2021 оны 1 дүгээр улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

                           2021 оны 1 дүгээр улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

                            ГХБХБГазар                                                                                                    2021.03.31

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, санал гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

     65

     36

Өлгий сумын ЗДТГ-т

      

-

8

    87.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

65

36

21

-

8

87.6%

 

                                                                                                                                                            Хүснэгт №2

                      2021 оны 1-р улиралын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн тайлан

                     ГХБХБГазар                                                                                                             2021. 03. 31

 

 

 

 

Байгууллагын

нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

 

Үүнээс

Бичгээр

ЗГ-ын 11-11

Төвөөс шилжин ирсэн

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

 

65

65

-

-

 

65

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Дүн

65

65

-

-

 

65

-

 

                                                

 

 

                                                                                                                                                                                     Хүснэгт №3

                                Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/ 2021            1-р улирал

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

1. Газрын маргааны тухай 5 өргөдөл – 7.70%

2. Газар хүссэн тухай 28 өргөдөл – 43.07%

3. Ажил хүссэн тухай 3 өргөдөл – 4.61%

4. Газрыг өмчлөлд хүссэн тухай 3 өргөдөл – 4.61%

5. Хүсэлт тавих тухай 5 өргөдөл- 7.70%

6. Газрын гэрчилгээ хүссэн 2 өргөдөл- 3.08%

7. Эзэмшлийн газрын тухай 8 өргөдөл- 12.30%

10. Комисс ажиллуулах тухай 1 өргөдөл -1,5%

11. Бусад 10 өргөдөл – 15.38%

 

Нийт дүн

65

 

                                             Хянасан:                 К.Болат

Өргөдөл, гомдлын биелэлт гаргасан:                 Х.Айнур

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР