2020 оны 2 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

                            2020 оны 2 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

              ГХБХБГазар                                                                                                                           2020.06.29

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, санал гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

   131

       96

Өлгий сумын ЗДТГ-т

      

-

5

    96.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

131

96

30

-

5

      96.1%

 

Хүснэгт №2

2020 оны 2-р улиралын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн тайлан 

ГХБХБГазар                                                                                                                                                     2020.06.29

 

 

 

 

Байгууллагын

нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

 

Үүнээс

Бичгээр

ЗГ-ын 11-11

Төвөөс шилжин ирсэн

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

 

131

131

-

-

 

131

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Дүн

131

131

-

-

 

131

-

 

                                                

 

 

                                                                                                                                                                                     Хүснэгт №3

2020 оны 2-р улирал өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/

Байгууллагын нэр

 

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

 

 

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

1. Газрын маргааны тухай 15 өргөдөл – 11.4%

2. Газар хүссэн тухай 58 өргөдөл – 44.2%

3. Ажил хүссэн тухай 3 өргөдөл – 2.2%

4. Газрыг өмчлөлд хүссэн тухай 4 өргөдөл – 3.1%

5. Хүсэлт тавих тухай 18 өргөдөл- 13.7%

6. Газрын гэрчилгээ хүссэн 7 өргөдөл- 5.3%

7. Эзэмшлийн газрын тухай 8 өргөдөл- 6.1%

10. Комисс ажиллуулах тухай 3 өргөдөл -2.2%

11. Бусад 16 өргөдөл – 12.2%

 

Нийт дүн

131

 

      Хянасан:   К.Болат

Өргөдөл, гомдлын биелэлт гаргасан:  Х.Айнур

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР