2021 оны 2 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

                          2021 оны 2 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

                            ГХБХБГазар                                                                                                    2021.06.30

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, санал гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

   113

       87

Өлгий сумын ЗДТГ-т

      

-

3

    96.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

113

87

23

-

3

      96.1%

 

                                                                                                                                                                 Хүснэгт №2

                        2021 оны 2-р улиралын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн тайлан

                       ГХБХБГазар                                                                                                                2021.06.30

 

 

 

 

Байгууллагын

нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

 

Үүнээс

Бичгээр

ЗГ-ын 11-11

Төвөөс шилжин ирсэн

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

 

113

113

-

-

 

113

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Дүн

113

113

-

-

 

113

-

 

                                                

 

 

                                                                                                                                                                                     Хүснэгт №3

                                   2021 оны 2-р улирал өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/

 

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

1. Газрын маргааны тухай 19 өргөдөл – 16.9%

2. Газар хүссэн тухай 40 өргөдөл – 35.4%

3. Ажил хүссэн тухай 4 өргөдөл – 3.5%

4. Газрыг өмчлөлд хүссэн тухай 6 өргөдөл – 5.3 %

5. Хүсэлт тавих тухай 11 өргөдөл- 9.8%

6. Газрын гэрчилгээ хүссэн 9 өргөдөл- 7.9%

7. Эзэмшлийн газрын тухай 12 өргөдөл- 10.6%

10. Комисс ажиллуулах тухай 2 өргөдөл -1.7%

11. Бусад 10 өргөдөл – 8.9%

 

Нийт дүн

113

 

                                                          Хянасан: К.Болат

            Өргөдөл, гомдлын биелэлт гаргасан:  Х.Айнур

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР