ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН БАТАЛГАА ХИЙХ АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

                 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ

2009 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр

 

Улаанбаатар хот

 

Дугаар 175

Газрын тухай хуулийн 24.3, 58.8 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Газар зохион байгуулалт, газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа хийх ажлын үнэлгээ"-г хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Хэрэглээний үнийн индекс 15-аас дээш хувиар өсч, буурах тохиолдолд ажлын үнэлгээг шинэчлэн батлуулах арга хэмжээ авч байхыг Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Баттулгад даалгасугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Аргачлал, үнэлгээ батлах тухай" Засгийн газрын 2003 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 103 дугаар тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

                                        Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                   С.БАЯР 

                                        Зам,тээвэр,барилга,хот 

                                          байгуулалтын сайд                                                                    Х.БАТТУЛГА 

                                                                                 

 

Монгол Улсын   Засгийн газрын 2009 оны 175 дугаар

                                                                                                     тогтоолын хавсралт

 

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ,

ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН БАТАЛГАА ХИЙХ АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Ажлын нэр

Ажлын зэрэглэл ба төрөл

Төлөвлөгөөт ажил

Хэмжих нэгж

Үнэлгээ (төг)

1. Хилийн цэс тогтоох, тодотгох 

1.1

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, улсын тусгай хэрэгцээний газрын хилийн цэс шинээр тогтоох

I

1000 га

5147

П

1000 га

6434

Ш

1000 га

7721

1.2

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, улсын тусгай хэрэгцээний газрын хилийн цэс тодотгох, өөрчлөлт оруулах

I

1000 га

2856

П

1000 га

3570

Ш

1000 га

4285

2. Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах

 

2.1

Сумын

I

1000 га

3634

П

1000 га

5451

Ш

1000 га

7268

2.2

Нийслэл, дүүргийн

I

1000 га

7635

П

1000 га

11453

Ш

1000 га

15270

3. Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 

 

3.1

Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө шинээр боловсруулах

I

1000 га

3996

П

1000 га

4995

Ш

1000 га

5993

3.2

Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг тодотгох, өөрчлөлт оруулах

I

1000 га

2997

П

1000 га

3746

Ш

1000 га

4495

3.3

Нийслэл болон улсын зэрэглэлтэй хотуудын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах

I

1 га

421

П

1 га

163

Ш

1 га

151

 

 

 

 

3.4

Нийслэл болон улсын зэрэглэлтэй хотуудын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг тодотгох, өөрчлөлт оруулах

I

1 га

350

П

1 га

280

Ш

1 га

220

3.5

Бүс нутгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах

I

1000 га

4000

П

1000 га

7353

Ш

1000 га

6149

IV

1000 га

3894

3.6

Бүс нутгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг тодотгох, өөрчлөлт оруулах

I

1000 га

2414

П

1000 га

5515

Ш

1000 га

4612

IV

1000 га

2920

3.7

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах

I

1000 га

3614

П

1000 га

3120

Ш

1000 га

3998

3.8

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг тодотгох, өөрчлөлт оруулах

I

1000 га

3787

П

1000 га

2340

Ш

1000 га

2998

4.Газрын нэгдмэл сангийн ангилал тогтоох 

4.1

Газрын нэгдмэл сангийн ангилал тогтоох

I

1000 га

7936

П

1000 га

9687

Ш

1000 га

11671

4.2

Нийслэл болон улсын зэрэглэлтэй хотуудад

1000 га

101603

5. Газрын улсын  бүртгэлийн ажлын үнэлгээ  

5.1

Кадастрын зураглалын ажлыг төлөвлөж төсөл буюу техникийн даалгавар бичих

1:1000

100 га

37680

1:2000

100 га

46980

1:25000

1000 га

62475

5.2

Зураглалын үндэслэлийн цэг төвлөрсөн журмаар бэлтгэх

 

цэг

14234

Нэгж талбарын эргэлтийн цэгийн төвийг бэлтгэх

 

төв

8546

5.3

Зураглалын үндэслэлийн цэг тэмдэгтийг газарт бэхлэх

 

цэг

8508

Нэгж талбарын эргэлтийн цэгийг газарт  бэхлэх

 

эргэлтийн цэг

5316

 

 

5.4

Кадастрын хэмжилт, зураглал болон боловсруулалт хийх

I

эргэлтийн цэг

5924

П

эргэлтийн цэг

11259

Ш

эргэлтийн цэг

16593

5.5

Газрын улсын бүртгэлийн  мэдээллийг  кадастрын зурагтай холбож газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулах

 

нэгж талбар

2860

5.6

Нэгж талбарын хувийн хэргийг шинээр үүсгэж, баталгаажуулах

 

нэгж талбар

8430

6. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 

6.1

Хөдөө аж ахуйн газрын

Хадлангийн газрын

1 га

90

Бэлчээрийн газрын

I

1 га

6

П

1 га

7

Ш

1 га

10

Тариалангийн газрын

1 га

250

Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, тэжээлийн ургамал тариалсан газрын

1 га

1400

6.2

Тусгай хамгаалалттай газрын

I

1 га

6

П

1 га

10

Ш

1 га

12

6.3

Хот, тосгон бусад суурин газрын

Барилга байгууламж, нийтийн эдэлбэрийн газар

1 га

800

Гэр хороолол, үйлдвэр, аж ахуйн зориулалт бүхий газар

1 га

1200

Уурхайн газар

1 га

1800

7. Газрын нөхөн сэргээлт 

7.1

Хүчтэй элэгдэж эвдэрсэн тариалангийн газрын

 

1 га

140000

 

---оОо---

ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙМОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ГЕОДЕЗИЙН СОЛБИЦОЛ, ӨНДӨР ТУСГАГИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦООГ БАТЛАХ ТУХАЙЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ АРГАЧЛАЛ, ҮНЭЛГЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН БАТАЛГАА ХИЙХ АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЖ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙГАЗРЫН БИРЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙДүрэм батлах тухай /барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм/Дүрэм батлах тухай /БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ДҮРЭМ/ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт тавих дүрэм Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журамБарилга байгууламжийн ашиглалтын дүрэмТөрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухайБарилгын ажлын захиалагчийн дүрэм
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР