СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

                                     Баян-Өлгий аймаг дахь төрийн албаны салбар зөвлөлд

                                Тус газраас ажлын байрны сул орон тооны зарыг хүргүүлсэн. 

                   

                       Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын төрийн захиргааны

                                          гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны захиалга

                                                                                                                                                                               2022 он

Байгууллагын нэр

Албан тушаал

Албан тушаалын ангилал

Ажлын байрны тоо

АТТ батлах зөвшөөрөл олгосон шийдвэр дугаар, баталсан шийдвэрийн огноо, дугаар, албан тушаалтан

Сул орон тоо гарсан шалтгаан

Гомдол маргаантай эсэх

  1.  

2

3

4

5

6

7

8

1

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны Б/123 тоот тушаалар АТТ-ыг баталсан.

Шинэ орон тоо

Үгүй

                                     

                                                                     ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР