2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

БАТЛАВ.

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                                         Ц.ГАНХҮҮ

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019 он

 

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах нэгжийн нэр

Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин

Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин

1

2

3

4

"Нэг. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодезийн бүх төрлийн сүлжээ, байр зүйн болон сэдэвчилсэн тоон зураглалын тогтолцоог байгуулж, хэрэглээг арга зүйгээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“1.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зохицсон байрлал, өндрийн нэгдсэн сүлжээ байгуулж зураглалын үндэслэлээр хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 1. Нутаг дэвсгэртээ хамаарах геодезийн цэг, тэмдэгтүүдийн бүрэн бүтэн байдал, газар олголт, бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд устах, гэмтэх магадлалтай эсэхэд хяналт тавих, тооллого хийх ажлыг зохион байгуулж үр дүнг 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Хууль, “Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байгуулах ажил” БД 11-104-06 болон холбогдох бусад дүрмийн шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 2019.10.15-ны дотор

Аймгийн цэг, тэмдэгтийн тооллогын мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.8 дахь хэсгийн 5.8.2 дахь заалт хэрэгжинэ.

ГУХ

1.1.2. Оршин суух нутаг дэвсгэр дээр нь байрлаж буй Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг гэмтээх, устгах  магадлал бүхий бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж буй талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийт сайн дураараа ирүүлдэг байх талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилгаа хийж, холбогдох мэдээллийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 1-2 сурталчилгаа

Чанар: Хууль, дүрмийн шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 3-5 сар

Устах болон гэмтэх эрсдэлтэй геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн мэдээллийг иргэд олон нийтээс авдаг болсон байна. Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсгийн 10.4.4 дэх заалт хэрэгжинэ.

ГУХ

1.1.3. Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг гэмтээсэн, устгасан, хэмжилт хийх нөхцлийг алдагдуулсан этгээдийг олж тогтоон, зардлыг гэм буруутай этгээдээс гаргуулан нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулах,тотмол хяналт тавих, 

Тоо хэмжээ: Устсан цэгийн тоогоор

Чанар: Хууль, дүрмийн шаардлага хангасан байх

Хугацаа: Тухай бүр

Устсан болон гэмтсэн цэг, тэмдэгтийг шинээр суулгаж, байрлал, өндрийн /гравиметрийн цэгт гравиметрийн утга тодорхойлох/ утгыг тодорхойлж, нөхөн сэргээсэн байна. Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсгийн 10.4.4 дэх заалт хэрэгжинэ.

ГУХ

1.1.4. Асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн мэдээллийн санд цэг тэмдэгтийн тооллогын мэдээллийг батлагдсан загварын дагуу бэлтгэж оруулах, оруулуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн мэдээллийн сангийн загварт нийцсэн байх

Хугацаа: 9-10 сар

2019 онд хийгдсэн тооллогын мэдээлэл цэг тэмдэгтийн мэдээллийн санд оруулсан байна.

ГУХ

1.1.5. Байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээнд гарч байгаа доголдлыг тодорхойлж, гарсан доголдлын талаар тухай бүр ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдэх, шалтгааныг тодорхойлж зохих арга хэмжээ авах, станцын өгөгдлийг татах, татаж серверт байршуулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Станцууд тасалдалгүй ажиллах

Хугацаа: 1-12 сард /сар бүрийн 05-ны өдөрт багтаан өгөгдлийг серверт байршуулах/

БАС тасалдалгүй ажиллаж, хэрэглэгчдийг хэмжилт хийх нөхцөл бололцоогоор хангасан байна. БАС-ын өдөр тутмын өгөгдлийг дараа сарын 05-ны өдөрт багтаан хадгалсан байна.

ГУХ

1.1.6. Асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээнд тулгуурлан статик хэмжилтийн тэгшитгэн бодолт хийдэг онлайн боловсруулалтын системийн туршилтад оролцуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

Тоо хэмжээ: Аймгийн төвийн  гравиметрийн цэг

Чанар: Хэмжилтийн өгөгдөл тасалдалгүй байх

Хугацаа: 8 сард

Аймгийн төвийн гравиетрийн цэг дээр 4 цагийн тасалдалгүй хэмжилт хийж онлайн боловсруулалтын системээр бодуулж үр дүнг урьд өмнөх бодолтын үр дүнтэй харьцуулах бөгөөд хэмжилтийн өгөгдөл болон харьцуулсан үр дүнг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГУХ

1.1.7. Тухайн орон нутагт хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн ажлын геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил холбогдох хууль, дүрэмд нийцсэн эсэхэд хяналт тавих, тэдгээр ажлуудыг геодезийн байнгын цэг тэмдэгт, байр зүйн дэвсгэр зураг зэрэг шаардлагатай мэдээллээр ханган гүйцэтгэлийг шалгаж хүлээн авах, ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Мөрдөж буй норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-12 сард

Орон нутагт хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлын геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил холбогдох хууль, дүрэмд нийцсэн хяналт тавигдсан, гүйцэтгэлийг шалгаж хүлээн авч ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдсэн байна.

ГУХ

1.1.8. Орон нутагт геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрөлтэй эсэх, геодезийн хэмжлийн багаж хэрэгслээ баталгаажуулсан эсэх, хэмжлийг солбицол өндрийн нэгдсэн тогтолцоонд хийсэн эсэхэд хяналт тавих

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, дүрмийн дагуу

Хугацаа: 1-12 сард

Тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн тусгай зөвшөөрөл, багаж баталгаажуулалт, гүйцэтгэж буй ажилд хяналт тавина.

 

ГУХ

1.1.9. Агентлагаас хүргүүлсэн “Монгол улсын геодезийн сүлжээ” сэдэвт телевизийн 10 минутын нэвтрүүлгийг орон нутгийн телевиз, радиагоор нэвтрүүлж олон нийтэд сурталчлах

Тоо хэмжээ: 2-3 удаа

Чанар: Холбогдох хууль, журам, стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 5-10 сард

“Монгол улсын геодезийн сүлжээ” сэдэвт нэвтрүүлэг орон нутгийн телевизээр нэвтрүүлэгдсэн, иргэд геодезийн сүлжээ, цэг тэмдэгтийн талаар тодорхой ойлголт авсан байна.

ГУХ

“1.2. Жижиг, дунд, том масштабын /газар дээрх болон доорх биетийн/ байр зүйн тоон зургаар хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.2.1. Аймаг, сумын төв, томоохон суурингийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зургийг агентлагийн холбогдох хэлтэстэй хамтран МNS 6702:2017 стандартад нийцүүлэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих,

Тоо хэмжээ: Аймгийн төв, нийт сум, суурин

Чанар: МNS 6702:2017 Стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 3-6 сард

1:1000-ны масштабын байр зүйн тоон зургийг МNS 6702:2017 стандартийн дагуу таних тэмдэгжүүлэн, хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломж бүрдсэн байна.

ГУХ

1.2.2. Аймаг, сумын төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зурагт шинээр байгуулагдсан болон өөрчлөгдсөн объектын мэдээллийг тухай бүр оруулан мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн төв, нийт сум, суурин

Чанар: Тоон зургийн стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 5, 10 сард

Байр зүйн тоон зураг, инженерийн дэд бүтцийн мэдээллийн санг хэмжилт болон гүйцэтгэлийн зургаар тогтмол шинэчилж  ГЗБГЗЗГ-т заасан хугацаанд 2 удаа хүргүүлсэн   байна.

ГУХ

1.2.3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр бүтээн байгуулалтын ажил нь хийгдэж байгаа авто зам, төмөр зам, шилэн кабель, холбоо цахилгааны шугам тавих зэрэг ажлын талаар ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдэх, орон нутгийнхаа холбогдох байгууллагатай энэ чиглэлээр мэдээлэл солилцох, хамтын ажиллагаа өрнүүлэх талаар хамтран ажилласан байх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, журам, стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-12 сард

Орон нутагт хийгдэж буй ажлын талаарх мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. Орон нутгийн байгууллагууд геодези, зураг зүйн ажлын талаар тодорхой мэдлэгтэй болсон төдийгүй мэдээллээ солилцдог болсон байна.

ГУХ

1.2.4. Агентлагаас өгсөн зааварчилгааны дагуу аймгийн хэмжээнд байгаа өндөр барилга, байгууламжийн судалгаа хийх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Норм, дүрэмд нийцсэн байх

Хугацаа: 4-10-р сар

Аймгийн хэмжээнд өндөр барилга байгууламжийн судалгааг хийж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГУХ

1.2.5 Агентлагаас хүргүүлсэн “Монгол орны зурагжуулал” сэдэвт ТВ-ийн 10 минутын нэвтрүүлгийг орон нутгийн телевизээр нэвтрүүлж олон нийтэд сурталчлах

Тоо хэмжээ: 2-3 удаа

Чанар: Холбогдох хууль, журам, стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 5-10 сард

Монгол орны зурагжуулалтын талаар нэвтрүүлэг орон нутгийн телевизээр нэвтрүүлэгдсэн, иргэд байр зүйн зургийн талаар тодорхой ойлголт авсан байна.

 

“1.3. Бүх төрлийн масштабын сэдэвчилсэн тоон зураглалын ажлуудыг баталгаат сууриар хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.3.1. 1:1000-ны масштабтай хаягийн зургийг шинэчлэн, нэр дугаар хаяг авсан гудамж, зам талбай, шинээр баригдсан байшин барилга, үл хөдлөх хөрөнгө зэргийг оруулан баяжуулж 2019 оны 12 дугаар сарын 01-ны дотор ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх, хаягийн зургаар байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгжид үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих,

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Тоон зургийн стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 5, 10 сард

Шинэчлэгдсэн хаягийн зураг, мэдээллийн сангийн мэдээллийг заасан хугацаанд 2 удаа ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. Хаягийн зургаар хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна.

ГУХ

1.3.2. 1:100 000-ны масштабтай хаягийн зургийн мэдээллийн санг нутаг дэвсгэр дэх түүх соёл, байгалийн дурсгалт газар, үл хөдлөх хөрөнгө (өвөлжөө, хаваржаа, амралт сувиллын газар), түүнд хүрч очих авто замууд, тэдгээрт гарсан өөрчлөлтөөр шинэчлэн баяжуулж 2019 оны 12 дугаар сарын 01-ны дотор ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Тоон зургийн стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 5, 10 сард

Хаягийн зургийг түүх соёл, байгалийн дурсгалт газар, үл хөдлөх хөрөнгө (өвөлжөө, хаваржаа, амралт сувиллын газар), түүнд хүрч очих авто замууд, тэдгээрт гарсан өөрчлөлтөөр баяжуулан хаягийн мэдээллийн санг шинэчилж заасан хугацаанд 2 удаа ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГУХ

1.3.3. Шинээр байгуулсан суурин, хороолол, гудамж, зам, талбайд нэр, дугаар, хаяг өгч баталгаажуулах ажлыг “Геодези, зураг зүйн тухай”, “ Хаягжуулалтын тухай” хууль болон холбогдох журмын дагуу зохион байгуулж, хаягийн зурагт оруулан мэдээллийн санг баяжуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, журам, стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 5, 10 сард

Шинээр байгуулсан суурин, хороолол, гудамж, зам, талбай нь холбогдох хууль болон ЗГ-ын 2013 оны 280 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу нэр, дугаар, хаяг өгөгдсөн, ИТХ-аар баталгаажсан, хаягийн зурагт оруулсан хаягийн мэдээллийн санг баяжуулсан байна.

ГУХ

1.3.4. Орон нутгийн төсөвт хаягийн тэмдгийг суурилуулах ажлын зардлыг тусгах, зарим томоохон аж ахуйн нэгжээс /тухайлбал: уул уурхай, амралт, аялал жуулчлалын газар гэх мэт суурин газраас алслагдмал байрлалтай/ хаягийн тэмдгийг суурилуулах ажлын зардлыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрнөгийг хаягжуулах журам”-ын 10 дугаар зүйлийн 10.3-т заасны дагуу гаргуулах, хаягийн тэмдэг, тэмдэглэгээг суурилуулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, журам, стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-10 сард

Орон нутгийн төсөвт хаягийн тэмдгийг суурилуулах ажлын зардлыг тусгуулах ажлыг зохион байгуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн хаягийн тэмдэг, тэмдэглэгээ хийгдсэн, газарт суурилуулагдсан байна.

ГУХ

1.3.5. Агентлагаас хүргүүлсэн 18 аймгийн “Хаягийн атлас”-ыг хэрэглээнд нэвтрүүлж, өөрийн аймгийн шинэчлэгдсэн хаягийн зургаар “Хаягийн атлас”-ыг зохиож, хэвлэх ажлын зардлыг орон нутгийн 2020 оны төсөвт тусгуулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 18 аймгийн хаягийн атлас, 1 төсвийн санал

Чанар: Холбогдох хууль, журам, стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-10 сард

18 аймгийн “Хаягийн атлас”-ыг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн, “Аймгийн хаягийн атлас”-ыг зохиож, хэвлэх ажлын зардал шийдэгдсэн  байна.

ГУХ

“1.4. Монгол орны газар зүйн нэрийг тодотгон тогтоох, газар зүйн нэрийг баяжуулах ажлыг удирдах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.4.1. Газар зүйн нэрийн аймаг дахь салбар зөвлөлийг байгуулах ажлыг зохион байгуулах, Газар зүйн нэрийн Үндэсний зөвлөлөөр хэлэлцүүлж УИХ, ЗГ-т танилцуулах, батлуулах газар зүйн шинэ нэр, өөрчилөгдсөн нэрийн талаархи асуудлыг боловсруулан ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль, журам, стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 6-11 сард

Газар зүйн нэрийн аймаг дахь салбар зөвлөл байгуулж, дүрмийг батлуулсан байна. Үндэсний зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх асуудлыг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГУХ

1.4.2. Монгол орны газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх, нэрийн мэдээллийн сан байгуулах ажлын төсвийг орон нутгийн төсөвт суулгах ажлыг зохион байгуулах, 1 сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан үүсгэх ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, журам, стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 5-12 сард

Газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх, нэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын даалгаварыг ГЗБГЗЗГ-тай хамтран боловсруулж  орон нутгийн төсөвт тусгуулах ажил зохион байгуулсан байна. 1 сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг батлагдсан загвараар  үүсгэж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГУХ

1.4.3. Газар зүйн нэрийг зөв нэрлэж хэвшүүлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах, энэ талаар сумдын Газрын даамлуудад чиглэл өгөх, үр дүнгийн гэрээнд нь тусгах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, журам, стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 9-10 сард

 Газар зүйн үнэн, зөв нэрийг олон нийтэд таниулан сурталчлах, зөв нэрээр нэрлэж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна.

ГУХ

“1.5. Салбарын хэрэглэгчдийн хэрэгцээт бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж байгууллагын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлэх төсөл, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, тэдгээрийг хамтын хэлэлцүүлэгт оруулж баталгаажуулах, хэрэгжилтийг хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.5.1. Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал өгөх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4-р сар

Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал өгсөн байна.

ГУХ

1.5.2. Геодези, зураг зүйн салбарын удирдах ажилтны II зөвлөгөөнд оролцох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 4-5-р сар

Удирдах ажилтны зөвлөгөөнд оролцсон байна.

ГУХ

1.5.3. Орон нутгийн геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг агентлагаас зохион байгуулах сургалтад хамруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 4-5-р сар

Орон нутгийн геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн сургалтад хамрагдсан байна.

ГУХ

1.5.4. Геодези, зураг зүйн чиглэлээр агентлагийн мэргэжилтнүүдийн хийсэн судалгаатай танилцах, шинэ санааг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх,цаашдын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх санал боловсруулах,

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 5-6-р сар

Геодези, зураг зүйн гадаад, дотоодын судалгаатай танилцаж, зарим санал, санаачлагуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн, цаашдын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх санал боловсруулсан байна.

ГУХ

1.5.5 Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаатай холбоотой албан бичиг болон яаралтай ажлуудыг шийдвэрлэж хэрэгжүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: Тухай бүр

ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаатай холбоотой албан бичиг, яаралтай ажлуудыг тухай бүх шийдвэрлэсэн байна.

ГУХ

"Хоёр.  Улсын хэмжээнд газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ байгуулж, улсын хэмжээнд нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, салбар дундын суурь судалгаа, мониторингийн мэдээллийн сан байгуулж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх, газар хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

2.1.1. Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн сүлжээ байгуулах ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах, дүгнэлтийг агентлагт ирүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: ажлын даалгаврын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-10 сар

 

Аймгийн хэмжээнд газрын нэгдмэл сангийн мониторингийн сүлжээ, цэгийг байгуулсан байна. Хээрийн ажлыг шалгаж дүгнэлтийг агентлагт ирүүлсэн байна.

ГУХ

2.1.2. Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фотомониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд сум бүрээр зохион байгуулах, энэ ажилд шаардагдах зардлыг шийдвэрлэх, ажлын үр дүнг нэгтгэн агентлагт ирүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Газрын даргын 2015 оны А/105 тоот тушаалаар баталсан журам, зааврын дагуу

Хугацаа: 5-10 сар

Сум бүрт бэлчээрийн фотомониторингийн үр дүнг боловсруулж, аймгийн хэмжээнд тайланг агентлагт ирүүлсэн байна.

ГУХ

2.1.3. Бэлчээрийн газрыг фотомониторингийн аргаар үнэлэх ажлын 2018 оны үр дүнг ашиглан аймгийн бэлчээрийн сэргэх чадавхийн ангилал болон бэлчээрийн экологийн чадавхийн зураглалыг шинээр хийх

Тоо хэмжээ: 3-5 сумын хэмжээнд

Чанар: Газрын даргын 2015 оны А/103 тушаалаар баталсан журам, 2017 оны А/268 тоот тушаалаар баталсан зааврын дагуу

Хугацаа: 3-6 сард

Сумдын бэлчэрэийн сэргэх чадавхийн ангилалын болон бэлчээрийн экологийн чадавхийн зураглалыг хийж агентлагт ирүүлсэн байна.

ГУХ

2.1.4. Газрын тухай хуулийн 58-р зүйлд заасны дагуу хөрс, орчны бохирдол ихээр үзүүлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Засгийн газрын 2003 оны 28-р тогтоолын дагуу

Хугацаа: 4-10 сард

Захиалагт хянан баталгааны ажлыг 50-иас доошгүй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд хийлгэсэн байна.

ГУХ

"Гурав. Иргэд, олон нийтийн оролцоо, салбар хоорондын уялдаа холбоог хангасан, геологи, хүрээлэн буй орчны төлөв байдал, байгалийн нөхцөл, нөөцийн иж бүрэн мэдээлэлд суурилсан тогтвортой газар ашиглалтыг төлөвлөх, зохион байгуулах, хяналт тавих, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэгдсэн мэдээллийн сан, удирдлагын нэгдсэн системийг байгуулж, хэрэглэгчдэд мэдээллээр үйлчлэх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах” гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"3.1. Бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.1.1. Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний талаарх сургалтад бүх салбаруудыг хамруулах ажлыг орон нутагт зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журам, зааврын дагуу 

Хугацаа: 1-3 сард

 

Бүх салбарууд улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх мэдээлэлтэй болсон байна.

ГУХ

3.1.2. Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний заагдсан үе шатаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг бүх салбарыг оролцуулан батлуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Ерөнхий сайдын захирамжаар батлагдсан улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд нийцсэн байна.

Хугацаа: 1-6 сард

Аймгийн холбогдох салбаруудыг хамруулсан Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлагдсан байна.

 

ГУХ

3.1.4. Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад шаардагдах зардлыг төсөвт суулгуулах ажлыг зохион байгуулах.

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журам, заавар, улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцсэн байна.

Хугацаа: 1-12 сард

Аймгийн газар зохион байгулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зардл орон нутгийн төсөвт тусгагдсан байна.

ГУХ

3.1.7. 2018 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хүлээн авах, нэгтгэх, 2019 оны төлөвлөгөөг загварын дагуу ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх.

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд    

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу

Хугацаа: 1-2 сард

Сумдын 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт, 2019 оны төлөвлөгөө улсын хэмжээнд нэгтгэгдэж ГЗБГЗЗГ-т хүргэгдсэн байна. 

ГУХ

3.1.8. Аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн, сумын газрын даамлуудад зориулсан газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сангийн цахим системийн хэрэглэгчийн түвшний сургалтыг ГЗБГЗЗГ-тай хамтран зохион байгуулах.

 

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд   1 сургалт

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу

Хугацаа: 5-11 сард

Сургалт зохион байгуулсан байна.

ГУХ

3.1.9. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн мэдээллийн сан, цахим системийг турших, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг ГЗБГЗЗГ-тай хамтран орон нутагт зохион байгуулах, шаардлагатай мэдээ, судалгаагаар агентлагийг хангах.

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэл

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу

Хугацаа: 1-12 сард

Туршилт сайжруулалт хийгдсэн байна.

ГУХ

3.1.10. Аймгийн ГЗБЕТ, Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө, хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцүүлэн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, зураг төслийг боловсруулах, газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, уг ажилд шаардагдах төсөв зардлыг шийдвэрлүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу

Хугацаа: 1-12 сард

Хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төсөл хийгдэж, тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон байна.

ГУХ

"3.2. “Газрын нэгдмэл сангийн бүх ангиллын газрыг байгалийн нөхцөл, нөөц, нийгэм эдийн засгийн суурь судалгааны мэдээлэлд үндэслэн газрын ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ, газрын хэрэгцээт байдлын үнэлгээг хийх түүнд нийцүүлэн газар ашиглалтыг оновчтой төлөвлөх замаар газрын тогтвортой менежментийг бий болгож хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

3.2.1. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах, 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтын талаар гарсан Засгийн газрын тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журам, зааврын дагуу

Хугацаа: 1-12 сард

Засгийн газрын тогтоол хэрэгжсэн байна.

ГУХ

3.2.2. Иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтын саналыг, газрын нэгдмэл сангийн ангилал шилжүүлэх хүсэлтийн хамт ИТХ-аар хэлэлцүүлэн, ГЗБГЗЗГ-т 12 дугаар сарын 5-ны дотор хүргүүлэх. 

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журам, зааврын дагуу

Хугацаа: 11-12 сард

2020 өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтын саналыг ИТХ-аар хэлэлцүүлж ГЗБГЗЗГ-т ирүүлсэн байна.

ГУХ

3.2.3. Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын ач холбогдол, хэрэгцээ шаардлагын талаар орон нутгийн удирдлагад мэдээ, мэдээлэл өгч, шаардлагатай төсөв зардлыг шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журам, зааврын дагуу

Хугацаа: 1-12 сард

СНДХТ боловсруулах зардал орон нутгийн төсөвт суусан байна.

ГУХ

3.2.4. Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын бүх шатанд хяналт тавих, сумдын газрын даамал, мэргэжлийн байгууллагуудыг мэргэжлийн удирдлага, арга зүй, заавар зөвлөмжөөр хангаж, ажлын явцыг тухай бүр ГЗБГЗЗГ-т мэдээлж, хамтран ажиллах.

Тоо хэмжээ: Баян-Өлгий аймгийн Толбо

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журам, зааврын дагуу

Хугацаа: 1-12 сард

10 сумдын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулагдсан байна.

ГУХ

3.2.5. Урьд өмнө хийгдсэн сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын тайлан, төлөвлөгөөний зургийн тоон мэдээллийг зохих заавар, аргачлалын дагуу ГЗБГЗЗГ-т ирүүлж холбогдох дүгнэлт саналыг авч, дүгнэлтийн дагуу тайланг, засварлаж ГЗБГЗЗГ-т хүлээлгэн өгөх.

Тоо хэмжээ:  Баян-Өлгий аймгийн Толбо

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журам, заавар, арга зүйн дагуу           

Хугацаа: 1-3 сард

Засаж сайжруулан ГЗБГЗЗГ-т хүлээлгэн өгсөн байна.

ГУХ

"3.4. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн газар зохион байгуулалт, хилийн цэсийн асуудлыг эрхлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

3.4.1. Аймгийн төвийн сумдын хилийг тэлэх асуудал болон бусад хилийн цэсийн маргааныг “Хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэх заавар”-ын дагуу бууруулах арга хэмжээ авч, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх.

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1-9 сард

Аймгийн төвийн сумдын тэлэх шаардлагатай хилийн зааг тодорхой болж, хилийн маргаан буурсан байна.

ГУХ

3.4.2. Хилийн цэсийн бодит болон бодит бус маргаантай байгаа газруудын судалгааг ГБЗГЗЗГ-аас хүргүүлсэн загварын дагуу аймгийн хэмжээнд нэгтгэж ирүүлэх.

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2-11 сард

Орон нутгийн удирдлага, иргэд хилийн цэсийн үнэн бодит мэдээллээр хангагдаж, аймгийн төвийн сумдын хилийн цэсийн судалгаа нэгтгэгдэн дээд шатны байгууллагад хүргэгдсэн байна.

ГУХ

3.4.3. “Хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэх заавар”-ын дагуу “голын голдирол, жалга, уулыг хярлах” зэрэг зарлиг, тогтоолд тодорхой чиглэл заасан эргэлтийн цэгүүдийн шугамыг агаар, сансрын зураг ашиглан нарийвчлан тодорхойлж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх.

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2-6 сард

1:100000 масштабтай байр зүйн зурагт суурилсан хилийн цэсийн шугамыг  агаар сансарын зураг ашиглан  тодорхойлж  ГЗБГЗЗГ- т хүргэсэн байна.

ГУХ

3.4.4. “Баг, хорооны хилийн зааг тогтоох, баталгаажуулах” зааврын дагуу баг, хорооны хилийн заагийг тогтоох ажлыг зохион байгуулан сумын ИТХ-аар батлуулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх.

Тоо хэмжээ: 2 аймаг /Булган, Баян-Өлгий/

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2-11 сард

Сумдын багийн хилийн заагийн солбицол аймгийн ИТХ-аар хэлэлцэгдэн батлагдсан байна.

ГУХ

"Дөрөв. Нийт нутаг дэвсгэр дээрх эдлэн газар, үл хөдлөх хөрөнгийг төрийн өмнөөс кадастрын хэмжилт, зураглал, хаягжилт, бүртгэлээр баталгаажуулах, байрлал бүхий үл хөдлөх хөрөнгийн иж бүрэн мэдээллийн сан, хувийн хэрэг, газрын бирж, үнийн мэдээ, үнэлгээ, төлбөр, татварын тогтолцоог байгуулж, төрийн нэрийн өмнөөс хэрэглэгчийг баталгаат мэдээллээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

4.1. “Нийт нутаг дэвсгэр дэх газар дээрх үйл ажиллагааны зориулалтын эрх тус бүрээр газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн газрын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн тогтолцоог байгуулах ажлыг удирдаж (төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах), газрын улсын бүртгэлд бүрэн хамруулж төрийн нэрийн өмнөөс баталгаажуулах, санхүү бүртгэлд тусгах, хөрөнгийн эрхийг баталгаажуулах, хөрөнгийн баталгаа болгох, газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

4.1.1. Газрын улсын бүртгэл, кадастрын зураглалтай холбоотой журам, заавар, аргачлалын төсөлд санал боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ:

 • “Иргэнд өмчлүүлэх газрын кадастр хийх журам”-ын төсөл
 • ГХГЗЗГ /хуучин нэрээр/-ын даргын 2008 оны 133 тоот тушаалаар батлагдсан “Өргөдөл, Өргөдлийн дэвтэр, Өргөдөл хүлээн авсан тухай тодорхойлолт, Хариу өгөх мэдэгдэл, Итгэмжлэл”-ийн загварын төсөл

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 1-11 дүгээр сар

“Иргэнд өмчлүүлэх газрын кадастр хийх журам”, “Өргөдөл, Өргөдлийн дэвтэр, Өргөдөл хүлээн авсан тухай тодорхойлолт, Хариу өгөх мэдэгдэл, Итгэмжлэл”-ийн төслүүдэд санал өгсөн байна.

ГУХ

4.1.2. Газрын кадастрын мэдээллийн сантай холбоотой журам, заавар, аргачлалын төсөлд санал боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ:

 • “Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажиллуулах журам”-ын нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл;

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: Тухай бүр

“Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажиллуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын төслүүдэд санал өгсөн байна.

ГУХ

4.1.3. Газрын төлбөр, татвартай холбоотой журам, заавар, аргачлалын төсөлд санал боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: “Газрын төлбөр, албан татвар төлөгчийн мэдээллийн санг хөтлөх, тайлан мэдээ гаргах журам”-ын төсөл

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 1-3 дугаар сар

“Газрын төлбөр, албан татвар төлөгчийн мэдээллийн санг хөтлөх, тайлан мэдээ гаргах журам”-ын төсөлд санал өгсөн байна.

ГУХ

4.1.4. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийн веб хувилбарыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, холбогдох мэргэжилтэн, албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Програм хангамжийн хүрээнд

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийн веб хувилбарыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, холбогдох мэргэжилтэн, албан хаагчдыг сургалтанд хамруулсан байна

ГУХ

4.1.5. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийн нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажилд санал боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Програм хангамжийн хүрээнд

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийн нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажилд санал өгсөн байна.

ГУХ

4.1.6. Шинээр томилогдож буй мэргэжилтэн, албан хаагчийг Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийн гэрчилгээ олгох сургалтанд хамруулж, веб шалгалтанд бүртгэж, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Програм хангамжийн хүрээнд

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

Шинээр томилогдож буй мэргэжилтэн, албан хаагчийг Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийн гэрчилгээ олгох сургалтанд хамруулж, веб шалгалтанд бүртгэж, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулсан байна

ГУХ

4.1.7. Өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад олгогдсон газрын тооллогыг шинэчлэн хийх, зөрчилтэй нэгж талбаруудын зөрчлийг арилгах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Зөрчилтэй нэгж талбарын тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 2-12 дугаар сар

Өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад олгогдсон газрын тооллогыг шинэчлэн хийж, зөрчилтэй нэгж талбаруудын зөрчлийг арилгах ажлыг зохион байгуулсан байна.

ГУХ

4.1.8. Төрийн өмчийн газрыг бүртгэх, зурагжуулах, мэдээллийн санд оруулах, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 6-12 дугаар сар

Төрийн өмчийн газрыг бүртгэх, зурагжуулах, мэдээллийн санд оруулах, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулсан байна.

ГУХ

4.1.9 Зөвшөөрөлгүй газар ашиглалтыг газар ашиглалтын зориулалт тус бүрээр илрүүлэн, судалгаа хийж, батлагдсан ажлын удирдамжийн дагуу шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 5-7 дугаар сар

Эрх бүхий субъектын зөвшөөрөлгүй газар ашиглалтыг илрүүлэн, судалгаа хийж, батлагдсан ажлын удирдамжийн дагуу шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулсан байна

ГУХ

4.1.10. Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газрын судалгааг гарган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх, Газрын кадастрын нэгдсэн системд бүртгэж, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 1-3 дугаар сар

Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газрын судалгааг гарган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлж, Газрын кадастрын нэгдсэн системд бүртгэж, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулсан байна

ГУХ

4.2. “Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, бүртгэлийг хариуцаж, газрын нэгдмэл санд гарч буй өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, хянах” гол зорилтын хүрээнд

 

4.2.1. Газрын нэгдмэл сангийн 2018 оны тайланг нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т ирүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 1 дүгээр сар

Газрын нэгдмэл сангийн 2018 оны тайланг нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т ирүүлсэн байна

ГУХ

4.3 “Газрын биржийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих” гол зорилтын хүрээнд:

 

4.3.1. Газрын биржийн цахим системээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Тухайн бүр

Чанар:  Холбогдох хууль тогтоомж журмын дагуу

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

Газрын биржийн цахим системээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа зохион байгуулсан байна

ГУХ

4.3.2. Газрын биржийн цахим системд өмнөх онуудын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт, барьцаа, газрын зах зээлийн үнийн мэдээг бүрэн оруулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Тухайн бүр

Чанар:  Холбогдох хууль тогтоомж журмын дагуу

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

Газрын биржийн цахим системд өмнөх онуудын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт, барьцаа, газрын зах зээлийн үнийн мэдээг бүрэн оруулах ажлыг зохион байгуулсан байна

ГУХ

4.4. “Газрын үнэ, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн тогтолцоог бүрдүүлэх” гол зорилтын хүрээнд:

 

4.4.1. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээллийн санг Газрын биржийн цахим систем, Газрын кадастрын мэдээллийн санд суурилан цуглуулах ажлыг зохион байгуулах, олон нийтэд ил тод болгох

Тоо хэмжээ: Тухайн бүр

Чанар: Газрын даргын 2011 оны 182 дугаар тушаалд нийцсэн байх

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээллийн санг Газрын биржийн цахим систем, Газрын кадастрын мэдээллийн санд суурилан цуглуулах ажлыг зохион байгуулсан байна

ГУХ

4.4.2. Газар өмчлөгч нарт газрын татвар, газар эзэмшигч, ашиглагч нарт газрын төлбөрийг газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийг ашиглан бүрэн ногдуулах, төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Тухайн бүр

Чанар:  Холбогдох хууль тогтоомж журмын дагуу

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

Газар өмчлөгч нарт газрын татвар, газар эзэмшигч, ашиглагч нарт газрын төлбөрийг газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийг ашиглан бүрэн ногдуулах, төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна

ГУХ

4.5. “Хаягийг кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж, баталгаажуулах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

4.5.1. Хаягжуулалтын тухай хууль, холбогдох журамд заасны дагуу иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж буй газар, үл хөдлөх хөрөнгийн хаягийг Газрын кадастрын мэдээллийн санд баталгаажуулах, баталгаажсан хаягаар үйлчилгээ үзүүлэх

Тоо хэмжээ: Тухайн бүр

Чанар:  Холбогдох хууль тогтоомж журмын дагуу

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

Хаягжуулалтын тухай хууль, холбогдох журамд заасны дагуу иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж буй газар, үл хөдлөх хөрөнгийн хаягийг Газрын кадастрын мэдээллийн санд баталгаажуулах, баталгаажсан хаягаар үйлчилгээ үзүүлсэн байна

ГУХ

“Тав. геодези, зураг зүйн суурь бүхий геологи, хүрээлэн буй орчин, газар ашиглалтын төлөвлөлт, түүний зохион байгуулалт, газрын кадастрын мэдээллийг өгөгдлийн сангийн нэгдсэн стандартын дагуу нэгтгэн боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, удирдан зохион байгуулж Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгчдэд түгээх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах” гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“5.1. Салбарын хэмжээнд мэдээллийн технологи, газар зүйн мэдээллийн системийн дэвшилтэт шийдлийг нэвтрүүлэх замаар байгууллагын болон орон нутгийн сүлжээ, техник, програм хангамжийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай Үйл ажиллагааг хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

5.1.1. Байгууллагын дотоод болон салбарын тоон мэдээлэл дамжуулах байнгын холболт /VPN/, интернэтийн сүлжээний аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагааг хангах, түүнд хяналт тавих

 

Тоо хэмжээ: ГХБХБГ, бүх сум

Чанар: Мэдээлэл дамжуулах сүлжээний аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан, хэвийн, тасалдалгүй, найдвартай ажиллагаа 100% байна.

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

 

Аймгийн ГХБХБГ-ын агентлагтай холбогдсон тоон мэдээлэл дамжуулах байнгын холболтын VPN тусгаарласан сүлжээ болон интернэтийн сүлжээ хэвийн ажилласан байна.

ГХБХБГ

5.1.2 Тоон мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, интернэт, дотоод сүлжээ, техник хангамж, системийн хадгалалт, хамгаалалт, мэдээллийн нууцлалын найдвартай байдлыг хангаж ажиллах талаар санал боловсруулж ОЗМТХ-тэй хамтарч ажиллах

Тоо хэмжээ: ГХБХБГ, бүх сум

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, Байгууллагад мэдээллийн технологийг ашиглах дотоод журамд нийцсэн байх.

Хугацаа: 1-12-р сар

 

Мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, мэдээллийн системийн хэвийн ажиллагаанд ахиц дэвшил гарсан, тодорхой ажил хийгдсэн байна.

ГХБХБГ

5.1.3 Мэдээллийн системийн нэвтрэх эрхийг хэрэглэгчдэд холбогдох журмын дагуу түргэн шуурхай үүсгэх /Файл, Спарк, Эйбл, цахим шуудан болон бусад/, , түүнд хяналт тавих

 

Тоо хэмжээ: ГХБХБГ, бүх сум

Чанар: Байгууллагад мэдээлэл технологийг ашиглах дотоод журамд нийцсэн байх, Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан, хэвийн, тасалдалгүй, найдвартай ажиллагаа 100% байна. Үйл ажиллагаандаа албаны цахим шуудангийн хаяг хэрэглэж хэвшсэн байх.

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

 

Мэдээллийн системд хэрэглэгчдийн хандах эрх бүрэн үүссэн, эрхийн зохицуулалт /үүсгэх, устгах, идэвхгүй болон идэвхтэй төлөв үүссэн/ хийгдсэн бүртгэл хөтлөгдөж ажилласан байна.

ГХБХБГ

5.1.4 Байгууллагын албан хаагчдын болон сумын даамлын компьютер, техник хангамж, программ хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээ хийх, бүртгэл хөтлөх

 

Тоо хэмжээ: ГХБХБГ, бүх сум

Чанар: Байгууллагад мэдээлэл технологийг ашиглах дотоод журамд нийцсэн байх, Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан, хэвийн, тасалдалгүй, найдвартай ажиллагаа 100% байна.

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

 

Байгууллага албан хаагчдийн албан ажилд компьютер, техник болон тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийн шалтгаанаар тасалдал үүсээгүй, мэдээлэл алдагдах болон устгагдах тохиолдол үүсээгүй хэвийн ажилласан байна. 

ГХБХБГ

5.1.5 Мэдээллийн системийн серверийн өрөө болон серверийн хэвийн ажиллагааг хангах, тогтмол хяналт тавих

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан, хэвийн, тасалдалгүй, найдвартай ажиллагаа 100% байна. Байгууллагад мэдээллийн технологийг ашиглах дотоод журамд нийцсэн, серверийн өрөөнд тавигдах олон улсын стандарт, шаардлагад нийцсэн байх

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

 

Мэдээллийн системийн сервер /Dell PowerEdge R720/ хэвийн ажиллаж, үйлдлийн системийн болон техник хангамжийн програм /firmware/ шинэчлэгдсэн, түүн дээрх алдаа болон хэвийн ажиллагааны мэдээлэл бүртгэгдэх боломжийг бүрдүүлсэн байна. Серверийн өрөө техник тоног төхөөрөмж хэвийн ажиллах нөхцөлөөр хангагдсан, тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаа цахилгаан тэжээлийн болон ажиллах орчны нөлөөллөөс болж тасалдаагүй байна.

ГХБХБГ

5.1.6 Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэвийн ажиллагааг хангах, тасалдал үүссэн тухай бүр агентлагтай холбогдож, шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй авах

 

 

Тоо хэмжээ: ГХБХБГ, бүх сум

Чанар: Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан, хэвийн, тасалдалгүй, найдвартай ажиллагаа 100% байна. Системийн эмзэг байдлын тайлан лог үүсэж тогтмол бичдэг байх

Хугацаа: 1-12 дугаар сар

Газрын кадастрын мэдээллийн системд хандах хэрэглэгчдийн компьютер болон бусад тоног төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллаж, үйл ажиллагаанд тасалдал гараагүй байна.

ГХБХБГ

5.1.7 Тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх ажлыг орон нутагтаа зохион байгуулах, тоон гарын үсэг эзэмшихэд шаардлагатай материалын бүрдлийг ханган ирүүлэх, тоон гарын үсэг тээгч төхөөрөмжийг албан хаагчдад хүлээлгэн өгөх, хариуцуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

 

 

Тоо хэмжээ: аймгийн шаардлагатай мэргэжилтнүүд, сумдын даамлын тоогоор

Чанар: Албан хаагчид, сумын даамал нар тоон гарын үсгийг ашиглах чадвартай болсон байна.

Хугацаа: 1-4 дүгээр сар

Тоон гарын үсэг тээгч төхөөрөмжийн ашиглалт, хамгаалалт, хэрэглээний талаар сургалтанд шаардлагатай албан хаагчдыг хамруулсан байна. Тоон гарын үсгийг эзэмших шаардлагатай албан хаагчдын материалын бүрдлийг бүрэн ирүүлсэн, тоон гарын үсэг тээгч төхөөрөмжийг албан хаагчдад бүрэн бүтэн хүлээлгэн өгсөн байна.

ГХБХБГ

“5.2. Геодези, зураг зүйн суурь бүхий сэдэвчилсэн зураг, газар зохион байгуулалт, барилга, хот байгуулалт, газрын кадастрын мэдээллийг өгөгдлийн сангийн нэгдсэн стандартын дагуу нэгтгэж байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

5.2.1. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагаа, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах

Тоо хэмжээ: ГХБХБГ, Сумын тоогоор

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

Хугацаа: Тухай бүр

 

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн хэвийн, тасратлгүй үйл ажиллагаа, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан байна.

ГХБХБГ

5.2.2. Сумдын даамлуудыг цахим хурлын системтэй холбож албан хэрэгцээнд ашиглах

Тоо хэмжээ: Сумын тоогоор

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

Хугацаа: Тухай бүр

Сумдын даамлуудыг цахим хурлын системд холбож мэдээлэл цаг хугацаа, орон зайгаас үл хамааран хүрдэг систем тогтсон байна. 

ГХБХБГ

“5.3. Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг бусад салбартай холбон хэрэглээнд гаргаж улсын хэмжээнд үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгчдэд түгээх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

5.3.1. Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хууль, төрөөс баримтлах бодлого, үндэсний хөтөлбөр, дүрмийн төсөлд санал боловсруулж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: Тухай бүр

 

Саналыг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

ГХБХБГ

5.3.2. Байрлалд суурилсан бүх төрлийн орон зайн мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлагын судалгааг бүх төрлийн хэрэглэгчдээс авах ажлыг орон нутагтаа зохион байгуулах, үр дүнг тайлагнан ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Үр дүнг тоо хэмжээгээр илэрхийлэгдэж болохуйц байх

Хугацаа: Тухай бүр

Саналыг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

 

ГХБХБГ

"Зургаа. Байгууллагын болон газар зохион байгуулалт, барилга, геодези, зураг зүйн салбарын үндсэн архивыг бүрдүүлэн, архивын сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх, геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"6.1. Байгууллагын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

6.1.1. Архивын жилийн ажлын төлөвлөгөөг зохион байгуулалтын нэгж, албан хаагчдаас санал аван боловсруулж, батлуулан, хэрэгжүүлэх, дагалдах тоо, бүртгэлийн болон бусад баримт бичгүүдийг хөтлөн, төлөвлөгөө болон биелэлтийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Төлөвлөсөн ажлын тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль журмын дагуу

Хугацаа: 1-12 сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон баримт материалаар байгууллагын архивын сан хөмрөгийг баяжуулсан байна.

ГХБХБГ

6.1.2. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулж ГЗБГЗЗГ-ын ББНШК-т хүргүүлж хянуулах

 

Тоо хэмжээ: Төлөвлөсөн ажлын тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль журмын дагуу

Хугацаа: 1-2 сард

Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон баримт материалыг байгууллагын архивт хүлээн авах сан хөмрөгийг баяжуулсан байна.

 

ГХБХБГ

6.1.3. Аймаг, сумдын мэргэжилтнүүд шаардлагатай байгаа баримт, мэдээллийн судалгаа гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх, баримт мэдээллийг хүлээн авах, архивлах, үйл ажиллагаандаа ашиглах

Тоо хэмжээ: Шаардлагатай байгаа баримтын тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль журмын дагуу, Төрийн архивын үндсэн зааврын дагуу

Хугацаа: 1-12 сард

Салбарын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон баримт материалаар хангагдсан байна.

 

ГХБХБГ

6.1.4. Байгууллагын архивын баримтыг цахимжуулах, архивын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Төлөвлөсөн ажлын тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль журмын дагуу, Төрийн архивын үндсэн зааврын дагуу

Хугацаа: 1-12-р сард

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.4.11.1 заалт хэрэгжсэн байна.

 

ГХБХБГ

"6.2. Салбар архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

6.2.1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр тухайн орон нутагт урд онуудад хийгдсэн, судалгаанд хамрагдсан геодези зураг зүйн ажлуудыг улсын нэгдсэн санд хүлээлгэн өгөх ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Хүлээн авсан ажлын хэмжээгээр

Чанар: Төрийн архивын үндсэн заавар, “Улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, шалгаж хүлээн авах журам”-ын дагуу                     

Хугацаа: 1-12 сард

Салбарын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон баримт материалаар байгууллагын баримтын архивын сан хөмрөгийг баяжуулсан байна.

ГХБХБГ

6.2.2. Архивын үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай техник хэрэгслийн судалгаа, зардлын тооцоо гарган стандарт орчныг бүрдүүлж ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль журмын дагуу, Төрийн архивын үндсэн заавар

Хугацаа: 1-12 сард

ТААҮЗ-ийн Тавдугаар бүлгийн заалтууд хэрэгжсэн байна.

ГХБХБГ

"6.3. Төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, бусад байгууллага албатай хамтран ажиллах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 6.3.1. ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2018 оны А/165, А/166 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 1-12 сард     

“Төрийн болон албаны нууц хамгаалах тухай журам”, “Төрийн нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт”, “Албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалт”-ыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэн байна.

ГХБХБГ

6.3.2. Төрийн болон албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны болон нууц хамгаалах ажилтны шилжилт хөдөлгөөний мэдээлэл, төрийн болон албаны нууцад хамаарах баримтын тооллогын мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-т  хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 1-12 сард     

Төрийн болон албаны нууцын баримт, цахим мэдээллийн нэгдсэн тоо хэмжээ гарсан байна.

ГХБХБГ

6.3.3. Аймаг, сумд, нийслэл, дүүргийн нууц хамгаалах ажилтан болон Төрийн болон албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтнуудад Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль болон холбогдох журмын талаар заавар зөвлөмж өгөх, нууцад хамаарах баримтын хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж ажиллах

Тоо хэмжээ: Сумдын газрын даамлууд

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 1-12 сард     

Төрийн болон албаны нууц баримт, цахим мэдээллийг хадгалах, хамгаалах орчин сайжирсан байна.

ГХБХБГ

"6.4. Геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх, геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

6.4.1. Байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа геодезийн хэмжлийн багажинд баталгаажуулалт хийлгэх, мэдээллийн санд бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулж, бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавих

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 1-12 сард     

Хэмжлийн нэгдмэл байдал хангагдсан байна.

Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 5.5.5 дахь заалт хэрэгжинэ.

ГХБХБГ

“Долоо. Хүн амын нутагшилт суурьшил, нийгэм, эдийн засаг, дэд бүтэц, геологи, гидрогеологи, хүрээлэн буй орчны мэдээлэлд суурилсан нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт, бүс нутаг, хот суурины хөгжлийн хандлагад нийцсэн хот төлөвлөлтийн арга зүйгээр хангах, хот байгуулалтын кадастр эрхлэх, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, хяналт тавих, хэрэгжилтийг зохион байгуулах" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"7.1. Нутаг дэвсгэр, хот төлөвлөлтийн судалгаа хийх, хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, бүс нутаг, аялал жуулчлал, дэд бүтцийн төсөл, чөлөөт бүс, хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хотыг дахин хөгжүүлэх төсөл болон бусад үе шатны баримт бичгийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн удирдлага, зөвлөгөө, арга зүйгээр хангах, хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.1.1. “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл” боловсруулах ажилд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт, ҮОЗӨДБ-ийн стандарт шаардлагад нийцсэн байх 

Хугацаа: 1-12-р сард

 

Ажлын хэсгийг батлагдсан удирдамжийн дагуу ажиллахад хамтрах, аймаг, сумтай холбогдолтой мэдээ, мэдээллээр цаг тухайд нь хангаж, дэмжлэг үзүүлсэн байна.

 

ГХБХБГ

7.1.2. Хот, суурин газрыг төлөвлөх болон дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу зохион байгуулахад мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах   

Тоо хэмжээ: 3 багц

Чанар:  Хууль тогтоомж, норм, стандартыг баримталсан байх

Хугацаа: 1-12 сард

 • Хот, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн төлөвлөгөө боловсруулах зургийн даалгаврыг хянаж зөвшилцөх, холбогдох саналыг тусган батлуулсан байна.
 • Эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хог хаягдлын цэг, талбайн судалгааг хүргүүлсэн байна.
 • Хот, суурины  нийгмийн дэд бүтэц /эмнэлэг, соёлын байгууллага/-ийн судалгааг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГХБХБГ

"7.2. Хот байгуулалт, хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд баримтлах хууль, эрх зүйн болон норм, нормативын баримт бичгийг боловсруулах, мөрдүүлэх, сурталчлах, мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.2.1. Хот байгуулалтын тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулахад оролцох, шаардлагатай мэдээлэл, судалгааг гаргаж хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: холбогдох бусад хууль, тогтоомж

Хугацаа: 1-12 сард

Хот байгуулалтын тухай хуулийн төсөлд санал өгсөн байна.

ГХБХБГ

7.2.2. Шинээр болон шинэчилэн боловсруулж байгаа хот байгуулалтын норм, дүрэм, журам, стандартын төсөлд тусгуулах саналыг бэлтгэж агентлагт хүргүүлэх   

Тоо хэмжээ: 3

Чанар: холбогдох бусад хууль, тогтоомж

Хугацаа: 1-12 сард

ДарДараах норм, дүрмийн төсөлд санал өгсөн байна. Үүнд:

 • “Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын дүрэм”
 • “Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах аргачилсан заавар”
 • “Хот, тосгоны барилгажилтын норм ба дүрэм” (БНбД 30-01-04)

ГХБХБГ

"7.3. Хот байгуулалтын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийг нийслэл, орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.3.1. “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: аймаг, сумын төвүүд

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1-12-р сард

 • “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”-ын дагуу гүйцэтгэсэн ажлын тайланг хугацаанд нь гарган агентлагт хүргүүлэх
 •  Яам, агентлагаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэсэн ажлын тайланг 2019 оны 11 сарын 15-ны өдрийн дотор гарган агентлагт хүргүүлэх 

ГХБХБГ

7.3.2. “Хот, тосгонд улаан шугам төсөллөх ба тогтоох заавар”-ыг орон нутагт мөрдөх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих

Тоо хэмжээ: аймаг, сумын төвүүд

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1-12-р сард

 • Аймаг, сумын төв, суурин газруудыг улаан шугамын зураглалтай болгож, мөрдүүлнэ. Уг ажлын биелэлтийг тогтоосон хугацаанд гаргаж, агентлагт хүргүүлсэн байна.

ГХБХБГ

7.3.3. Хот байгуулалт болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилтийн уялдааг хангах, дүгнэлт гаргах

Тоо хэмжээ: аймаг, сумууд

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт, ҮОЗМДБ-ийн стандарт шаардлагад нийцсэн байх 

Хугацаа: 06-12-р сард

Айма  Аймаг, сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хот, тосгоны хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй харилцан уялдуулж,  хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна.

ГХБХБГ

7.3.5. Сургалт, семинарт оролцох, холбогдох газруудтай хамтран ажиллах

Тоо хэмжээ: 1 багц

Чанар: Батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу

Хугацаа: 01-12-р сард

Дараах сургалтад оролцсон байна. Үүнд:

 • Шинээр болон шинэчлэн батлагдсан бусад хууль болон тэдгээрийг дагалдан гарсан дүрэм, журмыг танилцуулах, мэдээлэх,  сургалт, семинар,
 • Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторуудыг чадавхижуулах сургалт
 • Салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэх сургалт
 • Хот байгуулалтын форум

 

"7.4. Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг мэргэжлийн зөвлөгөө, арга зүйгээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.4.1. Улс, орон нутгийн захиалгатай хот байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулах ажлын гүйцэтгэгч эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад  мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх.

Тоо хэмжээ: 1 багц

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу

Хугацаа: 1-12-р сард

Хот байгуулалтын баримт бичгийн боловсруулалтын үе шатанд хяналт тавьж, санал, зөвлөмж өгөх, архитектур, хот байгуулалтын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, мэргэжил арга зүйгээр хангасан байна.

ГХБХБГ

"7.5. Аймаг, нийслэл, ерөнхий архитектор болон орон нутаг дахь хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн албыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.5.1. Хот байгуулалтын тухай хуульд заасан аймаг, хотын ерөнхий архитекторын эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх, ажлыг тайлагнах

Тоо хэмжээ: 1 багц

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1-12-р сард

 • “Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын дүрэм”-ийг хэрэгжүүлэн ажиллаж, гүйцэтгэсэн ажлын тайланг тогтоосон хугацаанд нь гарган агентлагт хүргүүлэх
 • Яам, агентлагаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэсэн ажлын тайланг 2019 оны 11 сарын 15-ны дотор гарган хариу хүргүүлэх

ГХБХБГ

“Найм. Нутаг дэвсгэр, хүн ам, нийгэм, эдийн засаг, үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, байгалийн нөөц, хүрээлэн буй орчны өгөгдөлд суурилсан хот байгуулалтын  мэдээллийн санг байгуулах, хөтлөх, хэрэглээнд нэвтрүүлэх, эрх зүйн орчин бүрдүүлэх; гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

"8.2. Нутаг дэвсгэр, хүн ам, нийгэм, эдийн засаг, үйлдвэрлэл, хот суурин, барилгажилт, дэд бүтэц, байгалийн нөөц, хүрээлэн буй орчны судалгаа, мэдээллийг агуулсан хот байгуулалтын нэгдсэн санг бүрдүүлэх, хөтлөх, хөгжүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх, бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

8.2.1. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санг бүрдүүлэн хөтлөх, холбогдох дүрэм, журам, стандартыг мөрдөх

Тоо хэмжээ: аймгийн төвийн сум

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартын дагуу

Хугацаа: 1-11-р сард

Санхүүжилт: Урсгал зардал, үйл ажиллагаа

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд аймгийн төвийн сумын хот байгуулалт, тохижилт, барилга байгууламж, инженерийн байгууламж, шугам сүлжээ, нийгмийн дэд бүтэц, зам тээвэр, эрчим хүчний мэдээллийг бүрэн оруулсан байна.

ГХБХБГ

"Ес. Энэхүү стратегийн зорилтын 1-9-д тусгагдсан үйл ажиллагаа тус бүрд тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлэх техник, технологийн шийдэл бүхий төсөл, тухайн жилийн хамтын ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах бүх төрлийн гэрээ байгуулах, холбогдох хууль тогтоомж, төсөл, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, хүний нөөц, нийгмийн асуудал, дотоод ажлын зохион байгуулалт, эрх зүйн үндэслэлээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“9.3. Хүний нөөцийн чадавхи дээшлүүлэлт, дотоод ажлын зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хяналт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, хот байгуулалт, барилгын салбарын ажилтнуудын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, дадлагажуулах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

9.3.1. Сумын газрын даамал, аймаг, нийслэл, дүүргийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл, судалгааг ГЗБГЗЗГ-аас гаргасан загварын дагуу хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Өөрчлөлт орсон тоогоор

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 12 сард

Мэдээлэл, судалгааг гарган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГХБХБГ

9.3.2. Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулан, төлөвлөгөөний дагуу сургалтад хамрагдах, сургалт зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1-12 сард

Сургалтын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна.

ГХБХБГ

“9.4. Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэр, Агентлагийн болон бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тэдгээрийн хэрэгжилт, баримтжуулалтыг нэгтгэж гаргах, хэрэгжилтийн чанарт хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

9.4.1. УИХ-ын тогтоол, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал, аймгийн Засаг даргын захирамжийн холбогдох заалтыг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тайлагнах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Хэрэгжилтийг хангах

Хугацаа: 6, 12 сард

Тогтоосон хугацаанд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГХБХБГ

9.4.2. Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын гаргасан тушаалын холбогдох заалтыг хяналтандаа авч, хэрэгжүүлэн, хэрэгжилтийг гаргаж, хагас, бүтэн жилээр тайлан гарган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Тушаалын хэрэгжилтийг хангах

Хугацаа: 6, 12 сард

Тогтоосон хугацаанд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГХБХБГ

9.4.3. Газрын хэмжээнд Үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах, хагас, бүтэн жилээр үнэлж дүгнэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Төлөвлөгөөнд туссан асуудал тус бүрээр үнэн зөв, бодитой дүгнэсэн байх

Хугацаа: 6, 12 сард

Төлөвлөгөөнд туссан асуудал тус бүрээр үнэн зөв, бодитой дүгнэсэн байна.

ГХБХБГ

9.4.4. Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Гүйцэтгэлийг үнэн зөв, бүрэн тайлагнасан байх

Хугацаа: 12 сард

Тогтоосон хугацаанд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГХБХБГ

9.4.5. Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан талаар тайланд тусгах, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрхэн хангаж ажилласан талаар мэдээллийг хүргүүлэх

 • Аймгийн ГХБХБГ, сумдын газрын даамлын жендерийн асуудлаарх статистик мэдээ гаргах
 • Ажилтнуудыг сургалтад хамруулах, дэмжлэг, хөнгөлөлт, туслалцаа үзүүлэх, шагнал урамшуулал олгохдоо жендерийн тэгш байдлыг хангах

Авлигын тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хүрээнд хийсэн ажлын тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байх

Хугацаа: 1-12 сард

Тогтоосон хугацаанд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГХБХБГ

9.4.6. Хууль тогтоомжийн хэрэгжүүлэхэд тулгарч байгаа асуудал, гарсан зөрчлийн талаарх мэдээллийг хагас, бүтэн жилээр үйл ажиллагааны тайланд тусган ГЗБГЗЗГ-т ирүүлж байх, зөвлөмж авч ажиллах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байх

Хугацаа: 6, 12 сард

Тогтоосон хугацаанд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГХБХБГ

9.4.7. Газрын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, тайланг холбогдох загварын дагуу ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Зохих хууль тогтоомж, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх

Хугацаа: 11-12 сард

Тогтоосон хугацаанд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГХБХБГ

9.4.8. Сумын газрын даамлууд /дүүргийн газрын алба/-ын үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж, санал зөвлөмж өгч ажиллах, үр дүнг хагас, бүтэн жилээр үйл ажиллагааны тайланд тусган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх, зөвлөмж, чиглэл авч ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Зохих хууль тогтоомж, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх

Хугацаа: 11-12 сард

Тогтоосон хугацаанд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГХБХБГ

9.4.9. Жэндерийн талаар салбарын хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тайлагнах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, бодлогын хүрээнд

Хугацаа: 1-12 сард

Салбарт баримтлах жэндерийн бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, биелэлтийг БХБЯ болон ГЗБГЗЗГ-т тайлагнасан байна.

ГХБХБГ

"Арав. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"10.1. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

10.1.1. Газрын урсгал болон хөрөнгө оруулалтын төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулах, тайлант оны төсөвт судалгаа хийж төсвийн тодотголоор шаардлагатай зардлыг нэмж тусгуулах саналыг боловсруулж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н БББ болон бусад хуульд нийцсэн байх

Тогтоосон хугацаанд ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна.

ГХБХБГ

10.1.2. Төсвийн зардлыг бууруулж, хэмнэлт гаргаж ажиллах, бараа материалын болон үйлчилгээний орлогод хяналт тавьж орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах

Тоо хэмжээ: 12 удаа

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н Бодлогын баримт бичиг болон бусад хуульд нийцсэн байх

Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт хангагдсан байна.

ГХБХБГ

10.1.3. Газрын санхүүгийн тайланг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргаж аудитын дүгнэлт гаргуулж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 12 удаа

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н БББ болон бусад хуульд нийцсэн байх

Тогтоосон хугацаанд холбогдох газруудад хүргүүлсэн байна.

ГХБХБГ

10.1.4. Өр авлагыг цаг тухайд нь барагдуулж, өмнөх оныхоос бууруулж ажиллах

Тоо хэмжээ: 12

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н БББ болон бусад хуульд нийцсэн байх

Өр авлага буурсан байна.

ГХБХБГ

10.1.5. Бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж хагас, бүтэн жилээр тооллого зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н БББ болон бусад хуульд нийцсэн байх

Хагас, бүтэн жилээр тооллого зохион байгуулсан байна.

ГХБХБГ

 

 

 

Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР