2021 оны 3 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

                                   2021 оны 3 дугаар улиралын өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

                                       ГХБХБГазар                                                                                                    2021.09.28

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, санал гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

   136

110

Өлгий сумын ЗДТГ-т

      

-

3

    97.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

136

110

23

-

3

      97.8%

 

                                                                                                                                                                         Хүснэгт №2

                                2021 оны 3-р улиралын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн тайлан

                              ГХБХБГазар                                                                                                                2021.09.28

 

 

 

 

Байгууллагын

нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

 

Үүнээс

Бичгээр

ЗГ-ын 11-11

Төвөөс шилжин ирсэн

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

 

136

136

-

-

 

136

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Дүн

136

136

-

-

 

136

-

 

                                                

 

 

                                                                                                                                                                                     Хүснэгт №3

                                 2021 оны 3-р улирал өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/

 

 

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

1. Газрын маргааны тухай 25 өргөдөл – 18.4%

2. Газар хүссэн тухай 51 өргөдөл – 37.5%

3. Ажил хүссэн тухай 4 өргөдөл – 2.9%

4. Газрыг өмчлөлд хүссэн тухай 9 өргөдөл – 6.7 %

5. Хүсэлт тавих тухай 11 өргөдөл- 8.0%

6. Газрын гэрчилгээ хүссэн 9 өргөдөл- 6.7%

7. Эзэмшлийн газрын тухай 13 өргөдөл- 9,5%

10. Комисс ажиллуулах тухай 2 өргөдөл -1.5%

11. Бусад 12 өргөдөл – 8.8%

 

Нийт дүн

136

 

                                                                           Хянасан: К.Болат

                             Өргөдөл, гомдлын биелэлт гаргасан: Х.Айнур

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР