2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ

 

 1. Гэрээ байгуулагч Талууд:

 

 1. Нэг талаас:

 БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА А.ГЫЛЫМХАН

 1. Нөгөө талаас:

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА,

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА К.БОЛАТ

 

       Энэхүү гэрээний зорилго нь Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын үйл ажиллагааг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэхээр Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын дарга /цаашид “Захиалагч” гэх/ болон Баян-Өлгий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга /цаашид Төлөөлөн хэрэгжүүлэгч” гэх/-ын хооронд үүсэх эрх, үүрэг, хариуцлага, хүрэх үр дүн, үйл ажиллагаагаа оновчтой төлөвлөж хэрэгжүүлэх, ажлын байрны шаардлагад нийцүүлэн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандарт, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах, байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, төлөвлөгөөний тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт, мэдээллийг тайлагнахад тавигдах шаардлага, гэрээг дүгнэхтэй холбогдох харилцааг зохицуулахад оршино.

 

 

Бид доор дурдсан асуудлаар харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр энэхүү гэрээг байгуулав.

    

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн нэгжийн гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээ, тэдгээрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин

Хэрэгжүүлэх хугацаа

1

2

3

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн чиглэлээр хийгдэх ажлууд:

"Нэг. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодезийн бүх төрлийн сүлжээ, байр зүйн болон сэдэвчилсэн тоон зураглалын тогтолцоог байгуулж, хэрэглээг арга зүйгээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“1.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зохицсон байрлал, өндрийн нэгдсэн сүлжээ байгуулж зураглалын үндэслэлээр хангах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.1.1. Геодезийн цэг, тэмдэгт байгуулах, солбицолжуулах, каталоги гаргах, албажуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

1.1.1.1. Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсгийг үндэслэн геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байрлаж байгаа газарт зам болон барилга байгууламж барих, газар шорооны ажил хийх байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнд уг цэг тэмдэгтийг хөдөлгөх, нүүлгэн шилжүүлэх зөвшөөрөл олгож, зардлыг хүсэлт гаргасан этгээдээс гаргуулан сэргээн босгох ажлыг зохион байгуулах,

Тоо хэмжээ: Хүсэлтийн тоогоор

Чанар: Хууль, дүрэм, журамд нийцсэн байх

1-12 сар

1.1.1.2. Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсгийн 10.4.4 дөх заалтыг үндэслэн геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг гэмтээсэн, устгасан, хэмжилт хийх нөхцөлийг алдагдуулсан этгээдийг олж тогтоон, зардалыг гэм буруутай этгээдээс гаргуулан нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Зөрчлийн тоогоор

Чанар: Хууль, дүрэм, журамд нийцсэн байх

1-12 сар

1.1.1.3. Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.8 дахь хэсгийн 5.8.2 дахь заалтын дагуу нутаг дэвсгэртээ хамаарах геодезийн цэг, тэмдэгтүүдэд хяналт тавьж, тооллого явуулан дүнг 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль, дүрэм, журамд нийцсэн байх

6-12 сар

1.1.2. Геодезийн сүлжээ байгуулах, үр дүнг шалгаж хүлээн авах, батлуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

1.1.2.1. Нутаг дэвсгэртээ хамаарах геодезийн үндсэн, дэд, зураглалын болон зураглалын үндэслэлийн сүлжээний бүх цэгүүдийн солбицол нь Засгийн газрын 2009 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан солбицолын тогтолцоонд Газрын даргын 2014 оны А/112 дугаар тушаалаар батлагдсан эринд шилжсэн эсэх судалгааг хийж, дүнг агентлагт хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль, дүрэм, журамд нийцсэн байх

2-4 сар

1.1.3. GPS-ийн /GNSS/ байнгын ажиллагаатай станцуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах

1.1.3.1. Байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээнд гарч байгаа доголдлуудыг тодорхойлж доголдол гарч байгаа тухай бүр ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдэх, шалтгаануудыг тодорхойлох, цаашид доголдол гарахгүй байх талаар байнгын арга хэмжээ авч ажиллах, энэ талаарх мэдээг агентлагт тогтмол хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын тоогоор

Чанар: Дүрэм, журам, стандартад нийцсэн байх

1-12 сар

1.1.3.2. Байнгын ажиллагаатай станц байрлаж буй барилгын талаарх мэдээллийг бүрдүүлж, суулт хазайлтыг тодорхойлж, үр дүнг агентлагт хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймагт байрлах станцын тоогоор

Чанар: Дүрэм, журам, стандартад нийцсэн байх

3, 6, 9, 12-р сар

1.1.4. Байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн Геодези, зураг зүйн ажлыг шалгаж хүлээн авах

1.1.4.1. Тухайн орон нутагт хийгдэж байгаа байрлал, өндрийн сүлжээ, бүх төрлийн масштабын байр зүйн зураг, инженер геодезийн ажил, байр зүйн зургийн тодруулалт, шинэчлэлт хийх зэрэг ажлуудад шаардлагатай мэдээллээр ханган, холбогдох мэргэжилтэн хамтарч ажиллах, хэмжилтэнд хяналт тавих, ажлыг хэрэглээгээр шалгаж хүлээн авах

Тоо хэмжээ: Аймаг тус бүрийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд

Чанар: Дүрэм, журам, стандартад нийцсэн байх

2-6 сар

1.1.4.2. Бусад байгууллагын захиалгаар хийгдэж байгаа геодезийн хэмжилт, зураглалын ажлын талаар ГЗБГЗЗГ-т мэдээлэх, хяналт тавих

Тоо хэмжээ: Аймаг тус бүрийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд

Чанар: Дүрэм, журам, стандартад нийцсэн байх

1-12 сар

1.1.4.3. Тухайн орон нутагт геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрөлтэй эсэх, геодезийн хэмжлийн багаж хэрэгслээ баталгаажуулсан эсэх, хэмжлийг батлагдсан солбицолын тогтолцоо, тусгагт хийсэн эсэхэд хяналт тавих

Тоо хэмжээ: Аж ахуйн нэгжийн тоогоор

Чанар: Дүрэм, журам, стандартад нийцсэн байх

1-12 сар

“1.2. Жижиг, дунд, том масштабын /газар дээрх болон доорх биетийн/ байр зүйн тоон зургаар хангах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.2.1. Том масштабын /1:1000/ байр зүйн зургийг шалгаж хүлээн авах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

1.2.1.1. “Монгол Улсын аймаг, сумын төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийн тодруулалт, шинэчлэлийг хийх” ажлын хүрээнд хийсэн байр зүйн тоон зургийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд байгаа сум, суурин газрын тоогоор

Чанар: Байрлалын хувьд 10 см, өндрийн хувьд 20 см-ийн нарийвчлал, тоон зургийн стандартын шаардлага хангасан байх

1-6 сар

1.2.1.2. Аймаг, нийслэл, сумын төв, томоохон суурингийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зургийн мэдээллийн санд шинээр байгуулагдсан болон өөрчлөгдсөн объектын мэдээллийг тухай бүр оруулан, мэдээллийн санг тогтмол  шинэчлэн баяжуулж байх

Тоо хэмжээ: Объектын тоогоор

Чанар: Байрлалын хувьд 10 см, өндрийн хувьд 20 см-ийн нарийвчлал, тоон зургийн стандартын шаардлага хангасан байх

1-12 сар

1.2.1.3. Аймаг, нийслэл, сумын төв, томоохон суурингийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зургийн мэдээллийн сан, газрын кадастрын мэдээллийн сан, хаягийн мэдээллийн сан зэрэг геоорон зайн мэдээллийн сангуудын мэдээллийг шинэчлэхэд зориулан гүйцэтгэж буй агаарын зураглалын ажилд дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих

Тоо хэмжээ: Аймгийн төвийн хэмжээнд

Чанар: Байрлалын хувьд 10 см, өндрийн хувьд 20 см-ийн нарийвчлал, тоон зургийн стандартын шаардлага хангасан байх

5-9 сар

1.2.1.4. Агаарын зураглалын үр дүн болох агаарын зураг, ортофото зургийг агент лагаас хүлээн авч аймгийн төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зургийн мэдээллийн сан, газрын кадастрын мэдээллийн сан, хаягийн мэдээллийн сангуудыг шинэчлэх ажлыг орон нутгийн төсвөөр зохион байгуулах,

Тоо хэмжээ: Аймгийн төвийн хэмжээнд

Чанар: Байрлалын хувьд 10 см, өндрийн хувьд 20 см-ийн нарийвчлал, тоон зургийн стандартын шаардлага хангасан байх

10-12 сар

1.2.2. Дунд масштабын /1:25000-1:100000/ байр зүйн зургийг шалгаж хүлээн авах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

1.2.2.1. Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үүсгэсэн 1:100000-ны масштабтай байр зүйн тоон зургийн мэдээллийн санд шинээр байгуулагдсан болон өөрчлөгдсөн объектын мэдээллийг тухай бүр оруулан, бодит агшны мэдээллээр шинэчлэн баяжуулж байх

Тоо хэмжээ: Объектын тоогоор

Чанар: Байрлалын хувьд 10 м, өндрийн хувьд 20 м-ийн нарийвчлал, стандартын шаардлага хангасан байх

1-12 сар

1.2.3. Инженерийн геодезийн ажлын үр дүнг шалгаж хүлээн авах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах

1.2.3.1. Аймаг, сум, суурин газруудын газар дээрх болон доорхи инженерийн шугам сүлжээний зураглалын ажлын шаардлагыг хангах сүлжээ, цэг тэмдэгтийн талаарх мэдээллийг тухай бүр хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Цэг тэмдэгтийн тоогоор

Чанар: Дүрэм, журамд нийцсэн байх

1-12 сар

1.2.3.2. “Газар хөдлөлийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах ажлын хүрээнд инженерийн барилга, байгууламж, шугам, сүлжээний мэдээллийн сан байгуулах” ажлын тайланг хүлээн авч дүгнэлт гаргахад ГЗБГЗЗГ-тай хамтарч ажиллах, бүтээгдхүүнийг хэрэглээгээр шалгах, 

Тоо хэмжээ: Ирүүлсэн явцын болон эцсийн тайлангийн тоогоор

Чанар: Дүрэм, стандартад нийцсэн байх

1-12 сар

1.2.3.3. Инженерийн барилга, байгууламж, газар дээрх, доорх шугам, сүлжээний мэдээллийн сангийн жижүүрлэлтийг тогтмолжуулж, шинэчлэл, өөрчлөлтийг байнга хийж, мэдээллийн сангийн тайланг shp file-аар ирүүлж байх

Тоо хэмжээ: Объектын тоогоор

Чанар: Дүрэм, стандартад нийцсэн байх

1-12 сар

“1.3. Бүх төрлийн масштабын сэдэвчилсэн тоон зураглалын ажлуудыг баталгаат сууриар хангах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.3.1. 2013/49 дугаарын гэрээгээр гүйцэтгэж байгаа “Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах” ажилд захиалагчийн хяналт хийх, гүйцэтгэгч болон орон нутгийн мэргэжилтнүүд, орон нутгийн хаягжуулалтын ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг мэргэжил аргазүйн зөвлөгөөгөөр хангах

 

 

 

1.3.1.1. Гэрээт ажлын хүрээнд зохиосон хаягийн зургийг хэрэглээгээр шалган, сумын нутаг дэвсгэр дэх түүх соёл, байгалийн дурсгалт газар, үл хөдлөх хөрөнгө (өвөлжөө, хаваржаа, амралт сувиллын газар), түүнд хүрч очих улс, орон нутгийн чанартай авто замууд, тэдгээрийн чиглэл бүрэн гүйцэд, зөв зураглагдсан эсэхийг магадлаж, хэрэв дутуу орсон бол хаягийн зурагт оруулан, Хаягийн мэдээллийн санг шинэчлэх саналыг ГЗЗХ-т ирүүлж, ХМС-г баяжуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль, журам, стандартад нийцсэн байх

2-5 сар

1.3.1.2. Гэрээт ажлын хүрээнд зохиосон хаягийн зургийг холбогдох байгууллагуудад  хүлээлгэн өгч хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль, журам, стандартад нийцсэн байх

1-6 сар

1.3.1.3. Орон нутгийн төсөвт хаягийн тэмдгийг суурилуулах ажлын зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгуулах ажлыг зохион байгуулж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган тухайн шатны ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлж ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль, журам, стандартад нийцсэн байх

1-12 сар

1.3.1.4. Шинээр байгуулсан суурин, хороолол, гудамж, зам, талбайд Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 280 тоот тогтоолоор батлагдсан  “Гудамж, зам талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-ыг үндэслэн нэр, дугаар, хаяг өгч хаягийн зураг зохиож, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Сумын тус бүрд 1

Чанар: Хууль, журам, стандартад нийцсэн байх

1-12 сар

“1.4. Монгол орны газар зүйн нэрийг тодотгон тогтоох, газар зүйн нэрийг баяжуулах ажлыг удирдах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.4.1. Газар зүйн нэрийг зөв нэрлэж хэвшүүлэх, олон нийтэд таниулах ажлыг зохион байгуулах

1.4.1.1. УИХ-аар батлагдсан “Монгол улсын газар зүйн нэрийн толь”-д тусгагдаагүй газар нутгийн нэрийг шинээр өгөхдөө Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийг баримтлан өгч, зохих захирамж, тушаал, шийдвэрийг гаргуулан хаягийн зурагт оруулах,

Тоо хэмжээ: Сумын тус бүрд 1

Чанар: Хууль, журам, стандартад нийцсэн байх

1-6 сар

1.4.1.2. Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт заасны дагуу байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг газар зүйн албан ёсны нэрийн тухай мэдээллээр хангах, газар зүйн нэрийг зөв бичих,  хэрэглэх, хамгаалах асуудлыг хариуцан зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Хууль, журам, стандартад нийцсэн байх

1-6 сар

1.4.1.3. Нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хамаарах газар зүйн нэрийн бүртгэлийг хөтлөн нэр өгөөгүй газар нутгийн жагсаалт гарган нэр өгөх ажлыг орон нутагтаа зохион байгуулан санал боловсруулж хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Хууль, журам, стандартад нийцсэн байх

1-10 сар

1.4.2. Газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан байгуулах

1.4.2.1. Аймгийн хэмжээнд нэг сумын газар нутгийн нэрийн зургийг тоон хэлбэрт оруулан мэдээллийн сан байгуулж олон нийтэд таниулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль, журам, стандартад нийцсэн байх

2-5 сар

Хоёр. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх усны сав газар бүрээр геологи болон хүрээлэн буй орчны иж бүрэн мэдээллийн санг хэрэглэгчидтэй хамтран байгуулах, бусад салбаруудтай хамтран газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ байгуулж нэгдсэн инженерийн дүгнэлт гаргах, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт хийх” гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“2.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дахь усны сав газар бүрээр геологи болон хүрээлэн буй орчны иж бүрэн мэдээллийн санг хэрэглэгчидтэй хамтран байгуулах, сэдэвчилсэн зургаар хангах ажлыг зохион байгуулах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

2.1.1. Монгол орны одоо байгаа төрөл бүрийн масштабтай зураг /геологи, геоморфологи, гадаргын хэрчигдэл, шинэ тектоник, газар чичирхийлэл, ашигт малтмал, инженер-геологийн нөхцөл, мужлал,  онцгой шинж чанар бүхий ул хөрс, газар хөдлөл, цэвдэг, гидрогеологи, гидрологи, түүх археологи/-ын тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй програм хангамж, стандартын дагуу нэгтгэж орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн гео-системийн давхарга байгуулах, ажлын үр дүнг хүлээн авч хэрэглэгчид хүргүүлэх

2.1.1.1  Монгол орны одоо байгаа төрөл бүрийн масштабтай зураг /геологи, геоморфологи, гадаргын хэрчигдэл, шинэ тектоник, газар чичирхийлэл, ашигт малтмал, инженер-геологийн нөхцөл, мужлал,  онцгой шинж чанар бүхий ул хөрс, газар хөдлөл, цэвдэг, гидрогеологи, гидрологи, түүх археологи/-ын тоон мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-с актаар архивт хүлээн авч, суурь судалгааны мэдээллийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, зааврын дагуу

1-12 сар

2.1.1.2  Тухайн бүс нутаг болон аймаг, сумдын нутаг дэвсгэрт хийгдсэн болон хийгдэж буй инженергеологи, суурь судалгааны ажлын тайлан, зураг бусад холбогдох материалуудыг актаар хүлээн авч мэдээлэл бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, зааврын дагуу

1-12 сар

2.1.2. “Аймаг сум, суурингуудын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлийн эрсдлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажилтөслийн ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт хийх,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын эцсийн үр дүнг хүлээн авах, хэрэглэгчид хүргүүлэх, нэгдсэн мэдээллийн санд оруулах

2.1.2.1. Ажлын эцсийн шатны үр дүнг ГЗБГЗЗГ-аас актаар хүлээн авч, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн төв

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт ажлын даалгаврын дагуу

8-12 сар

2.1.3. Гадаргын усны мэдээллийн сан байгуулах, мэдээллээр баяжуулах, шинээр байгуулах хөв цөөрмийн судалгааг гаргах

2.1.3.1. Гидротехникийн барилга байгууламжууд, одоо байгаа болон шинээр байгуулах хөв, цөөрмийн судалгааг авч, нэгтгэх  мэдээллийн сан үүсгэх, гадаргын усны нөөц бий болгох газрын судалгааг гаргах, үр дүнг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Мэдээллийн сангийн стандарт шаардлагын дагуу

4-9 сар

“2.2. Холбогдох салбаруудтай хамтран газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ байгуулж инженерийн нэгдсэн дүгнэлт гаргах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

2.2.1. Бэлчээр ашиглалтын нөлөөллийг фото мониторингийн судалгааны үр дүнд бий болсон хяналт ажиглалтын тайланг авч, мэдээллийн сан үүсгэх

2.2.1.1. Бэлчээрийн ашиглалтын нөлөөллийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх, хяналт хийх, сумдад чиглэл хүргүүлэх, зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Журам, зааврын дагуу

6-8 сар

2.2.1.2. Бэлчээр ашиглалтын нөлөөлөлд фото мониторингийн аргаар хяналт хийх мониторингийн цэг байгуулах, мэдээллийн сан үүсгэх, тайлан үр дүнг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, зааврын дагуу

8-12 сар

2.2.2. Газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн байгууллагуудын хийсэн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаанд геологи болон хүрээлэн буй орчны шалгуур үзүүлэлтийг үндэслэн ерөнхий шинжээчийн дүгнэлт гаргах ажлыг зохион байгуулах

2.2.2.1. Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлыг зохион байгуулах, газар эзэмшигч ашиглагч нарт мэдэгдэл хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Хууль тогтоомж, журам, зааварт нийцүүлэн

1-12 сар

2.2.2.2. ГЗБГЗЗГ-с улсын ерөнхий шинжээчээр баталгаажуулан ирүүлсэн захиалгат хянан баталгааны ажлын үр дүнг актаар хүлээн авч, архивт бүртгэлжүүлэх, хянан баталгаа хийгдээгүй аж ахуйн нэгжийн судалгааг гаргах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Хууль тогтоомж, журам, зааварт нийцүүлэн

1-12 сар

“2.3. Газрын нөхөн сэргээлт хийх” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

2.3.2. Газрын нэгдмэл сангийн 2016 оны газарт учруулсан хохирлын ГТ-6 тайлан, газар хамгаалах арга хэмжээний ГТ-7 тайланг аймаг, нийслэлээс хүлээн авч улсын хэмжээнд нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т хүрүүлэх

2.3.2.1. Газрын нэгдмэл сангийн 2016 оны газарт учруулсан хохиролын ГТ-6 тайлан, газар хамгаалах арга хэмжээний ГТ-7 тайлан, тоон зургийг сумдаас хүлээн авч аймгийн хэмжээнд нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 21 аймаг

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, зааврын дагуу

3-12 сар

2.3.3. Уул уурхайн  ашиглалтын нөлөөллөөр элэгдэл, эвдрэлд орсон газрын тооллого судалгааг гаргах

2.3.3.1. Уул уурхайн нөлөөллөөр хөндөгдсөн газрын судалгааг нарийвчлалтайгаар гаргаж, аймгийн хэмжээнд нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 21 аймаг

Чанар: Геодезийн баталгаат суурин дээр оруулсан байх

3-12 сар

"Гурав. Шинжлэх ухаан технологийн ололт, газар ашиглалтын уламжлалт мэдлэгийг хослуулан экосистемийн хамгааллын чиг хандлага, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий газар зохион байгуулалтыг салбаруудын онцлогтой нягт шүтэлцүүлэн уялдуулах, иргэдийн санал санаачлага, геологи, хүрээлэн буй орчны иж бүрэн мэдээлэлд суурилсан газар ашиглалтыг төлөвлөх, зохион байгуулах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"3.1. Улс, бүс нутгийн болон нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн одоогийн байдал ирээдүйн чиг хандлага, бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөөр мэдээллийн сан байгуулан судалгаа хийж газар ашиглалтын эрэлт, хэрэгцээг тодорхойлох" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.1.1. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний боловсруулалт, хэрэгжилт, хяналтын нэгдсэн шийдэл бүхий Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах

3.1.1.1. Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийн тоон мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-аас гаргасан загвар, зааврын дагуу боловсруулан ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд бүх сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Чанар:  - ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2013 оны А/140 тоот тушаалаар батлагдсан Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний  зурган мэдээлэл боловсруулах заавар, 2016 оны А/206 тоот тушаалаар батлагдсан Улс, бүс, аймаг, нийслэл, сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний зургийн тоон мэдээлэл боловсруулах заавар

-Стандартчилал хэмжилзүйн газраас 2012 онд баталсан Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний том, жижиг, дунд масштабын зургийн таних тэмдгийн стандартууд /MNS6316:2012, MNS6317-2012/

-ҮОЗМС-ийн стандартад нийцсэн байх

12-р сард

3.1.2. Аялал жуулчлалын газрын газар зохион байгуулалтыг эрхлэх

 

3.1.2.1. Улсын нэгдсэн аялал жуулчлалын маршрутын сүлжээг боловсруулахад орон нутгаас холбогдох мэдээллээр хангаж, хамтран ажиллах.

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: ҮОЗМС-ийн стандартад нийцсэн байх

6-8-р сар

3.1.2.2. Аялал жуулчлал, амралт, рашаан, сувиллын чиглэлээр тусгай хамгаалалттай газарт болон тогтмол үйл ажиллагаа явуулж буй газруудын хүчин чадал, үйл ажиллагааны төрөл, дэд бүтцийн хангамж болон бусад мэдээллийг цуглуулж, мэдээллийн санг баяжуулах.

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: ҮОЗМС-ийн стандартад нийцсэн байх

8-9-р сар

3.1.3. Газрын тухай хууль тогтоомжийг шинэчлэн, газрын харилцааны эрхзүйн орчныг сайжруулах

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

3.1.3.1. ГЗБГЗЗГ-ын боловсруулсан хууль, тогтоомж, дүрэм журам, заавар стандартад санал өгөх

Тоо хэмжээ: - Газрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

                        -Газар төлөвлөлтийн тухай хуулийн төсөл

 • Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн тухай хууль
 • Газар зохион байгуулалт хийх журам;
 • Багийн хилийн цэсийг баталгаажуулах аргачилсан заавар;
 • Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал;
 • Нийслэл, дүүргийн тухайн жилийн ГЗБТ боловсруулах аргачлал;
 • Газар зохион байгуулалтын нэр томьёоны тайлбар толь;
 • Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн мэдээллийн сангийн нэгдсэн программ хангамж боловсруулах ажил;
 • Өвөлжөө, хаваржааны доорх газар болон өвөлжөө хаваржааны орчмын бэлчээрийн газрын жишиг хэмжээг тогтоох норм
 • Иргэнд өмчлүүлэх газрын нөөц тогтоох аргачлал

 Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

4-11-р сар

3.1.4. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актын хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд зохион байгуулах бүх шатны Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, орон нутгийн газрын асуудал эрхэлсэн байгууллага, албан тушаалтныг мэргэжлийн удирдлага, зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллах

3.1.4.1. Иргэнд 2017 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг батлах тухай Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолын биелэлт, 2018 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг  аймаг, нийслэлийн хэмжээнд нэгтгэн Аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэн баталж, тогтоолыг эх хувиар нь ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу

1-2 сар

3.1.4.2. Газар өмчлөлийн хууль эрхзүйн орчны дэлгэрэнгүй судалгаа хийж, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах ажилд шаардлагатай судалгаа тайланг гаргаж тухай бүрд нь ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: ГЗБГЗЗГ-аас хүргүүлсэн агуулгын дагуу мэдээллээ бүрэн, дэлгэрэнгүй ирүүлсэн байх

1-12

3.1.5. Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн чиглэлээр иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, сурталчилгаа хийх

3.1.5.1. Орон нутагтаа хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслүүдээр олон нийтэд сурталчилгаа, мэдээлэл хийх ажлыг зохион байгуулах

Үүнд:

- Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах

- Орон нутгийн телевизээр мэдээлэл сурталчилгаа, ярилцлага өгөх

- Газар зохион байгуулалт, газрын харилцааны гарын авлага, эмхэтгэл боловсруулан олон нийтэд түгээх

- Байгууллагын цахим хуудсанд мэдээлэл байруулах болон телефон утас ажиллуулах гэх мэт

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Тухайн ажлын агуулгыг бүрэн тусгасан байх

3-12 сар

"3.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр аливаа үйл ажиллагаа эрхлэх эрэлт хэрэгцээ, зориулалт тус бүрээр газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ хийж түүнд нийцүүлэн газар ашиглалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.2.1. Аймаг, нийслэлийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2017 оны төлөвлөлтөнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх

3.2.1.1. Нийслэл, дүүрэг, сумын ИТХ-аар батлагдсан нийслэл, дүүрэг, сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон нийслэл, сум, дүүргийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг загвар хүснэгтийн дагуу болон тоон хэлбэрээр аймаг нийслэлийн хэмжээнд нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн нийт сум

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журам зааврын дагуу

12 сар

3.2.1.2. Сум, дүүргийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт хийж, үр дүнг үнэлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, тайлан мэдээг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар:  Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт хийх, үр дүнг үнэлэх журам, зааврын дагуу хийгдсэн байх

6-12 сар

3.2.1.3. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн газрын харилцааны байгууллагын мэргэжилтнүүдийг газар зохион байгуулалт болон төлөвлөгөөний чиглэлээр сургалтад хамруулах ба орон нутагтаа энэ чиглэлээр сургалт зохион байгуулах 

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар:  Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт хийх, үр дүнг үнэлэх журам, зааврын дагуу хийгдсэн байх

1-12-р сар

3.2.2. Орон нутагт сумны нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах, зүй ёсны эрхийг бүртгэн баталгаажуулах ажлыг сумдын ЗДТГ, газрын даамлуудтай хамтран зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйгээр хангах

 

3.2.2.1. Толбо сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг сумын Газрын даамалтай хамтран зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Толбо сум

Чанар: 1 сум Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөтэй болсон байна.

1-12 сар

3.2.2.2. Толбо сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг үндэслэн орон нутагт зүй ёсны эрх баталгаажуулах, газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгах ажлыг сумдын ЗДТГ, газрын даамалтай хамтран зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйгээр хангах

Тоо хэмжээ: Толбо сум

Чанар: ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2016 оны А/22 тоот тушаалаар батлагдсанГазар байгалийн нөөц, эдэлбэрийн зүй ёсны эрхийг зориулалтаар нь бүртгэн баталгаажуулах түр заавар” болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу

1-12 сар

3.2.3. "Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто замын дагуух Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах" ажлын үр дүнг сум, дүүрэгт хүргүүлэх, төлөвлөлтийн дагуу газрыг өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

3.2.3.1. "Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто замын дагуух Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах" ажлын үр дүнг сумдын ГЗБ-ын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгаж, иргэнд өмчлүүлэх газарт төлөвлөлтийн дагуу газрыг өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, түүний хэрэгжилтийн талаарх тусгай судалгаа, тайлан, мэдээг 2013-2016 он тус бүрээр гарган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Газрын тухай хууль, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль

 

1-12 сар

3.2.4. Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээг хэрэглээнд нэвтрүүлэх

 

3.2.4.1. Аймгийн хэмжээнд газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээг бэлчээр, тариалан, аялал жуулчлал, хадгалан хамгаалах газарт хийх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээний арга зүй, сүүлийн үед боловсруулагдсан чанарын шаардлага хангахуйц мэдээлэл, тоног төхөөрөмж ашигласан байна.

1-12 сар

3.2.5. Ойн сан бүхий газарт үйл ажиллагаа явуулж буй ойн нөхөрлөл болон хуулийн этгээдийн эзэмшиж, ашиглаж байгаа газрын нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх

3.2.5.1. Ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж байгууллагад эзэмшүүлсэн ойн сангийн талбайн хэмжээний талаарх судалгааг ГЗБГЗЗГ-аас гаргасан загварын дагуу аймгийн хэмжээнд нэгтгэн мэдээллийн сан үүсгэж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: ҮОЗМС-ийн стандартад нийцсэн байх

9 сар

3.2.6. Уул уурхайн зориулалтаар ашиглаж байгаа газрын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хамгаалах арга хэмжээг тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах

3.2.6.1. Уул уурхайн зориулалтаар ашиглаж байгаа газрын мэдээллийг бүрдүүлэн тоон хэлбэрээр мэдээллийн санг үүсгэж анализ хийх. Үүнд: Эдэлбэр газрын хил заагийн хүрээнд газар ашиглаж байгаа эсэхийг Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд зааснаар магадлан хэмжилт хийж, гарсан зөрчлийг холбогдох хууль журмын дагуу арилгах арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх  

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

 • Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

1-12 сар

3.2.6.2. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх газруудын судалгааг гаргаж Газрын тухай хуулийн 50, 55, 58 зүйлийн хэрэгжилтийг хангах, гарсан үр дүнг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Газрын тухай хууль

1-12 сар

3.2.7. Газрын зөрчил, маргааныг шийдвэрлэх талаар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх

 

 

 

 

 

                                     

3.2.7.1. Газар ашиглалт, газрын зөрчил маргааны судалгааг нарийвчлан хийж, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд шат дараатайгаар тусгах. Үүнд:

 • Чөлөөлөх шаардлагатай орц, гарц, гудамж, замын судалгаа
 • Ой сан, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, хориглолтын зурваст давхцаж буй нэгж талбаруудын судалгаа
 • Зам, шугам сүлжээний газрын хамгаалалтын зурвастай давхцаж буй нэгж талбаруудын судалгаа
 • Кадастрын зураг дээрх газрын хэмжээ гэрчилгээнд тусгасан газрын хэмжээнээс зөрүүтэй байгаа эдэлбэр газрын судалгаа
 • Улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй эдэлбэр газрын судалгаа
 • Шийдвэрлээгүй өргөдөл, түүний шалтгаан
 • Газрын төлбөр төлүүлэх газрын судалгаа
 • Газрын тухай болон холбогдох хууль журам зөрчиж гаргасан захирамжийн судалгаа

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

1-12 сар

“3.3. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн газар зохион байгуулалт, хилийн цэсийн асуудлыг эрхлэх үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.3.1. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн маргаантай аймаг, сумдын асуудлыг шийдвэрлэх тодорхой санал боловсруулах, ГЗБ хийх журмын дагуу материалыг бүрдүүлэн хүргүүлэх

 

3.3.1.1. “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн солбилцолжуулан баталгаажуулах” ажлын үр дүнг аймгийн ИТХ-аас дахин санал авах тухай БХБЯ-аас хүргүүлсэн албан бичгийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлбарыг хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Газрын тухай хууль, Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль, Газар зохион байгуулалт хийх журамд нийцсэн байна.

 

1-6 сар

3.3.1.2. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн асуудлаар ГЗБГЗЗГ-тай хамтран аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэнүүд болон бүх сумдын даамлуудыг хамруулсан сургалтыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Ааймгийн ГХБХБГ болон сумдын даамлуудад

Чанар: Бүх сумдын даамал болон ГХБХБГ-ын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нь хилийн цэсийн эрх зүйн орчин, өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар болон орон нутагт хилийн цэсийн алдаа дутагдалыг хэрхэн шалгах талаар мэргэшсэн байна.

 1.  

3.3.1.3. Хилийн цэсийн маргаантай байгаа сум, дүүргийн саналыг хууль, журмын дагуу зохион байгуулж ажиллах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

 • Газрын тухай хууль, Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль, Газар зохион байгуулалт хийх журамд нийцсэн байна.
 1. сар

3.3.1.4. Сумдын багийн хилийн цэсийн батлагдсан эсэх судалгааг ГЗБГЗЗГ-аас гаргасан загвар хүснэгтийн дагуу гарган хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Газрын тухай хууль, Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль, Газар зохион байгуулалт хийх журамд нийцсэн байна.

1-12 сар

"3.4. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг эрхлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.4.1. Батлан, хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газрын зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах талаарх ИТХ-ын санал авч, хүргүүлэх

3.4.1.1. Батлан, хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, хил заагт өөрчлөлт оруулах газруудыг ИТХ-аар хэлэлцүүлэн саналыг авч хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Газрын тухай хуульд нийцсэн байна.

1-3 сар

3.4.2. Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн санг тогтмол хөтлөх

3.4.2.1. Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн санг тухайн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд шинэчлэх, шинээр орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан газруудын тогтоол, тоон мэдээллийг /Shp болон солбицолыг агуулсан хүснэгтэн мэдээлэл/ ГЗБГЗЗГ-т тухай бүрт хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Газрын тухай хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, Газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах тухай журамд нийцсэн байна.

1-10 сар

“Дөрөв. Хүн амын нутагшилт суурьшил, нийгэм, эдийн засаг, дэд бүтэц, геологи, гидрогеологи, хүрээлэн буй орчны мэдээлэлд суурилсан нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт, бүс нутаг, хот суурины хөгжлийн хандлагад нийцсэн хот төлөвлөлтийн арга зүйгээр хангах, хот байгуулалтын кадастр эрхлэх, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, хяналт тавих, хэрэгжилтийг зохион байгуулах" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"4.1. Хот байгуулалтын кадастрыг эрхлэх, хүн амын нутагшил, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, нутаг дэвсгэр зохион байгуулалт, бүс нутаг, хот байгуулалтын бүх шатны төлөвлөлтийн бичиг баримтаар мэдээллийн сан үүсгэх, хэрэглэгчийг мэргэжил арга зүй, мэдээллээр хангах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

4.1.1. Хүн амын нутагшилт, суурьшилын хөгжлийн ерөнхий төсөл, нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт, бүс нутаг, хот байгуулалтын бүх шатны төлөвлөлтийн баримт бичгээр мэдээллийн сан үүсгэх, хэрэглэгчийг мэргэжил арга зүй, мэдээллээр хангах,

4.1.1.1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Шинээр боловсруулан батлуулсан хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хот төлөвлөлтийн мэдээллийн сангийн загвар, дизайны дагуу ҮОЗМДБ-ийн мэдээллийн санд оруулахаар ГЗБГЗЗГ-т тухай бүр хүргүүлэх,

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт, ҮОЗМДБ-ийн стандарт шаардлагад нийцсэн байх  

1-12-р сар

"4.2. Хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд баримтлах хууль, эрх зүйн баримт бичиг, хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутаг, дэд бүтэц болон бусад үе шатны төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, мөрдүүлэх, хот суурин газруудыг шинээр болон дахин төлөвлөж хөгжүүлэхэд мэргэжлийн зөвлөгөө, арга зүйгээр хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

4.2.1. Хот байгуулалтын тухай хууль, бусад холбогдох хуулийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажиллах, шаардлагатай холбогдох мэдээлэл, судалгаагаар ханган, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх

4.2.1.1. Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Хот тосгоны ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төсөл, Авто зогсоолын тухай хуулийн төсөлд санал хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 4

Чанар:  Хууль тогтоомжийн дагуу

1-12 сар

4.2.2. Хот байгуулалтын норм, дүрэм, стандартыг боловсруулах, нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангах

4.2.2.1. Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийг дагалдан гарах журам, заавар, аргачлал болон Хот төлөвлөлтийн мэдээллийн санг ажиллуулах журмын төсөлд санал хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 6

Чанар:  Хууль тогтоомжийн дагуу

1-12 сар

4.2.3. Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутаг, дэд бүтэц болон бусад үе шатны төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах

4.2.3.1. Улсын хэмжээнд хот төлөвлөлт, хүн амын нутагшилт, суурьшлийн талаар хийгдэж байгаа төрөөс баримталж байгаа бодлого, төсөл, хөтөлбөрийг шаардлагатай судалгаа, мэдээллээр хангах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

1-12 сар

4.2.4. Хот суурин газруудыг шинээр болон дахин төлөвлөж хөгжүүлэхэд мэргэжлийн зөвлөгөө, арга зүйгээр хангах

4.2.4.1. Хот, суурин газрын хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын даалгаварыг ГЗБГЗЗГ-тай зөвшилцөх, санал авах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

1-12 сар

4.2.4.2. Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах болон үе шатны төлөвлөлтийн зураг төслийг тодотгох, шинэчлэл хийх асуудлыг санаачлан, жил бүрийн орон нутгийн төсөвт суулгах, Зургийн даалгаварт санал авч зөвшилцөх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

1-3 сар

4.2.4.3. Хот, суурины батлагдсан хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх арга хэмжээг аймаг, нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

1-3  сар

4.2.4.4. Хот байгуулалтын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

1-3  сар

"4.3. Хот байгуулалтын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийг нийслэл, орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих"  үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

4.3.1. Аймаг, нийслэл, сумын төвийн батлагдсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”-ыг орон нутагт мөрдүүлэх талаар удирдамж, чиглэлээр хангаж ажиллах

4.3.1.1. “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”-ын дагуу гүйцэтгэсэн ажлын тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх, сургалтанд оролцох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

1  сар

4.3.2. Аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитекторуудын ажлын тайланг “Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын дүрэм”-ийн дагуу хүлээн авч дүгнэх, БХБЯ-нд хүргүүлэх, мэргэжил, арга зүйн заавар зөвлөгөөгөөр хангах

4.3.2.1. Аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитекторуудын ажлын тайланг “Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын дүрэм”-ийн дагуу гарган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх, сургалтанд оролцох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

1 сар

"Тав. Нийт нутаг дэвсгэр дээрх эдлэн газар, үл хөдлөх хөрөнгө, нөхцөл байдал, үйл ажиллагааг төрийн өмнөөс кадастрын хэмжилт, зураглал, хаягжилт, бүртгэлээр баталгаажуулах, байрлал бүхий үл хөдлөх хөрөнгийн иж бүрэн мэдээллийн сан, хувийн хэрэг, газрын бирж, үнийн мэдээ, үнэлгээ, төлбөр, татварын тогтолцоог байгуулж, төрийн нэрийн өмнөөс хэрэглэгчийг баталгаат мэдээллээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

5.1. “Нийт нутаг дэвсгэр дэх газар дээрх үйл ажиллагааны зориулалтын эрх тус бүрээр газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн газрын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн тогтолцоог байгуулах ажлыг удирдаж (төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах), газрын улсын бүртгэлд бүрэн хамруулж төрийн нэрийн өмнөөс баталгаажуулах, санхүү бүртгэлд тусгах, хөрөнгийн эрхийг баталгаажуулах, хөрөнгийн баталгаа болгох, газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

5.1.1. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам болон журмын төслийг шинэчлэн боловсруулах

5.1.1.1. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам болон журмын төсөлд санал боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1-3 сар

5.1.2. “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлэх” ажлыг зохион байгуулах

 

5.1.2.1. Гэрээт ажлыг гүйцэтгэгчийн ажилласнаас хойшхи өөрчлөлт болон нэмэгдсэн мэдээллийг Газрын даргын 2014 оны А/138  тушаалаар батлагдсан ажлын зааварт нийцүүлэн нөхөн бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: Нэмэгдсэн тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1-12 сар

5.1.2.2. Ажлын гүйцэтгэлд газар дээр нь шалган, дүгнэлт гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1-6 сар

5.1.2.3. Гэрээт ажлын гүйцэтгэгчийн зөрүүтэй мэдээллийн жагсаалтаар ангилан гаргасан зөрчлүүдийг арилгах ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Зөрчлийн тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1-12 сар

5.1.3. “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх” ажлыг зохион байгуулах

 

5.1.3.1. “Лэнд менежер” програм хангамж дээр гарч буй саналыг тухай бүр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1-5 сар

5.1.3.2. “Лэнд менежер” програм хангамжийг аймгийн хэмжээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах, мэдээллийн санг эрхлэх, тус Газрын даргын 2016 оны А/188 дугаар тоот тушаалыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1-12 сар

5.1.3.3. Аймгийн төвийн сумын Газрын даамлыг нэгдсэн дотоод сүлжээнд холбох ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

2 сар

5.1.3.4. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийг ашиглаж буй сумын Газрын даамлуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах, тогтвортой үйл ажиллагааг хангах, нэгдсэн сүлжээнд холбох

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1-12 сар

5.1.4. Улсын хэмжээнд Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг архивлах

5.1.4.1. Аймгийн хэмжээнд Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг улирал тутам архивлах, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

3, 6, 9, 12 сар

5.1.5. Газар өмчлөлийн лавлагааны мэдээллийн сангийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хяналт тавих, баяжилтыг хийх, лавлагаагаар үйлчлэх

5.1.5.1. “Монгол улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар нэг удаа үнэ төлбөргүй өмчлүүлсэн газрын мэдээллийн нэгдсэн санг ажиллуулах журам”-ын дагуу аймаг, нийслэл, сумын Засаг даргын 2013-2017 оны хүчинтэй бүх захирамжийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Журмын хүрээнд

1-12 сар

5.1.5.2. Газар өмчлөлийн лавлагаагаар иргэдэд үйлчлэх

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Програм хангамжийн хүрээнд

1-12 сар

5.1.5.3. Газар өмчлөлийн мэдээг аймаг, нийслэлийн хэмжээнд нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т улирал тутам хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Журмын хүрээнд

1-12 сар

5.1.6. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ болон нэгж талбарын хувийн хэргийг хэвлүүлэх, хүлээн авах, орон нутагт захиалгын дагуу хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах

5.1.6.1. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ болон нэгж талбарын хувийн хэрэг, кадастрын зургийн үнэт цаасны захиалга хүргүүлэх, хүлээн авах, үйл ажиллагаандаа ашиглах

Тоо хэмжээ: Гэрчилгээ, хувийн хэрэг, үнэт цаасны тоогоор

Чанар: ГЗБГЗЗГ-аас хэвлэгдсэн гэрчилгээг захиалж, хүлээн авах

1-12 сар

5.1.7. Газрын зөрчил, маргаантай холбоотой бүх шатны шүүхэд шинэжээчийн дүгнэлт гаргах, иргэн, аж аухй нэгж, байгууллагуудад лавлагаа, нотлох баримт гаргаж хүргүүлэх

5.1.7.1. Шүүх байгууллагаас ирүүлсэн шийдвэрийн дагуу шинжээчээр дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах, дүгнэлтийг хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1-12 сар

5.1.8. Газрын маргаан гарч буй шалтгаан, тулгамдаж буй асуудлууд болон шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох

5.1.8.1. Газрын зөрчил, маргаан гарч буй шалтгаан, өнөөгийн байдлын талаар судалгаа гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд

1-5 сар

5.2. “Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, бүртгэлийг хариуцаж, газрын нэгдмэл санд гарч буй өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, хянах” гол зорилтын хүрээнд:

5.2.1. Газрын нэгдмэл сангийн 2016 оны улсын нэгдсэн тайланг аймаг, нийслэлээс хүлээн авч нэгтгэн Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлэх, товхимол болгон хэвлүүлэх

5.2.1.1. Аймгийн газрын нэгдмэл сангийн 2016 оны тайланг нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1 сар

5.3. “Газрын биржийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих” гол зорилтын хүрээнд:

5.3.1. Газрын биржийн цахим системийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

5.3.1.1. Газрын биржийн цахим системийг ашиглан дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтыг явуулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1-12 сар

5.3.1.2. Газрын биржийн цахим системд газар эзэмших эрхийн барьцааны бүртгэл болон үнийн мэдээг тогтмол оруулах

Тоо хэмжээ: Аймаг, сумдын хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1-12 сар

5.4. “Газрын үнэ, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн тогтолцоог бүрдүүлэх” гол зорилтын хүрээнд:

5.4.1. Монгол улсын Засгийн газрын 1997 оны 152  тогтоолын шинэчилсэн хувилбарын төслийг холбогдох хавсралтууд, танилцуулга, тооцооны хамт боловсруулж Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлэх

5.4.1.1. Монгол улсын Засгийн газрын 1997 оны 152 дугаар тогтоолын шинэчилсэн хувилбарын төсөлтэй холбогдох судалгаа, тооцоог боловсруулах, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх.

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1-6 сар

5.4.2. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ цуглуулах, өгөгдлийн сан байгуулж, олон нийтэд мэдээллээр үйлчлэх, газрын зах зээлийг хөгжүүлэх санал зөвлөмж боловсруулах

5.4.2.1. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээг Газрын биржийн програм хангамж ашиглан цуглуулах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Газрын даргын 2011 оны 182 дугаар тушаалд нийцсэн байх

1-12 сар

5.4.2.2. 2015 оноос өмнө цуглуулсан Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээг Газрын биржийн цахим програм хангамжид нөхөж оруулах.

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Газрын даргын 2011 оны 182 дугаар тушаалд нийцсэн байх

1-2 сар

5.4.3. Газрын төлбөрөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулах

5.4.3.1. Аймгийн ГХБХБГ, улс, орон нутгийн төсөвт төвлөрч буй газрын татвар, төлбөрийн орлогын гүйцэтгэлийг “Цахим тайлан” системээс харах, хянах эрхийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

6, 9, 12 сар

5.4.3.2. Газрын төлбөр, татварын тайлан мэдээ /ГТМ-3-ГТМ-4/-г маягтаар хагас, бүтэн жилээр гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1, 7 сар

5.4.3.3. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах, газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх, газрынг төлбөр ноогдуулах, төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

1-12 сар

“Зургаа. Геодези, зураг зүйн суурь бүхий геологи, хүрээлэн буй орчин, газар ашиглалтын төлөвлөлт, түүний зохион байгуулалт, газрын кадастрын мэдээллийг өгөгдлийн сангийн нэгдсэн стандартын дагуу нэгтгэн боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, удирдан зохион байгуулж Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгчдэд түгээх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангахгэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

6.1. Салбарын хэмжээнд мэдээллийн технологи, газар зүйн мэдээллийн системийн дэвшилтэт шийдлийг нэвтрүүлэх замаар байгууллагын болон орон нутгийн сүлжээ, техник, програм хангамжийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

6.1.1. Салбарын хэмжээнд хэрэглэгдэж буй техник болон програм хангамж, тоног төхөөрөмжүүдийн хэрэгцээ шаардлага тодорхойлж техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн сайжруулалтыг хийх, зохистой хэрэглээг бий болгох

6.1.1.1. ГХБХБГ-т дэд домайн контроллер нэвтрүүлэх, дотоод файл сервер нэвтрүүлэх, хэвийн ажиллагааг хангах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Байгууллагын стратеги зорилтод нийцсэн байна

1-12 сар

6.1.1.2. аймгийннэр.gazar.gov.mn цахим хуудасны мэдээллийг орон нутаг дах салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр тогтмол баяжуулах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр, тогтмол

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

1-12 сар

6.1.1.3. Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн хүрээнд хэрэглээнд нэвтэрч буй системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр, тогтмол

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

1-12 сар

6.1.2. Агентлаг 21 аймгийн ГХБХБГ-ыг мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, агентлаг болон аймгийн ГХБХБГ-уудын дотоод сүлжээний тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах, мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалын найдвартай байдлыг хангах, бүртгэлжүүлэх

6.1.2.1. Аймгийн дотоод систем, байгууллагын цахим удирдлагын систем, цахим шуудан, дотоод мессенжер, файл сервер, цахим хурал зэрэг системүүдийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглах

Тоо хэмжээ: Сумын тоогоор

Чанар: Байгууллагад мэдээллийн технологийг ашиглах дотоод журмыг мөрдлөг болгосон байх

1-12 сар

6.1.2.2. ГЗБГЗЗГ-тай болон сумдтай холбогдсон сүлжээ (VPN, интернет), сервер, техник хангамж, проаграм хангамжийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах, мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалын найдвартай байдлыг хангах, хэрэглэгчдийг бүртгэлжүүлэх

Тоо хэмжээ: ГХБХБГ, Сумын тоогоор

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

1-12 сар

6.1.2.3. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагаа, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах

Тоо хэмжээ: ГХБХБГ, Сумын тоогоор

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

1-12 сар

6.1.2.4. Сумдын даамал нарыг цахим хурлын системтэй холбож албан хэрэгцээнд ашиглах

Тоо хэмжээ: Сумын тоогоор

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

1-12 сар

6.3. Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг бусад салбартай холбон хэрэглээнд гаргаж улсын хэмжээнд үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгчдэд түгээх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

6.3.1. Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн  тухай хуулийн төслийг боловсруулахад Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран ажиллах

6.3.1.1. Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төсөлд санал хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

1-6 сар

6.3.2. Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулахад Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран ажиллах

 

6.3.2.1. Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын төсөлд санал хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

 

1-9 сар

6.3.3. Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн  тухай хуулийг дагалдан гарах журмын төсөл боловсруулахад Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран ажиллах

6.3.3.1. Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийг дагалдан гарах Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн зөвлөлийн дүрэм, Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц байгуулах үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд санал хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

1-9 сар

6.3.4. Агентлаг, аймаг, нийслэл, дүүргийн газрын алба, сумын газрын даамал нарын хэмжээнд хэрэглэгдэж буй техник болон програм хангамжийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах сайжруулалт, хөгжүүлэлтийг хийх, зохистой хэрэглээг бий болгох

6.3.4.1. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны шинэ удирдлагын системийг нэвтрүүлэх /АВLE/

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

1-11 сар

6.3.4.2. Аймаг, нийслэл, дүүргийн газрын алба, сумын газрын даамал нарын хэмжээнд хэрэглэгдэж буй техник болон програм хангамжийн судалгааг гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

5, 11 дүгээр сар

"Долоо. Энэхүү стратегийн зорилтын 1-9-д тусгагдсан үйл ажиллагаа тус бүрд тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлэх техник, технологийн шийдэл бүхий төсөл, тухайн жилийн хамтын ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах бүх төрлийн гэрээ байгуулах, холбогдох хууль тогтоомж, төсөл, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, хүний нөөц, нийгмийн асуудал, дотоод ажлын зохион байгуулалт, эрх зүйн үндэслэлээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

7.3. Хүний нөөцийн чадавхи дээшлүүлэлт, дотоод ажлын зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хяналт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, хот байгуулалт, барилгын салбарын ажлын байранд тавигдах дадлага, туршлагын стандарт шаардлагыг тогтоож, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, дадлагажуулахүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.3.1. Хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлж ажиллах, ажилтан томилох, чөлөөлөхтэй холбоотой болон бусад асуудлыг Төрийн албаны тухай хууль болон яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж, хэрэгжүүлж ажиллах

7.3.1.1. Сумын газрын даамал, аймаг, нийслэл, дүүргийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл, судалгааг ГЗБГЗЗГ-аас гаргасан загварын дагуу хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Өөрчлөлт орсон тоо

Чанар: Хууль, тогтоомжийн дагуу

12 сар

7.3.1.2. Газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3.6 дахь заалтын дагуу Сумын газрын даамлыг Засаг даргын саналыг авсаны үндсэн дээр томилох, чөлөөлөх

Тоо хэмжээ: Өөрчлөлт орсон тоо

Чанар: Хууль, тогтоомжийн дагуу

12 сар

7.3.2. “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”, “Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр”-ийн дагуу төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллах

7.3.2.1. Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулан, төлөвлөгөөний дагуу сургалтад хамрагдах, сургалт зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль, тогтоомжийн дагуу

1-12 сар

7.3.2.2. Ой, тэмдэглэлт баяраар холбогдох хүмүүсийн материалыг ирүүлж, шагналын асуудлыг шийдвэрлүүлэх

Тоо хэмжээ: Шагнагдах хүмүүсийн тоо

Чанар: Хууль, тогтоомжийн дагуу

5, 6, 11-р сар

7.3.2.3. “Газрын харилцааны салбарын орон нутаг дах нэгжүүдийн шилдгүүдийг шалгаруулах журам”-д заасан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу Шилдэг мэргэжилтэн, Шилдэг сумын газрын даамалд нэр дэвшиж буй албан хаагчдын материалыг хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Журманд заасан шалгуур үзүүлэлтэд нийцүүлэх

11 сар

7.4. Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэр, Агентлагийн болон бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тэдгээрийн хэрэгжилт, баримтжуулалтыг нэгтгэж гаргах, хэрэгжилтийн чанарт хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.4.1. Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, сайдын болон Газрын даргын тушаалын хэрэгжилтийг хангах, тайланг гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх

7.4.1.1. УИХ-ын тогтоол, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал, аймгийн Засаг даргын захирамжийн холбогдох заалтыг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тайлагнах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Хэрэгжилтийг хангах

6, 12 сар

7.4.1.2. Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын даргын гаргасан тушаалын холбогдох заалтыг хяналтандаа авч, хэрэгжүүлэн, хэрэгжилтийг гаргаж, хагас, бүтэн жилээр тайлан гарган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Тушаалын хэрэгжилтийг хангах

6, 12 сар

7.4.2. Газрын хэмжээнд Үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, үнэлж дүгнэх

7.4.2.1. Газрын хэмжээнд Үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах, хагас, бүтэн жилээр үнэлж дүгнэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Төлөвлөгөөнд туссан асуудал тус бүрээр үнэн зөв, бодитой дүгнэсэн байх

6, 12 сар

7.4.3. Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг гаргаж, ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлэх

7.4.3.1. Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Гүйцэтгэлийг үнэн зөв, бүрэн тайлагнасан байх

12 сар

7.4.4. Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн хууль, Жендерийн тэгш байдлыг хангах тухай хууль,  Авлигын тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

7.4.4.1. Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан талаар тайланд тусгах, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрхэн хангаж ажилласан талаар мэдээллийг хүргүүлэх

 • Аймгийн ГХБХБГ, сумдын газрын даамлын жендерийн асуудлаарх статистик мэдээ гаргах
 • Ажилтнуудыг сургалтад хамруулах, дэмжлэг, хөнгөлөлт, туслалцаа үзүүлэх, шагнал урамшуулал олгохдоо жендерийн тэгш байдлыг хангах

Авлигын тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хүрээнд хийсэн ажлын тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байх

1-12 сар

7.4.4.2. Хууль тогтоомжийн хэрэгжүүлэхэд тулгарч байгаа асуудал, гарсан зөрчлийн талаарх мэдээллийг хагас, бүтэн жилээр үйл ажиллагааны тайланд тусган ГЗБГЗЗГ-т ирүүлж байх, зөвлөмж авч ажиллах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байх

6, 12 сар

7.4.5. Газрын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, газрын маргааны байдалд холбогдох журмын дагуу хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх

7.4.5.1. Газрын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, тайланг холбогдох загварын дагуу хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Зохих хууль, тогтоомж, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх

1-12 сар

7.4.6. Харъяа орон нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, байгууллагын үйл ажиллагааг санал зөвлөмжөөр дэмжих

7.4.6.1. Сумын даамлуудын үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж, санал зөвлөмж өгч ажиллах, үр дүнг хагас, бүтэн жилээр үйл ажиллагааны тайланд тусган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх, зөвлөмж, чиглэл авч ажиллах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Зохих хууль, тогтоомж, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх

1-12 сар

"7.5. Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хангах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.5.1. Хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэн, батлуулах

7.5.1.1. Дотоод болон гадаад хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан улс, орон нутгийн хэмжээнд бусад төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах, хамтын ажиллагааны үр дүнг тайланд тусгах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хамтын ажиллагаа өргөжсөн байх

1-12 сар

"Найм. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"8.1. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

8.1.1. Төсвийн урсгал төсөв болон хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний төлөвлөлтийг боловсруулж эдийн засгийн тооцоо судалгаа хийх, холбогдох газар хүргүүлж батлуулах, төсвийн хуваарь хийх, хяналт тавьж ажиллах

8.1.1.1. Газрын урсгал болон хөрөнгө оруулалтын төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулах, тайлант оны төсөвт судалгаа хийж төсвийн тодотголоор шаардлагатай зардлыг нэмж тусгуулах саналыг боловсруулж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н БББ болон бусад хуульд нийцсэн байх

1-12 сар

8.1.1.2. Төсвийн зардлыг бууруулж, хэмнэлт гаргаж ажиллах, бараа материалын болон үйлчилгээний орлогод хяналт тавьж орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах

Тоо хэмжээ: 12 удаа

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н Бодлогын баримт бичиг болон бусад хуульд нийцсэн байх

Сар бүр

8.1.2. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтыг сайжруулан аж ахуйн үйл ажиллагаагаар жигд хангах

8.1.2.1. Газрын санхүүгийн тайланг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргаж аудитын дүгнэлт гаргуулж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 12 удаа

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н БББ болон бусад хуульд нийцсэн байх

Сар, улирал бүр

8.1.2.2. Өр авлагыг цаг тухайд нь барагдуулж, өмнөх оныхоос бууруулж ажиллах

Тоо хэмжээ: 12

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н БББ болон бусад хуульд нийцсэн байх

Сар бүр

8.1.2.3. Бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж хагас, бүтэн жилээр тооллого зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 12

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н БББ болон бусад хуульд нийцсэн байх

Сар бүр

"Ес. Байгууллагын болон Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн салбарын үндсэн архивыг бүрдүүлэн, архивын сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх, геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

9.2. Салбар архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх үйл ажиллагааны гол зорилтын  хүрээнд:

9.2.1. Улсын хэмжээнд хийгдсэн Геодези, байр зүй, зураг зүйн бүтээгдэхүүн, агаар сансрын зургийн, инженер хайгуул, суурь судалгааны, газар зохион байгуулалтын, кадастрын мэдээлэл, гүйцэтгэлийн ажлуудыг төрийн архивт хүлээн авах, хадгаламжийн нэгж үүсгэж бүртгэл хөтлөх

9.2.1.1. Геодези, зураг зүй, газар зохион байгуулалтын чиглэлээр улсын болон орон нутгийн төсөв, төслийн хөрөнгөөр тухайн онд хийгдсэн ажлын судалгаа гаргаж мэдээ  хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль журмын дагуу

1-12 сар

9.2.1.2. Кадасрын ажлын үр дүнд бий болсон бүртгэлийн цаасан суурьтай эх материалын тоо хэмжээг гарган мэдээг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх, нэгдсэн дүнг гаргах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

1-6 сар

9.2.2. Орон нутгийн ГХБХБГ-ын архивын үйл ажиллагаанд хяналт тавих мэргэжил арга зүйгээр хангах

9.2.2.1. 21 аймгийн ГХБХБГ, Нийслэл дүүргийн  Газрын албадын архивыг мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

1-12 сар

9.2.2.2. 21 аймгийн ГХБХБГ, Нийслэл дүүргийн  Газрын албадын архивт хяналт тавьж, шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

1-12 сар

9.2.2.3. Аймаг, сумдын ГХБХБГ-т Геодези, байр зүй, зураг зүйн, агаар сансрын зургийн, инженер хайгуул, суурь судалгааны, газар зохион байгуулалтын баримт мэдээллийг заавар журмын дагуу  архивлан хадгалах орчныг бүрдүүлэх, тоо бүртгэлийн тайлан мэдээг хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Бүх сум

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

1-12 сар

"9.3. Төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, бусад байгууллага албатай хамтран ажиллах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

9.3.1. Төрийн нууц болон байгууллагын нууцыг хадгалж хамгаалах, сургалт зохион байгуулах, хяналт тавих ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

9.3.1.1. Аймгуудын ГХБХБ-ын газарт Төрийн нууцын тухай хууль болон холбогдох хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийх, Төрийн нууц материалын тооллого хийх, ажлын үр дүнг ТЕГ-т тайлагнах

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар:  Холбогдох хууль, журмын дагуу

2 сар

9.3.1.2. Нууц материал авч ашиглах эрх бүхий хүмүүсийн итгэмжлэлийг сунгах, баталгааг шинэчлэх

Тоо хэмжээ: Ирүүлсэн хүсэлтийн тоогоор

Чанар:  Холбогдох хууль, журмын дагуу

1-12 сар

9.3.1.3. Төрийн нууцад хамаарах Цахим мэдээллийг хадгалах, хамгаалах дотоодын болон орон нутгийн сургалтыг ТЕГ, Кибер аюулгүй байдлын газартай хамтран зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1 удаа

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

1-12 сар

9.3.2. Орон нутгийн газрын алба болон бусад салбаруудыг мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах

9.3.2.1. Мэдээллийн төвөөс гэрээт ажлын хүрээнд хийгдсэн шинэчилсэн мэдээлэл, сэдэвчилсэн болон байр зүйн зургаар аймаг сумдын газрын албаны мэргэжилтнүүдийг  хангах

Тоо хэмжээ: Гэрээт ажлын тоогоор

Чанар: Стандартын дагуу шалгаж хүлээлгэн өгөх

1-12 сар

"9.4. Геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх, геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах"  үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

9.4.1. “Улсын хэмжээнд хэрэглэгдэж буй геодезийн хэмжлийн багажийг шалгаж, баталгаажуулах,

 

9.4.1.1. Орон нутгийн ГХБХБГазруудтай хамтран зай хэмжлийн жишилтийн полигон дээр шалгалтын хэмжилт хийх  

Тоо хэмжээ: 1 багаж

Чанар: Холбогдох заавар журмын дагуу  

1-12 сар

9.4.1.2. Орон нутгийн ГХБХБГазарт байгаа геодезийн багажинд баталгаажуулалт хийх, багажны ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих заавар зөвлөмж өгөх

Тоо хэмжээ: Аймгийн хэмжээнд

Чанар: Холбогдох заавар журмын дагуу

1-12 сар

Барилгын чиглэлээр хийгдэх ажлууд:

Нэг. Барилга, байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд:

1.1. Барилга, байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд

1.1.1. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт баригдах барилга байгууламж, бүх төрлийн дэд бүтцийн зураг төсөлд барилга, байгууламжийн норм нормативын баримт бичгийн шаардлагыг мөрдүүлж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах

Тоо хэмжээ: 10

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, /БНбД/-ийн  шаардлагад нийцсэн байх

1-12 сар

Хоёр. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн талаар явуулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд:

2.1. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх төрийн  бодлогын хүрээнд боловсруулагдсан хөтөлбөр, төсөл болон  салбарын техник технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад оролцох, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх

2.1.1. Барилгын материалын импортыг орлох, экспортод чиглэсэн үйлдвэрлэлийг дэмжих, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд үйлдвэрлэлийн технологи, стандарт, бүтээгдэхүүн, баталгаажуулалт, тохирлын гэрчилгээ авахад зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах

Тоо хэмжээ: 30

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

1-12 сар

 1. 2.1.2. Засгийн газрын 2014 оны 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Барилгын материалын чанарт тавих лабораторийн хяналтыг өргөжүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд бүсийн тулгуур төвүүд болон аймгийн Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораториудыг итгэмжлэл авахад дэмжлэг үзүүлж MNS ISO 17025 стандартын сургалтанд хамрагдах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль, үндэсний болон олон улсын стандартын шаардлагыг хангасан байх

1-12 сар

2.2. Барилгын материалын сорилт шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэж, дүгнэлт гаргах

 

 

 

2.2.1. Барилгын материалын дээжийг хүлээн авч сорилт шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах

Тоо хэмжээ:100

Чанар: Холбогдох стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: жилдээ

1-12 сар

2.2.2. Барилгын материалын шинжилгээний хариуг стандартын дагуу архивлаж хадгалах

Тоо хэмжээ:100

Чанар: Архив албан хэрэг хөтлөлтийн зааврын дагуу

1-12 сар

2.2.3. Барилгын материал, хийц бүтээцийн шинжилгээний хариунд дотоод, гадаад хяналт хийх

Тоо хэмжээ:4

Чанар: Холбогдох стандарт норм, дүрэмд нийцсэн байх

1-12 сар

2.2.4. Орон нутгийн Барилгын материалын лабораториудын лаборантуудыг чадвахжуулах сургалтанд бүрэн хамрагдах, туршлага судлах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Холбогдох стандарт норм, дүрэмд нийцсэн байх

1-12 сар

2.2.5. Барилгын материалын лабораторийн үйл ажиллагааны тайланг гаргаж хугацаанд нь Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох стандарт норм, дүрэмд нийцсэн байх

12 сар

2.3. Хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийг хангах чиглэлээр

2.3.1. Барилга, барилгын материалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлээр үзлэг шалгалт хийж, зөвлөмж өгөх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Холбогдох стандарт норм, дүрэмд нийцсэн байх

5, 8 сард

2.3.2. Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх, үнэлэлт өгөх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Холбогдох стандарт норм, дүрэмд нийцсэн байх

12 сар

Гурав.  Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд:

3.1. УИХ, Засгийн газрын тогтоол, дээд байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллах

3.1.1. 1000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох бусад хууль, тогтоомж, журамд нийцсэн байх

12 сар

3.1.2. Түрээсийн орон  сууц хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох бусад хууль, тогтоомж, журамд нийцсэн байх

12 сар

3.2. Ус сувгийн туршилт тохируулга, техник ашиглалтын ажлыг мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллах

3.2.1. “Инженерийн барилга байгууламж, шугам сүлжээ”-ний мэдээллийн санг хүлээн авч, мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдах, хэвийн ажиллагааг хариуцах, мэдээллийн сангийн шинэчлэлийг тогтмол хийх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Мэдээлэл үнэн зөв байх

12 сар

3.3. Орон сууцны барилга, инженерийн байгууламжийн ашиглалт, техник, технологийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах

3.3.1. Ашиглалтад орсон орон сууц, барилга байгууламжийн мэдээллийг нэгтгэн дүн шинжилгээ хийж, тайланг хүргүүлэх  /БМ-19 маягтаар/

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Мэдээлэл үнэн зөв байх

Улирал бүр

3.3.2. Улсын хэмжээнд ашиглалт орсон барилга, байгууламж /орон сууц/-ийн борлуулалт, үнэ ханшны судалгааг нэгтгэн боловсруулалт хийж тайланг хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Мэдээлэл үнэн зөв байх

12 сар

3.3.3. Аймаг, нийслэлийн орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг авч, хэрэгжилтийг хангуулахад анхаарч ажиллах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Мэдээлэл үнэн зөв байх

6, 12 сард

Дөрөв. “Салбарын удирдах болон инженер, техникийн ажилтныг мэргэшүүлэх, чадавхижуулах сургалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх” ажлын хүрээнд:

4.1. Салбарын инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах

4.1.1. Салбарын инженер техникийн ажилтнуудын хүсэлтээр багц цаг тооцох чадавхижуулах сургалтыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Сургалтыг зохион байгуулж, 20-иас доошгүй мэргэжилтнийг хамруулсан байх

Чанар: Салбарын холбогдох бусад хууль, тогтоомж, БНбД, стандарт, журам, аргачлал болон тавигдсан шаардлагад нийцсэн байх. Сургалтад хамрагсдын сэтгэл ханамж 80%-иас доошгүй байх

12 сар

Тав. Барилгын салбарын судалгаа, мэдээллийг боловсронгуй  болгох ажлын  хүрээнд:

5.1. Салбарын хэмжээнд шаардлагатай байгаа судалгаа хийх, судалгааны үр дүнд мониторинг хийх, тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх

5.1.1. Аймгийн хэмжээнд ашиглалтанд орсон орон сууцны судалгаа, мэдээллийг гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Бодитой, үнэн зөв байх

12 сарын 10-ны дотор

5.1.2. Улсын хэмжээнд барилгын салбарт нэгтгэж гаргадаг бүртгэл мэдээллийг хугацаанд нь, үнэн зөв гаргах ажлыг зохион байгуулах, аймгийн хэмжээнд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг бүрэн хамруулах

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Улирал бүр

5.2. Салбарын үйл ажиллагааг сурталчлах

5.2.1. Салбарын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй үйл ажиллагааг, томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх, сурталчлах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Эрэлт хэрэгцээг хангахуйц байх

12 сар

Зургаа. Барилгын салбарын норм, нормативын сан бүрдүүлэх, баримт бичиг боловсруулах ажлын хүрээнд:

6.1. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа барилгын салбарын норм нормативын баримт бичгийг сурталчих, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх

6.1.1. Шинээр батлагдсан барилгын норм, дүрэм, стандартыг сурталчилах, нэвтрүүлэх, сургалт зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Улирал бүр

6.1.2. Барилгын норм, норматив боловсруулах сангийн хөрөнгийг төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах

Тоо хэмжээ: 40 сая

Чанар: Барилгын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

12 сар

Долоо. Барилга захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:

7.1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилга захиалагчийн ажлыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд хяналт хийх

7.1.1. Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцад батлагдсан улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ:  Батлагдсан тоогоор

Чанар: Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийг хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгүүлэх

12 сар

Найм. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд:

8.1. Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж ажиллах

8.1.1. Салбарыг сурталчлах, гадаад улс орнуудтай санамж бичиг, гэрээ хэлэлцээр байгуулах санал, төсөл боловсруулж гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохион байгуулж буй ажилд идэвхитэй оролцох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

12 сар

 

 

Нэг. Барилга, байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд:

1.1. Барилга, байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд

1.1.1. Аймгийн нутаг дэвсгэрт батлагдаагүй барилга байгууламжийн зураг төслөөр барилга байгууламж бариулахгүй байх арга хэмжээг авч ажиллах;

 

Тоо хэмжээ:  1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, /БНбД/-ийн  шаардлагад нийцсэн байх

Хугацаа:I-IV улиралд

Батлагдаагүй барилга байгууламжийн зураг төслөөр барилга баригдахгүй байх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

1.1.2. Аймгийн нутаг дэвсгэрт баригдах барилга байгууламжийг батлагдсан зургийн дагуу, Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм нормативыг мөрдүүлж ажиллах;

 

Тоо хэмжээ:  3

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, /БНбД/-ийн  шаардлагад нийцсэн байх

Хугацаа:I-IV улиралд

Барилга байгууламжийг норм, нормативын дагуу баригдсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

Хоёр. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн талаар явуулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд:

 

2.1.  Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох нэг цэгийн үйлчилгээг  зохион байгуулах

2.1.1. Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах, нэмэлт ажилбар авах хүсэлт материалыг цахим хэлбэрээр хүлээн авсантай холбогдуулан аймгийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллах

 

Тоо хэмжээ: 40

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа:I-IV улиралд

Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүд цахимаар  хүсэлтээ гаргасан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.1.2. Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж байгууллагад мэдээлэл өгөх, мэдээллээр ханган ажиллах

Тоо хэмжээ: 15

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа:I-IV улиралд

Иргэд үнэн зөв мэдээллээр хангагдсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.2 Тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг эрхлэх

2.2.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд БМ-33 маягтын дагуу улирал бүр тайлан мэдээг  цахим хэлбэрээр авахад авахад мэдээллээр хангаж ажиллах

Тоо хэмжээ: 40

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа:I-IV улиралд

Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүд тайлангаа цахимаар өгсөн байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.2.2. Барилгын салбарын мэдээллийн нэгдсэн сангийн барилга угсралт, барилгын материал үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, инженер техникийн ажилтны талаарх бүртгэл, мэдээллийг аймгийн хэмжээнд эрхлэн мэдээллийн сангийн программыг тогтмол ашиглаж төв болон орон нутгийн удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: I-IV улиралд

Мэдээллийн санг тогтмол шинэчлэгдсэн байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.2.3. Аймгийн Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газрын мэргэжилтэн нь Барилгын салбарын нэгдсэн мэдээллийн сангийн программд хандаж тухайн орон нутгийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжид зөвөлгөө өгч, хамтарч ажиллах.

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: I-IV улиралд

Инженер техникийн ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн мэдээллийн санд орсон байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.2.4. “Мэдээллийн нэгдсэн сангийн журам”-ын дагуу орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг мэдээллээр хангаж ажиллах

Тоо хэмжээ: 40

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа:I-II улиралд

Журам батлагдсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.3.Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын албаны үйл ажиллагааг эрхлэх

 

 

2.3.1. Орон нутгийн барилгын материал үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүнийг Тохирлын баталгаажуулалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:Холбогдох хууль, MNS ISO/IEC 17065:2015 олон улсын стандартын шаардлагыг хангасан байх

Хугацаа: I-IV улиралд

Тохирлын гэрчилгээ эзэмшигчдийн тоо нэмэгдсэн байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.3.2. Орон нутагт баригдаж буй барилгуудыг Тохирлын гэрчилгээтэй материал бүтээгдэхүүн хэрэглүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:Холбогдох хууль, MNS ISO/IEC 17065:2015 олон улсын стандартын шаардлагыг хангасан байх

Хугацаа: I-IV улиралд

Зохион байгуулалтын арга хэмжээг авсан байна

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.4.  Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх төрийн  бодлогын хүрээнд боловсруулагдсан хөтөлбөр, төсөл болон салбарын техник технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахахд оролцох мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх

2.4.1. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн төрөлжсөн судалгаа, мэдээллийг боловсруулж бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа:I-IV улиралд

Судалгааг хийж, мэдээллийг боловсруулсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.4.2. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн төрөлжсөн судалгаа, мэдээллийг боловсруулж, тайланг Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа:I-IV улиралд

Тайлан ирсэн байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.4.3.Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнд идэвхитэй оролцох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль журамд нийцсэн байна

Хугацаа: III сард

Зөвлөгөөн амжилттай зохиогдсон байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.4.4. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөр хамгаалал, тоног төхөөрөмжийн  аюулгүй ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль журамд нийцсэн байна

Хугацаа: жилдээ

Зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлсэн байна

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.4.5. Барилгын үйлдвэрлэлийн  хөдөлмөр хамгааллын асуудлаар холбогдох Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль журамд нийцсэн байна

Хугацаа: I-IV улиралд

Хамтран ажилласан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.5 Монгол улсад барилгын салбар үүсч хөгжсний ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх

2.5.1. Барилгын салбарын оны “Шилдэг  аж ахуйн нэгж байгууллага”-ыг шалгаруулах журмын дагуу орон нутгийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийг идэвхитэй оролцуулах ажлыг зохион байгуулах 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 2 дугаар улиралд

Орон нутгийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүд идэвхитэй оролцсон байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.5.2 Монгол улсад барилгын салбар үүсч хөгжсний ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 8-9 сард

Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.6 Барилгын материалын сорилт шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэж, дүгнэлт гаргах  

2.6.1 Барилгын материал, хийц бүтээцийн дээжийг хүлээн авч сорилт шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах

 

Тоо хэмжээ:50

Чанар: Холбогдох стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: жилдээ

Лабораторит ирсэн дээжинд шинжилгээ хийж дүгнэлт гарч баталгаажуулагдсан байна.

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.6.2 Барилгын материал, хийц бүтээцийн шинжилгээний хариуг стандартын дагуу архивлаж хадгалах

 

Тоо хэмжээ:50

Чанар: Архив албан хэрэг хөтлөлтийн зааврын дагуу

Хугацаа: өдөр бүр

Бүх шинжилгээний хариу архивлагдсан байсан.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

2.6.3 Барилгын материалын лабораторит ирсэн дээжээс Барилгын хөгжлийн төвийн Барилгын материал сорилт шинжилгээний лабораторит ирүүлж, шинжилгээний хариунд гадаад хяналт хийлгэх

 

Тоо хэмжээ:2-3

Чанар: Холбогдох стандарт норм, дүрэмд нийцсэн байх

Хугацаа: I-IV улиралд

Хяналт хийгдсэн байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

 

2.6.4 Төвийн Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторит лабораторын лаборантуудыг чадвахижуулах, дадлагажуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг тогтмол авах

 

Тоо хэмжээ:1

Чанар: Холбогдох стандарт норм, дүрэмд нийцсэн байх

Хугацаа: жилдээ

21 аймгийн барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийн ажиллагсадыг мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө дэмжлэг үзүүлсэн байх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

Гурав.  Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд:

3.1. Салбарын хууль эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах

 

3.1.1. Салбарын эрх зүйн орчны хүрээнд хууль, дүрэм, журамд санал өгөх, хууль, тогтоомжийг хэрэгжилтийг хангуулах, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Холбогдох бусад хууль, тогтоомж, журамд нийцсэн байх

Хугацаа:Жилдээ

Ажлын хэсэгт орж санал өгсөн байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

3.2. УИХ, Засгийн газрын тогтоол, дээд байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллах

 

 

3.2.1. Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 166 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээний байгууллагуудын гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ын хэрэгжилтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр гарган тайланг Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Мэдээлэл, боловсруулалт үнэн зөв хийгдсэн байх

Хугацаа:  II, IY улиралд 

 

 

 

Тайлан хүргэгдсэн

байна.

 

 

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

3.2.2. “Ус” үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2010 оны 24 дүгээр тогтоол/-үүдийн үе шатны зорилтыг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийн мэдээ тайланг Барилгын хөгжлийн төвд  хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Мэдээлэл, боловсруулалт үнэн зөв хийгдсэн байна.

Хугацаа:Iулиралд 

Хөтөлбөрийн биелэлт хугацаандаа холбогдох байгууллагад хүргэгдсэн байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

3.2.3. БМ 33 Маягтын дагуу Нийтийн аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлчилгээний үнийн тайлан, мэдээг нэгтгэн Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Мэдээлэл үнэн зөв байх

Хугацаа: 3 сард

Удирдах дээд байгууллагыг мэдээллээр хангагдсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

3.3. Ус сувгийн туршилт тохируулга, техник ашиглалт, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд:

 

 

3.3.1. Бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн ус, хөрсний усыг үйлдвэрлэлийн технологийн хэрэгцээнд ашиглах суурь нөхцөл шаардлагыг боловсруулахад санал өгөх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Мэдээлэл үнэн зөв байх

Хугацаа: Жилдээ

Үйлдвэрийн технологийн онцлогт тохирсон хаягдал усыг эргүүлэн ашиглах суурь нөхцөл шаардлагабий болсон байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

3.3.2. Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалтын үеийн техникийн аюулгүй ажиллагааны жишиг дүрэм” батлагдсан тохиолдолд орон нутгийн хэмжээнд сурталчилах, хэрэгжүүлэх  ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Боловсруулалтын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: Жилдээ

Дүрэм батлагдсан

байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

3.3.3. “Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалтын үеийн техникийн баримт бичиг хөтлөх жишиг заавар” батлагдсан тохиолдолд орон нутгийн хэмжээнд сурталчилах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Боловсруулалтын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: Жилдээ

Заавар батлагдсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

3.4. Орон сууцны барилга, инженерийн байгууламжийн ашиглалт, техник, технологийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах

3.4.1. Ашиглалтад орсон орон сууц, барилга байгууламжийн мэдээллийг БМ-19 маягтаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Мэдээлэл үнэн зөв байх

Хугацаа: Улирал бүр

Удирдах дээд байгууллага мэдээллээр хангагдсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

3.4.2. Орон нутгийн хэмжээнд ашиглалт орсон барилга, байгууламж /орон сууц/-ийн борлуулалт, үнэ ханшны судалгааг нэгтгэн Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Мэдээлэл үнэн зөв байх

Хугацаа: Улирал бүр

Удирдах дээд байгууллага мэдээллээр хангагдсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

3.4.3. Аймгийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг авч, хэрэгжилтийг хангуулж, мэдээг Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Мэдээлэл үнэн зөв байх

Хугацаа:  Хагас, бүтэн жилээр

Мэдээ, мэдээлэл цаг хугацаандаа гарсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

3.5. Нийтийн аж ахуйн салбарын мэргэжилтэй а жилтан ажилчдын сургалт зохион байгуулах

3.5.1. Аймгийн Нийтийн аж ахуйн салбарын хэмжээнд ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ашиглалт, үйлчилгээ хариуцсан техникч, машинст нарыг чадавхижуулах, мэргэжил олгох сургалт зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Сургалт шаардлага хангасан байх

Хугацаа: жилдээ

Салбарын мэргэжилтэй ажилтны чадавхи дээшилнэ.

 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

3.5.2. Сантехникчдын ажил мэргэжлийн хувийн ур чадварын уралдаанд идэвхитэй оролцох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Уралдаан шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 6 сард

Салбарын ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар дээшилнэ.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

3.6. Нийтийн аж ахуйн салбарын чиглэлээр мэргэжил арга зүйн удирдлага, зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх

3.6.1. Нийтийн аж ахуйн удирдах ажилтны зөвлөгөөнд идэвхитэй оролцох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Зохион байгуулалтын шаардлага хангасан байх

Хугацаа:

Зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдсанбайна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга Холбогдох мэргэжилтнүүд

Дөрөв. Салбарын удирдах болон инженер, техникийн ажилтныг мэргэшүүлэх, чадавхижуулах сургалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх” хөтөлбөрийн хүрээнд

4.1. Салбарын  мэргэшлийн зэрэг сунгах, ахиулах мэргэжилтэнд зориулсан сургалт, шалгалтыг зохион байгуулах

4.1.1. Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах, ахиулах багц цаг тооцох мэргэшүүлэх сургалтанд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын мэргэжилтнүүд болон орон нутгийн инженер, техникийн ажилтнуудыг хамруулах, хамтран ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: БХБСайдын 2012 оны 44 дүгээр тушаалд нийцсэн байх, салбарын холбогдох бусад хууль, тогтоомжид нийцсэн байх.

Хугацаа:  Жилдээ

Сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж инженер техникийн ажилтнууд хамрагдсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

4.2. Салбарын инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах

4.2.1. Орон нутгийн инженер техникийн ажилтанд зориулсан багц цаг тооцох чадавхижуулах сургалтыг аймаг, бүсийн хэмжээнд зохион байгуулж, ИТА-г идэвхитэй хамруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Салбарын холбогдох бусад хууль, тогтоомж, БНбД, стандарт, журам, аргачлал болон тавигдсан шаардлагад нийцсэн байх. Сургалтад хамрагсдын сэтгэл ханамж 80%-иас доошгүй байх

Хугацаа: Жилдээ

Сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж инженер техникийн ажилтнууд хамрагдсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

4.3. Салбарын инженер, техникийн ажилтан, мэргэжилтэй ажилчны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулах, бүртгэх, мэдээллийн санг бүрдүүлэх

 

 

4.3.1. Аймаг болон бүсийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй салбарын инженер техникийн ажилтны мэргэшүүлэх, чадавхижуулах сургалтад ИТА-г идэвхитэй хамруулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: - БХБСайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 06-ны 44 дүгээр тушаалд нийцсэн байх

Хугацаа: жилдээ

Мэдээллийн сан баяжигдсан байна. Сургалтын талаарх мэдээлэл хүргэгдсэн байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

Тав. Барилгын салбарын судалгаа, мэдээллийг боловсронгуй  болгох ажлын  хүрээнд:

5.1.Салбарын хэмжээнд шаардлагатай байгаа судалгаа хийх, судалгааны үр дүнд мониторинг хийх, тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх

 

 

5.1.1. Улсын хэмжээнд ашиглалтанд орсон орон сууцны судалгааг маягтын дагуу гаргаж Барилгын хөгжлийн төвд  хүргүүлэх

Тоо хэмжээ:1

Чанар:Бодитой, үнэн зөв байх

Хугацаа:I улиралд

Хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

5.1.2. Хүн амын нягтаршил болон сургууль, цэцэрлэгийн эрэлт хэрэгцээний судалгааг маягтын дагуу гаргаж Барилгын хөгжлийн төвд  хүргүүлэх

Тоо хэмжээ:1

Чанар:Бодитой, үнэн зөв байх

Хугацаа:I улиралд

Судалгаа хийгдсэн байх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

5.1.3. Барилгын гол нэрийн материалын түүхий эдийн үнийн судалгааг гаргаж Барилгын хөгжлийн төвд  хүргүүлэх

Тоо хэмжээ:1

Чанар:Бодитой, үнэн зөв байх

Хугацаа: I-IV улиралд

Судалгаа хийгдсэн байх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

5.1.4 Орон нутагт шаардлагатай байгаа инженер, техникийн ажилтан болон мэргэжилтэй ажилчдын судалгааг гаргаж Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ:1

Чанар:Бодитой, үнэн зөв байх

Хугацаа: II улиралд

Судалгаа хийгдсэн байх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

 

5.2. Салбарын үйл ажиллагааг сурталчлах

5.2.1. Орон нутагт салбарын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх, сурталчлах

Тоо хэмжээ:Тухай бүр

Чанар:Эрэлт хэрэгцээг хангахуйц байх

Хугацаа:I-IV улиралд

Зохион байгуулсан арга хэмжээ бүр хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд хүрсэн байх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

5.2.2. Барилгын салбарын удирдах ажилтны өдрийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах. Зохион байгуулж буй хурал семинар, үзэсгэлэн экспог хамтран зохион байгуулах

Тоо хэмжээ:Тухай бүр

Чанар: Чанарын өндөр түвшинд хийгдсэн байх

Хугацаа:I-IV улиралд

Зохион байгуулагдсан байх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

5.3. Салбарын чиглэлээр эмхтгэл гаргаж хэрэглэгчдэд хүргэх

 

5.3.1.“Барилгын мэдээлэл” эмхэтгэлд орон нутагт хийгдсэн салбарын талаарх болон салбарын техник тенологийн талаар мэдээлэл бэлтгэж өгөх 

Тоо хэмжээ:1

Чанар:Шаардлагатай мэдээллүүдийг багтаасан байх

Хугацаа: жилдээ

Сар бүр тогтмол хэвлэгдсэн байх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

Зургаа. Барилгын салбарын норм, норматив боловсруулах ажлын хүрээнд:

6.1 Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа барилгын салбарын норм нормативын баримт бичгийг сурталчлах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх

6.1.2 Шинээр батлагдсан барилгын норм, дүрмийг сурталчилах, сургалт зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа:I-IV улиралд

 

Сургалт зохион байгуулагдсан байна

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

 

6.2 Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа норматив баримт бичгийг цахимжуулах

6.2.2. Барилгын норм норматив боловсруулах санд хамгийн их хөрөнгө төвлөрүүлсэн аж ахуйн нэгжийг шалгаруулж, арга хэмжээнд орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагын идэвхитэй хамруулах зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: 10 аж ахуйн нэгж шалгарсан байна.

Хугацаа: 3 сард

Салбарын хэмжээнд үйл ажиллагаа нь тогтворжсон шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагыг урамшуулж, тэдгээрийг дэмжиж ажиллана.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

Долоо. Барилга захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:

7.1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилга захиалагчийн ажлыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд хяналт хийх

7.1.1. Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцад батлагдсан улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийн хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгүүлэх

Хугацаа: Жилдээ

Барилгын ажлыг

Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийн хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу гүйцэтгүүлэх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

7.1.2.Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын багцад батлагдсан Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ:  1

Чанар: Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийг хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгүүлэх

Хугацаа: Жилдээ

Барилгын ажлыг

Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийн хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу гүйцэтгүүлэх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

7.1.3. Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцад батлагдсанУлсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ:  -

Чанар: Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийг хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгүүлэх

Хугацаа: Жилдээ

Барилгын ажлыг

Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийн хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу гүйцэтгүүлэх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

7.2.  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2017 онд хэрэгжүүлж буй зураг төслийн ажилд захиалагчийн хяналт

хийх

7.2.1. 2017 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих зураг төслүүдэд захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх, зохион байгуулах

Тоо хэмжээ:  1

Чанар: Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийн хүрээнд шаардлага хангасан зураг төслийг хүлээн авах

Хугацаа: Жилдээ

Зураг төслийг

Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийн хүрээнд шаардлага хангасан зураг төслийг хүлээн авах

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

7.3.  Орон нутагт хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн угсралтын ажилд захиалагчийн  хяналт хийх ажлыг зохион байгуулах

7.3.1. Орон нутагт хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн угсралтын ажилд захиалагчийн  хяналт хийх гэрээний дагуу хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, захиалагчийн хяналтын тайланг улирал бүр авч, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх

Тоо хэмжээ:  4

Чанар: Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийн хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгүүлэх

Хугацаа: Жилдээ

Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

7.4. Төсвийн тухай хуулинд батлагдсан хөрөнгийн гүйцэтгэлийн санхүүжилтыг баталгаажуулах

7.4.1 Улсын хэмжээнд хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг хянаж, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Батлагдсан тооноос багагүй

Чанар: Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийн хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгүүлэх

Хугацаа: Тухайн төсвийн жилдээ

Сангийн сайдын 2012 оны 290 дүгээр тушаалаар батлагдсаны дагуу баталгаажуулах.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

7.5.  Төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх ажлыг боловсронгүй болгох

7.5.1. Батлагдсан “Хяналтын хуудас”-ыг барилга угсралтын ажилд захиалагчийн хяналт гүйцэтгэхэд мөрдөж ажиллах, хэрэгжүүлэх

Тоо хэмжээ:  Үе шатны ажил тус бүрт

Чанар: Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, норм дүрмийн дагуу

Хугацаа: жилдээ

Хяналтын хуудсыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэн байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

7.6.  Төсөл арга хэмжээний шаардлагатай барилга байгууламжид хэмжилт, дүгнэлт хийх

7.6.1 Хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээний захиалагчийн үйл ажиллагааны барилгын ажлын техникийн хяналтыг хийхдээ “Барилга захиалагчийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх журам”-ын дагуу хийж гүйцэтгэн, ажлын тайланг танилцуулах

Тоо хэмжээ:  10

Чанар: Дүрэм журмын дагуу

Хугацаа: байнга

Барилга захиалагчийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

Найм. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, дотоод хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд:

 

8.1. Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж ажиллах

8.1.1 Салбарын хүний нөөцийн болон чадавхийг дээшлүүлэх, туршлага солилцох уулзалт, семинарт оролцох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: жилдээ

Уулзалт, семинарт оролцсон байна.

Бүх ажилтнууд

8.1.2 Салбарыг сурталчлах, гадаад улс орнуудтай санамж бичиг, гэрээ хэлэлцээр байгуулах санал, төсөл боловсруулж гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохион байгуулж буй ажилд идэвхитэй оролцох;

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: жилдээ

Тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна.

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

8.2. Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж, тайлан мэдээг хүргүүлэх

8.2.1. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, тайлан, мэдээг улирал бүр гаргаж,  жилийн эцсийн байдлаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 12 сард

Тайлан хугацаандаа гарсан байх

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга, Холбогдох мэргэжилтнүүд

 

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                          БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА,

                                                                                                                                    БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН                                                                                                                                                  ДАРГА     

                           А. ГЫЛЫМХАН                                                                                                               К.БОЛАТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР