2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

    БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ

БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Хянасан: Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч

 

Баталсан: Төсвийн Шууд захирагч

 

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН

 ГАЗРЫН ДАРГА

 

  ..................................          Ц.ГАНХҮҮ

 

2021.02.05

 

........................... / Д.БАУЫРЖАН /

 

                                     2021.02.05                 

 

        ............................ /  К.БОЛАТ  /

 

2021.02.05

 

 

 

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН

2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

Д/д

Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж

Төсөв

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Зорилтот түвшин

Хүрсэн түвшин

буюу хэрэгжилт

/хүрээгүй бол тайлбар

Гүйцэтгэлийн

 хувь

1.3. Газар зохион байгуулалт

1.3.1

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх

1.3.1.1

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 2021 оны хэрэгжилтийг гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Үйл ажиллагаа

 Хэрэгжилтийн тайлан-1

ЗГ-ын 2018 оны 384 дүгээр тогтоолоор "Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө" батлагдсан.

Жилийн эцэст: Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 2021 оны хэрэгжилтийг гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

1.3.1.2

Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнөөс 2021 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлж сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

Үйл ажиллагаа

Аймгийн бүх сумдын 2021 оны газар зохион байгуулалтын  төлөвлөгөөнд туссан арга хэмжээ, түүний хэрэгжилт

-

Эхний хагас жилд: Сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд аймгийн ГЗБЕТ-ний холбогдох арга хэмжээ тусгагдсан байна.

Жилийн эцэст: Сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгасан аймгийн ГЗБЕТ-ний холбогдох арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланг баталгаажуулж тус оны 12-р сарын 20-ны дотор ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

1.3.1.3

Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр хийлгэх

ОНТөсөв

Холбогдох хууль тогтоомж, УГЗБЕТ-нд нийцэж  байна

-

Эхний хагас жилд: Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр хийхээр холбогдох байгууллагад танилцуулсан байна.

Жилийн эцэст: Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр хийх.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

1.3.1.5

Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Үйл ажиллагаа

Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилийг гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн

байна.

1 сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө батлагдсан.

Жилийн эцэст:

Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг холбогдох журмын дагуу гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

1.3.1.6

 

Үйл ажиллагаа

Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу

2019 онд 8 багийн хилийн заагийг тогтоосон

Жилийн эцэст:

Үлдсэн 5 сумын багийн хилийн заагийг тогтоох ажлыг зохион байгуулж сумын ИТХ-аар батлуулж  ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

1.6. Архив, мэдээллийн төв

1.6.1

Архивын баримтыг цахимжуулан, цахим мэдээллийн сан үүсгэх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.6.1.1

Архивын баримтыг цахимж хэлбэрт шилжүүлж, цахим мэдээллийн сан үүсгэх

Үйл ажиллагаа

Байгууллагын архивын 21 хадгаламжийн нэгж цахимжуулна.

2020 онд 75 хадгаламжийн нэгжийн 2310 хуудас баримт цахимжсан.

Эхний хагас жилд: Байгууллагын архивт хүлээн авсан 20 хадгаламжийн нэгжийг цахимжуулан архивын мэдээллийн санд холбоно.

Жилийн эцэст: Байгууллагын архивт хүлээн авсан 41 хадгаламжийн нэгжийг цахимжуулан архивын мэдээллийн санд холбоно.

 

Захиргаа

1.7. Хот байгуулалт

1.7.1.1

“Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”-ийг хэлэлцүүлэхэд хамтран ажиллах

Үйл ажиллагаа

1 удаагийн хэлэлцүүлэг хийсэн байна.

-

Эхний хагас жилд: Хэлэлцүүлэг хийж, хамтран ажилласан байна.

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

1.8. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

1.8.1.1

Бүх сумын барилга байгууламжийн мэдээллийг хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт

 

12 сумын барилга

Аймгийн төвийн сумын барилга байгууламж, тохижилт ногоон байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн мэдээллийг мэдээллийн санд бүртгэсэн.

12 сумын барилгын мэдээллийг хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэсэн байна.

 

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

1.8.1.2

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд ашиглах 1:1000 масштабтай байр зүйн зургийн мэдээллийн сангийн өгөгдөлд тухай бүр өөрчлөлт, шинэчлэлтийг оруулах

Үйл ажиллагаа урсгал зардал

 

2021 оны мэдээллийн сангийн өгөгдөл

 

2020 онд аймгийн төвийн сумын тохижилт ногоон байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, замын тоон мэдээллийг хот байгуулалтын  кадастрын мэдээллийн сантай холбосон.

Барилга байгууламж, ногоон байгууламж, явган хүний зам, талбай, дугуйн зам, дурсгалын хөшөө, баримал, усан оргилуур, гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, авто зогсоол, ус хангамж, ариутгах татуурга, дулаан хангамжийн шугам сүлжээ, цахилгааны шугам, авто замын өгөгдөлд өөрчлөлт, шинэчлэлтийг оруулах, 2021 он хүртэл хийгдсэн .dwg өргөтгөлтэй файлыг стандартын дагуу .shp файлд хөрвүүлж мэдээллийн санд оруулсан байна.

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

 

Д/д

Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж

Төсөв

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Зорилтот түвшин

Хугацаа       

/I-IV улирал/

Хариуцах нэгж

2.1. Геодези, зураг зүй

2.1.1

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зохицсон байрлал, өндрийн нэгдсэн сүлжээ байгуулж зураглалын үндэслэлээр хангах

2.1.1.1

Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн цахим санг хөтлөх

Үйл ажиллагаа

-

Геодезийн цэг, тэмдэгтийн мэдээллийн санг шинэчилж, 2020 онд мэдээллийн санг цахимаар түгээх тогтолцоог бүрдүүлсэн.

Эхний хагас жилд: Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн цахим мэдээллийн санд нэвтрэх эрхийг хүлээн авч, цахим сангийн мэдээллийг шинэчилсэн байна.

Жилийн эцэст: 2021 оны цэг, тэмдэгтийн тооллогын дүнг цахим санд оруулсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.1.1.2

Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг хадгалах, хамгаалах, тооллого хийх, нөхөн сэргээх

Үйл ажиллагаа

Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн хадгалалт, хамгаалалт, тооллого хийх, нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулсан байна.

2019 онд Газрын даргын А/291 дугаар тушаалаар “Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг хадгалах, хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх” журмыг баталсан.

Эхний хагас жилд:

Устсан геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулсан байна.

Жилийн эцэст:

45 нөхөн сэргээсэн цэг, тэмдэгтийг актаар хүлээн авч, цэгийн мэдээллийг геодезийн цэг, тэмдэгтийн цахим санд оруулсан байна.

Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн тооллогыг хийж, тооллогын тайланг журамд заасан хугацаанд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.1.1.3

GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай суурин станцын хэвийн ажиллагааг хангах

Үйл ажиллагаа

GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын тасралтгүй ажиллагааг хангасан байх

Бодит агшны хэмжилтэнд хяналт тавьсан байх

Хяналтын 4 удаагийн хэмжилтийг хийсэн байж, хүргүүлсэн байх

Улсын төсвөөр 38, УБ хотын төсвөөр 5 станцыг 2013-2017 оны хооронд суурилуулсан.

2019 онд GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай 38 станцын өгөгдлийг хадгалах, дамжуулах, нэгтгэн бодох, дүн шинжилгээ хийх тогтолцоо бүрдүүлсэн.

2020 онд GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын удирдлагын програм хангамжийг шинэчилж, хэрэглээнд нэвтрүүлсэн.

Эхний хагас жилд:

GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын тасралтгүй хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан байна.

Станцын бодит агшны хэмжилтийн засварыг дамжуулалтыг 2 удаагийн хэмжилтээр хяналт тавина. Хяналтын хэмжилтийн үр дүнг улирал тутамд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ.

Жилийн эцэст:

Өөрийн аймгийн GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын тасралтгүй хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан байна.

Станцын бодит агшны хэмжилтийн засварыг дамжуулалтыг 2 удаагийн хэмжилтээр хяналт тавьна. Хяналтын хэмжилтийн үр дүнг улирал тутамд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.1.2

Жижиг, дунд, том масштабын /газар дээрх болон доорх биетийн/ байр зүйн тоон зургаар хангах

2.1.2.1

Том масштабын байр зүйн тоон зургийн шинэчлэлтийг хөтөлж, мэдээллийн санг хөтөлсөн тайланг ГЗБГЗЗГ-т журамд заасан хугацаанд хүргүүлсэн байх

Үйл ажиллагаа

Аймаг, сумын төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийн мэдээллийн сангийн шинэчлэлт хийгдсэн байна

 

Шинэчлэлт өөрчлөлтийг 192.168.10.37 сервер дээр хөтөлж байна.

2020 оны эхний хагас жилд шинэчлэлт баяжуулалт хийсэн тайланг 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор хүлээн авч зохих журмын дагуу АМТ-д хүлээлгэн өгсөн.

Эхний хагас жилд:

Сумын төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийн мэдээллийн сангийн шинэчлэлтийг хөтөлсөн байна.

Мэдээллийн санг хөтөлсөн тайланг ГЗБГЗЗГ-т журамд заасан хугацаанд хүргүүлсэн байна.

Сүүлийн хагас жилд:

Сумын төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийн мэдээллийн сангийн шинэчлэлтийг хөтөлсөн байна.

Мэдээллийн санг хөтөлсөн тайланг ГЗБГЗЗГ-т журамд заасан хугацаанд хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.2. Суурь судалгаа, мониторинг

2.2.1

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг эрхлэх, үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, олон нийтийг мэдээллээр хангах

2.2.1.1

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн цахим системийг үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглах

Үйл ажиллагаа

Вэбэд суурилсан Мониторингийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагаа

Засгийн газрын 2020 оны 110 дугаар тогтоолоор цахим систем үйл ажиллагаанд нэвтэрсэн

Эхний хагас жилд: Цахим системийн хэвийн ажиллагааг хангаж, үйл ажиллагаандаа тогтмол ашигласан байна.

Жилийн эцэст: Цахим системийн хэвийн ажиллагааг хангаж, үйл ажиллагаандаа тогтмол ашигласан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.2.1.2

Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр гүйцэтгэх

Үйл ажиллагаа

Цахим системээр хэрэглээнд гаргасан дүгнэлт, мэдээллийн тоогоор

2020 онд “Бэлчээрийн болон хот, суурин газрын мониторингийн үндэсний сүлжээний 247 цэгт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажил”-ыг зохион байгуулсан.

Эхний хагас жилд: Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын үр дүнг Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд ашигласан байна.

Жилийн эцэст: Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын үр дүнг Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд ашигласан байна.

 

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.3. Газар зохион байгуулалт

2.3.1

Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

2.3.1.1

Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системд хууль тогтоомжийн дагуу тогтоосон хамгаалалтын бүс, зурвас газрын аймгийн хэмжээний мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Системд орж, баталгаажсан байдал

Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем

Эхний хагас жилд: Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системд төсөл үүсгэн, хууль тогтоомжийн дагуу аймгийн хэмжээнд тогтоосон хамгаалалтын бүс, зурвас газрын судалгааг хийж, тоон мэдээллийг цуглуулан цахим системийн шаардлагад нийцсэн загвар *.shp файлд оруулж бэлдсэн байна.

Жилийн эцэст: Газар ашиглалтын хамгаалалтын бүс, зурвас газрын аймаг, нийслэлийн хэмжээний мэдээллийг бүрдүүлж, газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн мэдээллийн санд оруулж дууссан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.3.1.2

Монгол Улсын иргэнд 2021 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтын аймгийн ИТХ-ын саналыг Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системд оруулах

Үйл ажиллагаа

ИТХ-аар хэлэлцэгдэж, мэдээллийн санд тусдаа төсөл хэлбэрээр орж баталагдсан төсөл.

Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл үүссэн.

Эхний хагас жилд: Монгол Улсын иргэнд 2021 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтын аймгийн ИТХ-ын саналыг Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системд оруулж, баталгаажуулсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.3.1.3

Сумын газрын даамлуудад Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийн танхимын сургалт зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Танхимын 1 сургалт

Танхимаар 2 сургалт хийгдсэн

Жилийн эцэст: Нийт сумын Газрын даамлуудыг хамруулсан Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийн танхимын сургалтыг зохион байгуулсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.3.2

Нийгэм, эдийн засгийн цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх

2.3.2.1

Нийгэм, эдийн засгийн цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх, өвөлжөө, хаваржааны нэгж талбараар малчин өрхийн хүн ам, малын тоо толгойн мэдээллийг бүрдүүлэх, мэдээлэл оруулах ажлыг зохион байгуулах.

Үйл ажиллагаа

Батлагдсан журмын дагуу

Сумын нутаг дэвсгэрийн төлөвлөгөө хийгдсэн сумдын өвөлжөө, хаваржааны мэдээлэл бүрдсэн.

Эхний хагас жилд: Нийгэм, эдийн засгийн цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлж, мэдээллийн сан үүсгэсэн байна.

Жилийн эцэст: Нийгэм, эдийн засгийн цахим системд шинээр мэдээлэл оруулж, мэдээллийн санг хөтөлж, байнгын хэрэглээнд ашиглуулсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4. Кадастр

2.4.1

Газрын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн санг хэрэглээнд нэвтрүүлэх

2.4.1.1

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагаанд тоон гарын үсгийг нэвтрүүлэх

Үйл ажиллагаа

Системийн хэрэглэгчид

Газрын кадастрын мэдээллийн санд 9280

Жилийн эцэст: Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системийн үйл ажиллагаанд тоон гарын үсгийг нэвтрүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.1.2

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системд нэгж талбарын цахим хувийн хэргийг холбогдох журмын дагуу бүртгэж, оруулах

Үйл ажиллагаа

Системийн хэрэглэгчид

Газрын кадастрын мэдээллийн сан

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системд 7800 нэгж талбарын цахим хувийн хэргийг холбогдох журмын дагуу бүртгэж, Улсын бүртгэлд бүртгэсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.1.3

Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхтэй холбоотой хүсэлтийг зөвхөн Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж баталгаажуулах

Үйл ажиллагаа

Системд бүртгэгдсэн өргөдлийн тоо

Газрын кадастрын мэдээллийн сан

Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхтэй холбоотой хүсэлтийг зөвхөн Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж, баталгаажуулсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.1.4

Цахимаар ирсэн Газартай холбоотой зөрчлийг арилгах, холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагаа

Хүлээн авч шийдвэрлсэн зөрчлийн тоо

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн цахим систем

Цахимаар болон гар утасны аппликейшнээр ирсэн газартай холбоотой зөрчлийг арилгаж, холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.2

Газрын төлбөр, татварын системийг нэвтрүүлэх

2.4.2.1

Газрын төлбөр, татварын системийг нэвтрүүлж, төлбөрийн лавлагаа, тооцоо нийлсэн актыг цахимаар авах ажлыг олон нийтэд хүргэх

Үйл ажиллагаа

Цахим системийн хэрэглээ

Газрын төлбөр, татварын систем

Эхний хагас жилд: Цахим веб системийг аймгийн хэмжээнд нэвтрүүлж, иргэдэд системийг сурталчилсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.2.2

Газрын төлбөр, татварын ногдуулалтыг Татварын удирдлагын нэгдсэн системд илгээх, уг системээс газрын төлбөр, татварын төлөлтийн мэдээллийг хүлээх авах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Татварын удирдлагын нэгдсэн системд илгээсэн, системээс төлөлтийн мэдээлэл хүлээн авсан нэгж талбарын тоо

Газрын төлбөр, татварын систем

Эхний хагас жилд: Газрын төлбөр, татварын систем хэрэглээнд бүрэн нэвтэрч, хэвийн үйл ажиллагаатай болсон байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.2.3

Төлбөрийн даалгавар үүсгэн тэмдэгтийн хураамж, хураамжийн ногдуулалтыг хийж Татварын удирдлагын нэгдсэн системд илгээх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Эрхийн харилцаанд орж байгаа нэгж талбарын тоо

Газрын төлбөр, татварын систем

Тэмдэгтийн хураамж, хураамжийн ногдуулалтыг хийж Татварын удирдлагын нэгдсэн системд илгээсэн байна.

I-IV улирал

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.2.4

Газрын татвар, төлбөрийн ногдуулалт, төлөлтийн мэдээллийг газрын мэдээллийн сангийн цахим /www.egazar.gov.mn/ сайтаар нээлттэй хүргэх

Үйл ажиллагаа

Нэгж талбарын мэдээлэл

Газрын төлбөр, татварын систем

Эхний хагас жилд: Ногдуулалт, төлөлтийн мэдээллийг газрын мэдээллийн сангийн цахим /www.egazar.gov.mn/ сайтаар нээлттэй хүргэж байгаа талаар иргэдэд сурталчилсан байна.

II улирал

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.3

Газрын үнэлгээний системээр газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх

2.4.3.1

Газрын үнэлгээнд нөлөөлөгч нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийн хүчин зүйлсийн мэдээллийг Газрын үнэлгээний системд шинэчлэн оруулах

Үйл ажиллагаа

Хүчин зүйлсийн тоо

Газрын үнэлгээний систем

Эхний хагас жилд: 9 хүчин зүйлсийн мэдээллийг шинэчлэн, 3 хүчин зүйлсийн мэдээллийг шинээр оруулсан байна.

I-II улирал

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.3.2

Газрын зах зээлийн үнийн мэдээллийг Газрын үнэлгээний системд оруулах, дүн шинжилгээ хийх

Үйл ажиллагаа

Газрын зах зээлийн үнийн мэдээллийн тоо

Газрын үнэлгээний систем

Эхний хагас жилд: Хот, тосгон, бусад суурин газрын зах зээлийн үнийн мэдээллийг оруулсан байна.

Жилийн эцэст: Тариалангийн газрын зах зээлийн үнийн мэдээллийг оруулсан байна.

I-III улирал

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.3.3

Газрын үнэлгээний системээр хот, тосгон, бусад суурин, хөдөө аж ахуй, ойн сан, усны сан бүхий газрын чанарын болон эдийн засгийн үнэлгээг хийх

Үйл ажиллагаа

Нэгж талбарын тоо

Газрын үнэлгээний систем

Эхний хагас жилд: Хот, тосгон, бусад суурины газарт эдийн загийн  үнэлгээ хийсэн байна.

Жилийн эцэст: Хөдөө аж ахуй, ой, усны сан бүхий газарт эдийн засгийн  үнэлгээ хийсэн байна.

I-IV улирал

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.3.4

Хот, тосгон, бусад суурины газрын суурь үнэлгээ, суурь үнэлгээний зэрэглэлийг тогтооход санал өгөх

Үйл ажиллагаа

Санал өгсөн тоо

Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоол

Эхний хагас жилд: Хот, тосгон, бусад суурины газрын суурь үнэлгээ, суурь үнэлгээний зэрэглэлийг тогтооход санал өгсөн байна.

I-II улирал

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.4

Газрын биржийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, олон нийтэд үйлчлэх

2.4.4.1

Газрын биржийн цахим системээр газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа, газар эзэмших, ашиглах эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нэгж талбарын тоо

Газрын биржийн цахим системээр зохион байгуулах боломж бүрдсэн.

Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан газарт дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтыг цахимаар түлхүү зохион байгуулж, оролцогчдод мэргэжил арга зүйн зөвлөмжийг цаг тухай бүрт өгсөн байна

 

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.4.2

Газрын биржийн цахим програм хангамжаар дамжуулан газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ цуглуулах, олон нийтэд үйлчлэх

Үйл ажиллагаа

Эрх шилжсэн нэгж талбарын тоогоор үнийн мэдээ нэмж бүртгэнэ.

Газрын биржийн цахим системд 315 үнийн мэдээ бүртгэгдсэн.

Газрын эрх шилжсэн нэгж талбарын тоогоор газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээг Газрын биржийн цахим системд бүртгэсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.5

Газрын нэгдмэл сангийн мэдээллийн системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх, төрийн өмчийн газрыг баталгаажуулах, газрын зөрчил, маргааныг арилгах

2.4.5.1

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас, кадастрын үнэт цаасны бүртгэл, хуваарилалтыг цахимаар хөтлөх

Үйл ажиллагаа

Хүлээн авсан, хуваарилсан, зарцуулсан газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас, кадастрын зургийн үнэт цаасны тоогоор

-

Жилийн эцэст: Бүртгэл, хуваарилалтыг цахим системд хөтөлсөн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.5.2

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт Засаг даргын шийдвэрээр эрх олгогдсон газрын судалгааг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх, шийдвэрийн дагуу хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Үйл ажиллагаа

Эрх олгогдсон нэгж талбарын тоо

Газрын кадастрын мэдээллийн сан

Жилийн эцэст: Судалгааг гаргаж хүргүүлсэн байна. Дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн шийдвэрийн дагуу хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.4.5.3

Газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих

Үйл ажиллагаа

Мэргэжлийн байгууллагын тоо

Мэргэжлийн байгууллагын тоо

Жилийн эцэст: Мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, зөрчил илэрсэн тохиолдолд ГЗБГЗЗГ-т холбогдох мэдээллийг хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.5. Орон зайн мэдээлэл, технологи

2.5.1

Салбарын хэмжээнд сүлжээ, техник, программ хангамж, системийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах

2.5.1.1

Тоон мэдээлэл дамжуулах байнгын холболт, интернэтийн сүлжээний аюулгүй байдал, хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах

Үйл ажиллагаа

 

 Орон нутгийн төсөв

Аймгийн байнгын ажиллагаатай хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станц, Газрын даамал VPN тусгаарласан сүлжээ болон интернэт хэвийн ажилласан байна.

Тоон мэдээлэл дамжуулах байнгын холболтод холбогдсон.

 

Эхний хагас жилд: Байгууллагын нэгдсэн сүлжээний /IPsec tunnel/-ийн төхөөрөмжийг шинэчилсэн байна. Тоон мэдээ дамжуулах сүлжээ хэвийн, найдвартай, доголдолгүй, аюулгүй ажилласан байна.

Жилийн эцэст: Тоон мэдээ дамжуулах сүлжээ хэвийн, найдвартай, доголдолгүй, аюулгүй ажилласан байна.

 

Захиргаа

2.5.1.2

Байгууллагад хэрэглэгдэж буй техник, программ хангамжийн хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээ хийх

Үйл ажиллагаа орон нутгийн төсөв

Техник, программ хангамжийн хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа,

Байгууллагын дотоод болон мэдээллийн системийн ажиллагаа хэвийн.

Байгууллагын дотоод болон мэдээллийн системийн ажиллагаа хэвийн байх, Шаардлагатай тохиолдолд сайжруулалт, төхөөрөмжийн шинэчлэлтийг хийсэн байна.

 

Захиргаа

2.5.1.3

Байгууллагын мэдээллийн системийн аюулгүй байдал, хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа хангах

Үйл ажиллагаа орон нутгийн төсөв

Салбарын мэдээллийн системийн аюулгүй байдал, хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа

Байгууллагын дотоод болон мэдээллийн системийн ажиллагаа хэвийн.

Эхний хагас жилд: Салбарын мэдээллийн системийн аюулгүй байдал хангагдаж хэвийн ажилласан байна. Аймгийн албан хаагчид, сумын даамлыг цахим халдлагаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжөөр байнга ханган ажилласан байна.

Жилийн эцэст: Security Certified Хорт код эсэргүүцэгч программ хангамжийг шинэчилсэн байх, бүх төхөөрөмжид суулгасан байх, аймгийн албан хаагчид, сумын даамлыг цахим халдлагаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжөөр байнга ханган ажилласан байна.

Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал хангагдаж хэвийн ажилласан байна.

 

 

 

Захиргаа

2.6. Архив, мэдээллийн төв

2.6.1

Архивын баримтаар хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх

2.6.1.1

Архивын баримтыг иргэн, этгээдийн хүсэлтээр ашиглуулах, цахим үйлчилгээ үзүүлэх, лавлагаа, хуулбар олгох

Үйл ажиллагаа

Ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу үйлчилгээ үзүүлэх

2020 онд архивын баримтаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн болон байгууллагын дотоодын үйл ажиллагаанд үйлчилгээ үзүүлсэн.

Цаасан болон цахим баримтаар үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.6.2

Төрийн болон албаны нууцыг хадгалж, хамгаалах

2.6.2.1

Төрийн болон албаны нууцыг хадгалж хамгаалах, хяналт тавих

Үйл ажиллагаа

1 мэдээ

2020 онд Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтын чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагааны мэдээг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.

Жилийн эцэст: Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтын чиглэлээр 2021 онд хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээг ТЕГ-ын орон нутгийн тагнуулын газар, хэлтэс, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.6.2.2

Төрийн болон албаны нууцын тооллого хийх, дүн мэдээг хугацаанд нь явуулах

Үйл ажиллагаа

1 тооллого

2020 онд Төрийн болон албаны нууцын тооллого хийх, дүн мэдээг хугацаанд нь явуулсан.

Жилийн эцэст: Аймгийн ГХБХБГ-ын төрийн болон албаны нууцын хадгалалт хамгаалалтын үзлэг тооллого хийсэн байна.

Тооллогын мэдээг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.6.3

Геодезийн хэмжлийн багаж баталгаажуулах

2.6.3.1

Геодезийн хэмжлийн багажийг баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

1 багаж

2020 онд 1 багажинд баталгаажуулалт хийлгэсэн.

Багажны баталгаажилтыг хугацаанд нь хийлгэсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

2.7. Хот байгуулалт

2.7.1.1

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний баримт бичгийн зургийн даалгавар боловсруулах

Үйл ажиллагаа

Даалгаварын төсөл

-

Хот байгуулалтын баримт бичгийн зургийн даалгаварын төсөл боловсруулж, агентлагтай зөвшилцсөн байна.

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

2.8. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР

2.8.1.1

ГЗБГЗЗГазрын даргын 2020 оны 05-р сарын 29-ны А/137 тушаалын хэрэгжилтийг хангах, /Урбан менежер системээр барилгын ажлын зөвшөөрлийг цахимаар олгох/

Үйл ажиллагаа

Барилгын ажлын зөвшөөрлийн хүсэлтийг цахим системд тухай бүрд оруулсан байх /Системд хүсэлтийг нөхөн бүрдүүлэхгүй/

4

2021 онд шинээр барих барилгын барилга архитектурын даалгавар, барилгын ажлын эхлэх, үргэлжлүүлэх болон ашиглалтанд хүлээн авах зөвшөөрөл цахим системээр олгогдсон байна. 3 нэмэгдсэн байна.

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

Д/д

Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж

Төсөв

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Зорилтот түвшин

Хугацаа       

/I-IV улирал/

Хариуцах нэгж

3.1. Геодези, зураг зүй

3.1.1.

Монгол орны газар зүйн нэрийн тодруулалт хийх, мэдээллийн сан үүсгэх

3.1.1.2

Газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх

Улсын болон орон нутгийн төсөв, үйл ажиллагаа

2020 онд гүйцэтгэсэн газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг засварлаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байх

Шинээр 1 сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг байгуулсан байх

Алтанцөгц сумыг газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажил хийгдсэн.

Эхний хагас жилд:

2021 онд гүйцэтгэсэн газар зүйн нэрийн мэдээллийн сангийн мэдээллийг засварлаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна

Жилийн эцэст: Улаанхус сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг үүсгэж, цахим санд оруулсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.1.1.3

Багийн нэрийг УИХ-аар батлуулахад шаардлагатай үр нөлөөллийн болон бусад судалгаа хийх

Үйл ажиллагаа

Өөрийн аймгийн сумуудын багийн нэрийг газар зүйн нэрийн аймаг, сумын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, холбогдох баримтыг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

-

Эхний хагас жилд:

Сумдын багийн нэрийг газар зүйн нэрийн аймаг, сумын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, холбогдох баримт бичгийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.1.3.

Газар зүйн нэрийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

3.1.3.1

Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Урсгал төсөв

Салбар зөвлөлийн 2 удаагийн хурлыг зохион байгуулсан байх

Газар зүйн нэрийн зөвлөлийг ГЗБГЗЗГ-ын дэргэд байгуулж, нийслэл болон 21 аймагт салбар зөвлөл байгуулсан. Зөвлөлийн дүрэм, салбар зөвлөлийн дүрмийг 2020 онд боловсруулж батлуулсан. Нэрийн зөвлөл 2020 онд 4 удаа хуралдсан.

Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийг хагас жилд 2 удаа хуралдуулж, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна. Салбар зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрийг Газар зүйн нэрийн зөвлөлд хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.1.4

Улсын хилийг зураглах

3.1.4.1

Аймаг, сумын төвийн цэгийн солбицлыг тодорхойлох, батлуулах

Үйл ажиллагаа

Өөрийн аймгийн аймаг, сумын төвийн төв цэгийн солбицлын жагсаалтад санал өгч, саналыг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байх

-

Эхний хагас жилд:  Аймгийн сум, суурингийн төвийн цэгийн солбицлын жагсаалтад санал өгч, саналаа ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.2. Суурь судалгаа, мониторинг

3.2.1.

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих

3.2.1.1

Газрын төлөв байдал чанарын захиалгат хянан баталгааны дүгнэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авч, байнгын шинжээчээр баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Баталгаажуулсан дүгнэлтийн тоо

2020 онд 10 захиалгат хянан баталгааны дүгнэлт баталгаажуулсан.

Газрын төлөв байдал чанарын захиалгат хянан баталгааны дүгнэлтийг газрын мониторингийн цахим системээр хүлээн авч, байнгын шинжээчээр баталгаажуулсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.2.2.

Газар хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг зохион байгуулах

3.2.2.1

Сансарын зураг болон хиймэл дагуулын мэдээлэл ашиглан атаршиж орхигдсон тариалан болон атаршсан газрын судалгааг гаргах, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Үйл ажиллагаа

Аймгийн хэмжээний 1 судалгаа

-

Эхний хагас жилд: Судалгааг нарийвчлал сайтай гаргаж, зураг, солбицлын хамт талбайн хэмжээ, хүснэгтээр гаргаж цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.2.2.2

Уул уурхайн зориулалтаар олгогдсон газруудыг газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Үйл ажиллагаа

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаанд хамруулсан нэгж талбарын тоо

-

Аймгийн хэмжээнд уул уурхайн зориулалтаар олгогдсон газруудыг газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаанд хамруулах ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.2.3

Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фотомониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах

3.2.3.1

Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Цахим мэдээллийн системд бэлчээрийн фотомониторингийн цэгүүдийн мэдээллийг бүрэн оруулж, саарал өнгийн цэггүй байх

Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг хянах фото мониторингийн 317 цэг хүртэл.

Жилийн эцэст: Сум тус бүрээс бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийн фотомониторингийн тайланг хүлээн авч нэгтгэн, ГЗБГЗЗГ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.3. Газар зохион байгуулалт

3.3.1

Аймгийн хэмжээнд газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг эрхлэх

3.3.1.1

Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системд сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, сумын газрын даамлуудыг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангаж, хяналт тавих

Үйл ажиллагаа

Цахим системд оруулсан төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт

-

Эхний хагас жилд:

 • Сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах,  хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна.
 • 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай суурин болон хээрийн судалгаа, нарийвчилсан хэмжилт судалгааны ажлыг эхлүүлсэн байна.

Жилийн эцэст:

 • 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай хээрийн судалгаа, хэмжилтүүдийг хийж, нарийвчилсан зураг төслийг боловсруулсан байна.
 • 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, сумын ИТХ-аар батлуулсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.3.1.2

Иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалт тогтоох тухай Засгийн газрын 2021 оны тогтоолын хэрэгжилтийн явцын тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Үйл ажиллагаа

4 хэрэгжилт

-

Тогтоолын хэрэгжилтийг улирал бүр гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.3.1.3

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр боловсруулж буй холбогдох журам зааварт    санал боловсруулж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

 

 

Үйл ажиллагаа

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах 2 аргачлалд өгсөн санал

-

Эхний хагас жилд: “Сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал”-ын шинэчилсэн найруулагад санал боловсруулж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

Жилийн эцэст: Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалын шинэчилсэн найруулгад  санал боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.3.2.

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн газар зохион байгуулалтыг эрхлэх

3.3.2.1

Орон нутагт үүссэн хилийн цэсийн маргааныг шийдвэрлэхтэй холбогдох тооцоо, судалгаа, саналыг ирүүлэх, иргэд олон нийтийг мэдээ мэдээллээр хангаж маргааныг бууруулах

Үйл ажиллагаа

Орон нутагт үүссэн хилийн цэсийн маргаан буурсан байна.

-

Хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэхтэй холбогдсон тооцоо судалгаа, санал, шат шатны ИТХ-ын тогтоолыг гаргуулах, мэдээ, мэдээллээр хангаж ажилласан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.3.3.

Улсын тусгай хэрэгцээний газрын газар зохион байгуулалтыг эрхлэх

3.3.3.1

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбайг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажилд өгсөн саналын тоо

Тусгай хэрэгцээнд авсан газруудад гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгосон.

Цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбайг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажилд санал өгсөн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.4. Кадастр

3.4.1.

Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, бүртгэл, газрын нэгдмэл санд гарч буй өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, хянах

3.4.1.1

Газрын нэгдмэл сангийн 2020 оны тайланг сумдаас авч нэгтгэж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Үйл ажиллагаа

Газрын нэгдмэл сангийн 2020 оны тайлан

Газрын нэгдмэл сангийн 2019 оны тайлан

Эхний хагас жилд: Газрын нэгдмэл сангийн 2020 оны тайланг хүлээн авч нэгтгэн, 2021 оны 01 сарын 15-ны өдрийн дотор ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.4.1.2

Газрын нэгдмэл сангийн тайланг Газрын нэгдмэл сангийн мэдээллийн системээс гаргах ажлын хэрэгжилтийг хангах

Үйл ажиллагаа

Газрын нэгдмэл сангийн тайлан

-

Жилийн эцэст: Газрын нэгдмэл сангийн тайланг Газрын нэгдмэл сангийн мэдээллийн системээс гаргасан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.4.1.3

Төрийн өмчийн газрын хариуцагчтай гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллах

Үйл ажиллагаа

Төрийн өмчийн газрын хариуцагчтай гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулсан байна.

Төрийн өмчийн газрын тооллого

Жилийн эцэст: Төрийн өмчийн газрын хариуцагчтай гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.4.4.

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг аймгийн хэмжээнд эрхлэн зохион байгуулах, хяналт тавих

3.4.4.1

Улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газрыг кадастрын нэгдсэн системд бүртгэж, баталгаажуулах

Үйл ажиллагаа

Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан газрын тоо

Газрын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системд

Улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан газрыг кадастрын нэгдсэн системд бүртгэж, баталгаажуулсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.4.4.2

Хаягийн мэдээллийн сангийн өгөгдөл мэдээллийг засварлах, хаягийн мэдээллиын сангийн системийг эрхлэх

Үйл ажиллагаа

Хаягийн мэдээллийн нэгдсэн системийн нэгж талбарын тоо

Хаягийн мэдээллийн нэгдсэн систем

Эхний хагас жилд: Аймгийн хэмжээнд хаягийн мэдээллийн сангийн өгөгдөл мэдээллийг засварлаж дууссан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.5. Орон зайн мэдээлэл, технологи

3.5.2.

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглан иргэн төвтэй “ухаалаг үйлчилгээ”-г хөгжүүлэх

3.5.2.1

Тоон гарын үсгийн технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх

Үйл ажиллагаа

Албан хаагч, албан тушаалтны тоон гарын үсэг эзэмших байдал

Тоон гарын үсэг эзэмшигчийн мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 10 тоон гарын үсэг тээгч төхөөрөмжийг холбогдох албан хаагчид хүлээлгэн өгсөн.

Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна. Гэрээний дагуу бүртгэл, олголтыг 29 албан хаагчид хийсэн байна. Тоон гарын үсгийн бүртгэл, тэдгээрийн шилжилт, хөдөлгөөнийг тогтмол хийж, тайлан нэгтгэлийг ГЗБГЗЗГ-т ирүүлсэн байна.

 

 

 

Захиргаа

3.6. Архив, мэдээллийн төв

3.6.1.

Архивийн сан хөмрөгийг баяжуулан, тоо бүртгэл, тооллого, данс бүртгэл үйлдэх

3.6.1.1

Аймгийн хэмжээнд хийгдсэн Геодези, байр зүй, зураг зүй; Агаар, сансрын зураг; Суурь судалгаа; Газар зохион байгуулалт; Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын гүйцэтгэлийн ажлуудыг төрийн архивт шалгаж хүлээн авч нөхөн бүрдүүлэлт хийх

Үйл ажиллагаа

Архивт ирүүлсэн ажлуудыг хүлээн авч хадгаламжийн нэгж үүсгэх

2020 онд 1 ажлын бүрдлийг шалгаж акт үйлдэн хүлээн авсан.

Эхний хагас жилд: ГЗБГЗЗГ-аас хүргүүлсэн шаардлагатай баримт, материалын судалгааны дагуу Байгууллагын хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтад заасан болон архивт ирүүлсэн ажлыг хүлээн авсан байна.

Жилийн эцэст: Байгууллагын хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтад заасан болон гэрээт ажлын хүрээнд хийсэн төрийн архивт ирүүлсэн ажлыг хүлээн авсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.6.1.2

Архивын үйл ажиллагаанд шинээр хөгжүүлсэн архивын програмыг нэвтрүүлэх

Үйл ажиллагаа

1 программ

2020 онд төрийн архивын програмыг шинээр хөгжүүлэх санал өгч ОЗМТХ гүйцэтгэсэн.

Эхний хагас жилд: Шинээр хөгжүүлсэн архивын програмын гарын авлагыг судалж туршилт хийж, цахимжуулсан баримтыг программд холбосон байна.

Жилийн эцэст: Архивын программын туршилт хийж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.6.1.3

Архивт хүргүүлсэн нэгж талбарын хувийн хэргийг бүрдүүлэх зааварчилгааг хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагаа

Зааварчилгаа

-

Эхний хагас жилд: ГЗБГЗЗГ-аас аймгуудын ГХБХБГ-ын архивт хүргүүлсэн нэгж талбарын хувийн хэргийг бүрдүүлэх зааварчилгааны дагуу мэргэжилтнүүдтэй хамтран баримтын бүрдлийг ханган ажилласан байна. Зааварчилгааны дагуу хувийн хэргийн бүрдлийг цахимаар шалгуулсан байна.

Жилийн эцэст: Зааварчилгааны дагуу нэгж талбарын хувийн хэргийн баримтыг бүрдүүлж мэдээг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.6.1.4

Архивт баримт хүлээн авах, бүртгэх, нягтлан шалгалт хийх, тооллого явуулах, хадгалах, хамгаалах, ашиглуулах, эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт хийх, данс бүртгэл хөтлөх

Үйл ажиллагаа

Мэдээ

-

Жилийн эцэст: Архивт хадгалагдаж байгаа баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалалт, өөрчлөлт, хөдөлгөөний мэдээллийг 12 дугаар сарын 01-ний дотор гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Захиргаа

3.6.2.

Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг хангах

3.6.2.1

Нууц албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагаа

Ирүүлсэн хүсэлтийн тоогоор

Албаны нууц баримттай танилцах эрх бүхий хүмүүсийн итгэмжлэлийн загвар, нууц баримт боловсруулах компьютерт нэвтрэх хүсэлт, эрх олгох загвар, нууц баримт олшруулах эрх олгох загвар батлагдсан.

Нууцын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, нууц баримттай танилцах иргэний итгэмжлэлийг шинэчлэх, нууцын баталгаа авах, нотлох лавлагаа гаргаж өгөх, гадаад улсад зорчих эрх бүхий албан тушаалтан, мэргэжилтний урьдчилсан мэдүүлгийг авах, шилжилт хөдөлгөөний мэдээллийг тус тус бүртгэлжүүлж мэдээ тайланг ТЕГ-ын орон нутгийн тагнуулын газар, хэлтэс, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

3.7. Хот байгуулалт

3.7.1

Хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих

3.7.1.1.

Аймаг, нийслэлийн Ерөнхий архитекторуудын 2020 оны ажлын тайланг хүргүүлэх

Үйл ажиллагаа

1 тайлан

Жил бүр тайланг хүлээн авч дүгнэдэг.

Эхний хагас жилд: Аймгийн Ерөнхий архитекторын 2020 оны ажлын тайланг ГЗБГЗЗГ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

3.7.1.2.

Хот тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн зааврын хэрэгжилтийн тайланг хүргүүлэх

Үйл ажиллагаа

1 тайлан

Жил бүр тайланг хүлээн авч дүгнэдэг.

Эхний хагас жилд: Хот тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн зааврын хэрэгжилтийн тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

3.7.1.3.

2021 оны барилга байгууламжийн норм, норматив боловсруулах сангийн төлөвлөгөөнд санал боловсруулж хүргүүлэх

Үйл ажиллагаа

Саналын тоо

Жил бүр санал хүргүүлдэг.

Эхний хагас жилд: 2021 оны барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн төлөвлөгөөнд санал боловсруулж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

3.8. Хот байгуулалтын кадастр

3.8.1.

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд мэдээлэл оруулах ажлыг зохион байгуулах

3.8.1.1

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны явцын тайланг хагас жил тутамд  агентлагт хүргүүлэх

 

Үйл ажиллагаа

Хагас, бүтэн жилийн тайлан

2020 оны тайлан хүлээн авсан. 

Хагас, бүтэн жилийн тайланг агентлагт хүргүүлсэн байна.

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

3.9. Төрийн захиргаа, удирдлага

3.9.1.

Худалдан авах ажлыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих

3.9.1.1

Төрийн өмчийн газрыг зурагжуулж бүртгэн газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулж баталгаажуулах ажлын гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах

Хөрөнгө оруулалт

 1. Монгол улсын нийт газар нутгийг газар ашиглалтын зориулалтаар тооллого явуулах, мэдээллийн санд бүртгэх
 2. Төрийн өмчийн газрыг бүртгэх, зурагжуулах, мэдээллийн санд бүртгэх, гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгох ажлыг зохион байгуулах
 • Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэлийг суурин аргаар хийж, ЛМ-д оруулсан.

 

2 гэрээт ажлын гүйцэтгэгчтэй хамтран ажилласан байна. Ажлын үе шат бүрт хяналт тавьсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс

ДӨРӨВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

Д/д

Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж

Төсөв

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Зорилтот түвшин

Хугацаа       

/I-IV улирал/

Хариуцах нэгж

Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагаа

4.1.1

Төрийн албаны тухай болон холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах

4.1.1.1

Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлж ажиллах

Үйл ажиллагаа

Тухай бүр

-

Тухай бүр хэрэгжүүлж ажилласан байна.

 

Захиргаа

4.1.1.2

Батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тайлагнах

Үйл ажиллагаа

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо

-

Эхний хагас жилд: Жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлан хэрэгжүүлж ажилласан байна.

Жилийн эцэст: Хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.

 

Захиргаа

4.1.1.3

Хүний нөөцийн дэлгэрэнгүй судалгаа гаргаж хагас, бүтэн жилээр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Үйл ажиллагаа

2 тайлан

-

Хүний нөөцийн судалгааг гаргаж хүргүүлсэн байна.

 

Захиргаа

4.1.1.4

“Жэндэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр тайлагнах

Үйл ажиллагаа

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо

Жэндерийн талаар салбарын хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийгдэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан.

Төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээ зохион байгуулж, хэрэгжүүлсэн байна.

 

Захиргаа

4.1.1.5

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тайлагнах

Үйл ажиллагаа

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо

-

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангасан байна.

 

Захиргаа

4.2.1

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах

4.2.1.1

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган, Шилэн дансны цахим хуудсанд холбогдох мэдээллийг оруулж баталгаажуулах

Үйл ажиллагаа

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө, тайлан, санхүү, хөрөнгийн зарцуулалт, батагдсан орон тооны мэдээлэл, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийг цахим хуудсанд оруулсан байна.

-

Шилэн дансны цахим хуудсанд байгууллагын бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө, тайлан, санхүү, хөрөнгийн зарцуулалт, батагдсан орон тооны мэдээлэл, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийг оруулах сар бүр оруулж баталгаажуулсан байна.

 

Захиргаа

4.4.1

Авлигын тухай болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах

4.4.1.1

Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тайлагнах

Үйл ажиллагаа

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.

 

-

Газрын харилцааны салбарын 2021 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж, тайлагнасан байна.

1-р сард: Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар гаргаж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна.

6-р сард: Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

12-р сард: Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Захиргаа

4.4.1.2

Албан тушаалтнуудын 2020 оны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Мэдүүлэг гаргагчийн тоо

2019 оны тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн.

Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий албан тушаалтнуудын 2020 оны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 2021 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс өмнө авах ажлыг зохион байгуулж, мэдээ тайланг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн байна.

 

Захиргаа

4.4.1.3

Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авч бүртгэх

Үйл ажиллагаа

Мэдэгдэл  гаргасан албан хаагчдын тоо

2020 онд мэдэгдэл гаргасан албан хаагч

Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг албан хаагчдаас хүлээн авч www.iaac.meduuleg.mn бүртгэх, шийдвэрлэх арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.

 

Захиргаа

4.4.1.4

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлыг урьдчилсан мэдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн байна.

2020 онд томилогдсон албан хаагчдын тоо

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлж, дүгнэлт авч томилж ажилласан байна.

 

Захиргаа

4.5.1

Тогтоол шийдвэрийн бүртгэл хөтлөх, биелэлтэд хяналт тавих

4.5.1.1

Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Барилга, хот байгуулалтын сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга болон бусад байгууллагаас ирүүлсэн шийдвэрийг бүртгэх, хяналтад авах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

Үйл ажиллагаа

Тогтоол шийдвэрийн тоо

-

Тогтоол, шийдвэрийг хяналтанд авч, хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хугацаанд гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Захиргаа

4.6.1

Байгууллагын хэмжээнд эрх зүйн баримт бичиг боловсруулалт, хэрэгжилтэд хяналт тавих

4.6.1.1

Газрын даргын тушаалын үндэслэлийг хянаж, бүртгэх, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Тушаалын төслийн тоо

2020 онд гарч албажсан тушаал

Газрын даргын тушаалын төслийг боловсруулж, хянаж, бүртгэл хөтөлж, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийн тайланг гаргаж ажилласан байна.

 

Захиргаа

4.6.1.3

Иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулах гэрээний төслийг хянах, албажуулах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Гэрээний тоо

2020 онд  байгуулагдсан гэрээ

Гэрээний төслийг хянаж, баталгаажуулж, гэрээний бүртгэлийг хийж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байна.

 

Захиргаа

4.6.1.4

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг зохицуулсан дүрэм, журмыг шинэчлэн боловсруулж, албажуулан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

дүрэм, журам

-

Дараах дүрэм, журмыг шинээр боловсруулж албажуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажилласан байна.

 1. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”
 2. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын шуурхай зөвлөгөөний бүрэлдэхүүн, дэг
 3. Байгууллагын дэргэдэх баримт нягтлан шалгах комиссын дүрэм
 4. Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны дүрэм
 5. Байгууллагын албан хэрэг  хөтлөлтийн журам
 6. Сумын даамлын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам, шалгуур үзүүлэлт

 

Захиргаа

4.7.1

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, дүгнэх ажлыг зохион байгуулах

4.7.1.1

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлж хянуулах, батлуулах, биелэлтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргаж ГЗБГЗЗГ-т ирүүлэх

Үйл ажиллагаа

Журамд заасан хугацаанд батлуулах

-

Эхний хагас жилд: Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталсан байна. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтийг тайлагнаж, дүгнүүлсэн байна. Хагас жилийн тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

Жилийн эцэст: Дараа оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлж, хянуулсан байна. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлж, дүгнүүлсэн байна.

 

Захиргаа

4.7.1.2

Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, биелэлтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргаж тайлагнах, дүгнэх

Үйл ажиллагаа

2 нэгжийн төлөвлөгөө, тайлан

-

Эхний хагас жилд: Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлагдсан байна. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтийг тайлагнаж, дүгнүүлсэн байна.

Жилийн эцэст: Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлтийг тайлагнаж, дүгнүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс, Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

4.7.1.3

ТАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлах, төлөвлөгөөний биелэлтэд үнэлгээ өгөх, Газрын даргад танилцуулах, шийдвэр гаргуулах

Үйл ажиллагаа

Албан хаагчдын тоо

-

Эхний хагас жилд: ТЖАХ-ын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 2 удаа үнэлж, Газрын даргад танилцуулж шийдвэр гаргуулсан байна.

Жилийн эцэст: ТЖАХ-ын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 2 удаа үнэлж, Газрын даргад танилцуулж шийдвэр гаргуулсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс, Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

4.8.1

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг зохион байгуулах

4.8.1.1

Сумын даамлын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Үйл ажиллагаа

Сумын тоо

-

Сумын даамлын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу удирдамж боловсруулан батлуулж, хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг Газрын даргад танилцуулсан байна.

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайлан, зөвлөмжийг сумын Засаг дарга болон холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлсэн байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс, Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

4.10.1

Сургалт зохион байгуулах

4.10.1.1

Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Урсгал төсөв, Ногоон алт төслийн хөрөнгө

Зохион байгуулсан сургалтын тоо

2020 оны сургалтын төлөвлөгөө батлагдсан

Холбогдох мэргэжилтнүүдийг сургалтад хамруулсан байна.

Төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулсан байна.

 

Газрын удирдлагын хэлтэс, Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

4.11.1

Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

4.11.1.1

Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

1 төлөвлөгөө,

2 тайлан

2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлагдсан.

Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан хэрэгжүүлж ажилласан байна.

 

Захиргаа

4.12.1

Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах

4.12.1.1

Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдсан арга хэмжээний тоо

4 удаа

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг мэдээллийн самбар, хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн цахим сүлжээгээр сурталчилсан байна.

 

Захиргаа

4.12.1.2

Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг мэдээллийн самбарт байршуулж, хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн цахим сүлжээгээр сурталчилах

Үйл ажиллагаа

Сурталчилгааны тоо

тогтмол

Агентлагаас салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой олон нийтийн цахим сүлжээгээр явуулж буй мэдээллийг орон нутгийн хэмжээнд сурталчилах

 

Захиргаа,

Газрын удирдлагын хэлтэс, Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

4.13.1

Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг зохион байгуулах

4.13.1.1

Ирсэн явуулсан албан бичиг, өргөдөл, гомдлыг байгууллагын удирдлагын цогц програм хангамж /эйбл/-д бүртгэх, удирдлагад танилцуулах, хуваарилах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Ирсэн, явуулсан албан бичиг, өргөдөл гомдолыг цахимаар бүртгэсэн байна.

Цаг хугацаанд

Ирсэн, явуулсан албан бичиг, өргөдөл, гомдлыг байгууллагын удирдлагын цогц програм хангамж /эйбл/-д бүрэн бүртгэж, удирдлагад танилцуулж, цохолт хийгдэж, хуваарьлагдсан албан хаагчид цахимаар болон цаасаар хүргэгдсэн байна.

 

Захиргаа

4.13.1.2

Хугацаатай албан бичиг, өргөдөл, гомдлыг байгууллагын удирдлагын цогц програм хангамж /эйбл/-д хугацаатай бүртгэх, удирдлагад танилцуулах, хуваарилах, шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавих

Үйл ажиллагаа

Хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэгдсэн байна.

Тогтмол

Хугацаатай албан бичиг, өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийг улирал бүр гаргаж тайлагнасан байна.

 

Захиргаа

4.16.1

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх

4.16.1.1

Газрын урсгал болон хөрөнгө оруулалтын төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулах, тайлант оны төсөвт судалгаа хийж төсвийн тодотголоор шаардлагатай зардлыг нэмж тусгуулах саналыг боловсруулж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Үйл ажиллагаа

Эдийн засгийн тооцоо судалгаа

Төсвийн тодотголоор оруулах саналын тоо

-

Эхний хагас жилд: Төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулж, төсвийн тодотголоор шаардлагатай зардлын судалгаа гаргасан байна.

Жилийн эцэст: Төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулж, төсвийн тодотголоор шаардлагатай зардлын санал боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

Санхүү

4.16.1.2

Төсвийн зардлыг бууруулж, хэмнэлт гаргаж ажиллах, бараа материалын болон үйлчилгээний орлогод хяналт тавьж орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах

Үйл ажиллагаа

Эдийн засгийн тооцоо судалгаа

Батлагдсан төсвийн хэмжээ

-

Төсвийн зардлыг бууруулж, хэмнэлт гарган, орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангасан байна.

 

Санхүү

4.16.1.3

Газрын санхүүгийн тайланг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргаж аудитын дүгнэлт гаргуулж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх

Үйл ажиллагаа

Санхүүгийн тайлан

-

Жилийн эцэст: Аудитын дүгнэлт гаргуулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна.

 

Санхүү

4.16.1.4

Өр авлагыг цаг тухайд нь барагдуулж, өмнөх оныхоос бууруулж ажиллах

Үйл ажиллагаа

Өр авлага буурсан хэмжээ

-

Өр авлага буурсан байна.

 

Санхүү

4.16.1.5

Бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж хагас, бүтэн жилээр тооллого зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

2 удаа

-

Бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих тооллогын комисс байгуулан хагас жилээр тооллогын ажлыг зохион байгуулсан байна.

 

Санхүү

4.16.1.6

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж шаардлагатай материалыг бүрэн байршуулах

Үйл ажиллагаа

Тухай бүр

-

Хуулийн дагуу гүйлгээ гарсан тухай бүр шаардлагатай материалыг шилэн дансанд бүрэн байршуулсан байна

 

Санхүү

4.16.1.7

Улс, орон нутаг, хувийн хөрөнгө оруулалтаас хийгдэх ажлаас барилгын норм, нормативын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагаа

Хөрөнгө төвлөрүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо

-

Хөрөнгө төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна.

 

Барилга, хот төлөвлөлтийн хэлтэс

 

 

--оОо—

 

 

 

Төлөвлөгөөг хянасан:                      Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч

.......................             .........................                       /................................./

(албан тушаал)                         (гарын үсэг)

(огноо)

Тэмдэг                                                                                       ...............................

 

Төлөвлөгөө тайлагнасан:               Төсвийн Шууд захирагч

.............................                  .........................                        /................................./

(албан тушаал)                         (гарын үсэг)

(огноо)

Тэмдэг                                                                                           ...............................

 

Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР