2020 оны 3 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

                              2020 оны 3 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

                              ГХБХБГазар                                                                                                    2020.09.25

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, санал гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

   203

157

Өлгий сумын ЗДТГ-т

      

-

16

    92.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

203

157

30

-

16

      92.1%

 

                                                                                                                                                                  Хүснэгт №2

                    2020 оны 3-р улиралын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн тайлан

                   ГХБХБГазар                                                                                                                2020.09.25

 

 

 

 

Байгууллагын

нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

 

Үүнээс

Бичгээр

ЗГ-ын 11-11

Төвөөс шилжин ирсэн

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

 

203

203

-

-

 

203

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Дүн

203

203

-

-

 

203

-

 

                                                

 

 

                                                                                                                                                                                     Хүснэгт №3

                           2020 оны 3-р улирал өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

1. Газрын маргааны тухай 30 өргөдөл – 14.7%

2. Газар хүссэн тухай 70 өргөдөл – 34.48%

3. Ажил хүссэн тухай 7 өргөдөл – 3.4 %

4. Газрыг өмчлөлд хүссэн тухай 9 өргөдөл – 4.5%

5. Хүсэлт тавих тухай 20 өргөдөл- 9.8 %

6. Газрын гэрчилгээ хүссэн 11 өргөдөл- 5.5%

7. Эзэмшлийн газрын тухай 12 өргөдөл- 5.9 %

10. Комисс ажиллуулах тухай 6 өргөдөл -2.9%

11. Бусад 30 өргөдөл – 14.77%

12. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүсэх тухай 5 өргөдөл- 2.5%

13. Өмчлөлийн газрын тухай 2 өргөдөл – 0.98%

 

Нийт дүн

203

 

      Хянасан:                                                            К.Болат

Өргөдөл, гомдлын биелэлт гаргасан:                 Х.Айнур

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР