуудлага худалдаанд оролцогчийг бүртгэх

Бүртгэл

1 хүсэлт

5000

10000

МУ-ын ЗГ-ын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралт

 

Тайлбар: Гадаадын иргэн харъяалалгүй хүн тус бүр 10000 төгрөг

Дуудлага худалдаанд ажиглагчийг бүртгэх

Бүртгэл

1 хүсэлт

1000

 

Тэмдэгтийн хураамж /төгрөгөөр/

 

7

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ шинээр болон бусдад шилжүүлэн авах тохиолдолд улсын тэмдэгтийн хураамж нэмж авна

Хэвлэх

Аймгийн төвийн сум

10000

20000

Аймгийн тэмдэгтийн хураамжийн орлогын

Хаанбанкны данс:  5540607751

 

Мөн

 

Тухайн сумын тэмдэгтийн хураамжийн орлогын дансанд орно

 

2011 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байгаа “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль”-ийн /Шинэчилсэн найруулга 2010.11.25-нд баталсан/ 39 дүгээр зүйл. Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах зөвшөөрөл олгох, газрын хэвлийг олгоход хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

Бусад сумд

6000

10000

8

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгахад

Хэвлэх

Гэрчилгээ бүр

6000

12000

9

Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулах баримт бичиг хүлээн авахад

 

 

12500

10

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаалсан тухай тэмдэглэл хийлгэхэд

Албан тоот, Мэдээллийн санд бүртгэх, Хэвлэх

Нэгж талбар бүр

10000

 

Үйлчилгээний хураамж /төгрөгөөр/

 

11

Нэгж талбарын хувийн хэргийг шинээр үүсгэж, баталгаажуулах

Архивлах

Нэгж талбар бүр

8430

ГХБХБГазрын орлогын төрийн сангийн данс: 100100029002

МУ-ын ЗГ-ын 2009 оны “Ажлын үнэлгээ батлах тухай” 175 дугаар тогтоол

 

ГХГЗЗГ-ын даргын 2013.04.19-ны А/93 тоот тушаалаар “Нэгж талбарын хилийн эргэлтийн цэг, тэмдэгтийн загвар”-ыг баталсан.

 

 

12

Нэгж талбарын эргэлтийн цэгийг газарт бэхлэх

Хэмжилт

Эргэлтийн цэг бүр

5316

13

Кадастрын хэмжилт, зураглал болон боловсруулалт хийх

 

Газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулах

Эргэлтийн цэг бүр /тухайн хэмжилт хийх газар, обьектын зай, ажлын хэмжээ, цаг хугацаа, хүндрэлээс хамаарч үнэлгээн 3 ангилалтай байдаг/

5924

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР