КОНЦЕССЫН ТУХАЙ

2022-04-05

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНЦЕССЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн болон орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг концессын гэрээгээр хөрөнгө оруулагчид олгох уралдаант шалгаруулалт явуулах, концессын гэрээ, түүнийг байгуулах, өөрчлөх, дуусгавар болгох, маргаан хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Концессын тухай хууль тогтоомж

2.1.Концессын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Төсвийн тухай, Өрийн удирдлагын тухай, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль болон энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт "Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн" гэснийг "Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын" гэж 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2022 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ хэсэгт 2011 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2015 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

2.3.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, 74 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт тус тус заасан төрийн болон орон нутгийн нийтийн зориулалттай өмчийг концессын гэрээгээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах, шинээр бий болгох, шинэчлэн сайжруулахтай холбогдсон харилцаа энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарахгүй.

2.4.Энэ хуульд заасан журмын дагуу эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрх нь шилжсэн, шинээр бий болсон эд хөрөнгийг концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол төрийн болон орон нутгийн өмчид авах, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхтэй холбогдсон харилцааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулиар тус тус зохицуулна.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

2.5.Концессын зүйл нь газрын үндсэн бүрдэл хэсэг бол тухайн газрыг Газрын тухай, Газрын хэвлийн тухай, Газрын төлбөрийн тухай хуульд заасан журмын дагуу эзэмшүүлж, ашиглуулна.

2.6.Концесс олгох үйл ажиллагаанд ил тод байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт "Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн" гэснийг "Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын" гэж 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2022 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

/Энэ хэсгийг 2011 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1.."концесс" гэж төрийн, эсхүл орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг дэд бүтцийн болон нийгмийн суурь үйлчилгээг нийтэд үзүүлэх зорилгоор энэ хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу гэрээний үндсэн дээр эзэмших, ашиглах, шинээр бий болгох, шинэчлэн сайжруулах онцгой эрхийг;

3.1.2."концессын зүйл" гэж Улсын Их Хурал, Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан, концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад тусгасан зүйлийг;

/Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/      

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

3.1.3.."концессын гэрээ" гэж концессыг хэрэгжүүлэхээр эрх бүхий этгээд, концесс эзэмшигч нарын хооронд бичгээр байгуулсан гэрээг;

3.1.4.."концесс эзэмшигч" гэж энэ хуульд заасан журмын дагуу концесс авсан Монгол Улсын болон гадаад улсын хуулийн этгээд, түүний нэгдлийг;

3.1.5.."концессыг санхүүжүүлэгч" гэж концесс эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд зориулан зээл олгох, баталгаа гаргах зэрэг санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлсэн этгээдийг;

3.1.6."зохицуулах байгууллага" гэж концессыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөл олгох, үнэ тариф тогтоох, концессын зүйл, эсхүл түүгээр үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон дүрэм, журмыг батлах, мөрдүүлэх үүрэг бүхий төрийн байгууллагыг;

3.1.7."эрх бүхий этгээд" гэж төрийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагыг, орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд аймаг, нийслэлийн Засаг даргыг.

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

4 дүгээр зүйл.Концессын төрөл

4.1.Концесс нь дараахь төрөлтэй байж болно:

4.1.1."Барих-ашиглах-шилжүүлэх"–концесс эзэмшигч концессын зүйлийг өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулан, гэрээнд заасан хугацаанд ашиглан, гэрээний хугацаа дуусгавар болоход гэрээнд заасан нөхцөлөөр төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх;

4.1.2."Барих-шилжүүлэх"-концесс эзэмшигч концессын зүйлийг өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулан, гэрээнд заасан нөхцөлөөр төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх;

4.1.3.."Барих-өмчлөх-ашиглах"-концесс эзэмшигч концессын зүйлийг өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулан, гэрээнд заасан нөхцөлөөр өмчлөх, ашиглах эрх эдэлж, үүрэг хүлээх;

4.1.4."Барих-өмчлөх-ашиглах-шилжүүлэх" – концесс эзэмшигч концессын зүйлийг өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулан, гэрээнд заасан хугацаанд өмчлөн ашиглаж, гэрээний хугацаа дуусгавар болоход гэрээнд заасан нөхцөлөөр төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх;

4.1.5."Барих-түрээслэх-шилжүүлэх"-концесс эзэмшигч концессын зүйлийг өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулан, гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу эрх бүхий этгээдэд санхүүгийн түрээсээр эзэмшүүлэх, түрээсийн хугацаа дуусгавар болоход төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх;

4.1.6."Зураг төсөл боловсруулах-барих-санхүүжүүлэх-ашиглах"- концесс эзэмшигч концессын зүйлийн зураг төслийг боловсруулан өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр барьж гэрээнд заасан хугацаанд ашиглан, хугацаа дуусгавар болоход гэрээнд заасан нөхцөлөөр төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх;

4.1.7.."Шинэчлэн сайжруулах-ашиглах-шилжүүлэх"-концесс эзэмшигч концессын зүйлийг өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр шинэчлэн сайжруулж гэрээнд заасан хугацаанд ашиглан, гэрээнд заасан нөхцөлөөр концессын зүйлийг шинэчлэн сайжруулсан зүйлийн хамт төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэх.

4.2.Тухайн концессын зүйл, гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний онцлогоос шалтгаалан энэ хуулийн 4.1-д зааснаас бусад концессын төрөл байж болно.

5 дугаар зүйл.Концессын зүйлтэй холбоотой өмчийн эрх

5.1.Концессын зүйл болон түүний эд анги, тоног төхөөрөмжийн өмчлөлийн асуудлыг концессын гэрээгээр зохицуулах бөгөөд тэдгээрийг дараахь байдлаар ангилан гэрээнд тусгаж болно:

5.1.1.концессын гэрээний дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчлөлд, эсхүл бусад этгээдэд шилжүүлэх эд хөрөнгө;

5.1.2.концесс эзэмшигчээс төр болон орон нутаг өмчлөлдөө худалдан авч болох эд хөрөнгө;

5.1.3.концессын гэрээг дуусгавар болсны дараа концесс эзэмшигч өөртөө үлдээх болон захиран зарцуулж болох эд хөрөнгө.

5.2.Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концессын гэрээгээр шинэчлэн сайжруулах концессын зүйл нь төрийн, эсхүл орон нутгийн өмчид хамаарна.

5.3.Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концессын зүйлийг ашиглах явцад бий болсон биет эд хөрөнгө болон оюуны үнэт зүйл нь төрийн, эсхүл орон нутгийн өмчид хамаарна.

5.4.Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концессын зүйлийг эзэмших, ашиглах хугацаанд олсон энэ хуулийн 5.3-т зааснаас бусад орлого, ирээдүйд бий болох ашиг нь концесс эзэмшигчийн өмчид хамаарна.

5.5.Концессын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концесс эзэмшигчид ашиглуулахаар шилжүүлсэн концессын зүйл, газар ба бусад эд хөрөнгө нь гэрээнд заасан зориулалтаар цаашид ашиглагдах боломжгүй, эсхүл шаардлагагүй болсноос бусад тохиолдолд эрх бүхий этгээд болон төрийн бусад байгууллага, албан тушаалтан концессын гэрээ дуусгавар болохоос өмнө түүнийг буцаан авах, эсхүл захиран зарцуулах шийдвэр гаргахыг хориглоно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

КОНЦЕССЫН ТАЛААР ТӨРИЙН, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

6 дугаар зүйл.Төрийн байгууллагын бүрэн эрх

6.1. Засгийн газар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.Төсвийн тухай хуулийн 33.2.9-т зааснаас бусад төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтыг батлах;

/Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

6.1.2.концесс олгох шийдвэр гаргаж, концессын гэрээ байгуулах эрхийг энэ хуулийн 6.2-т заасан байгууллагад олгох;

6.1.3.концессын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хороонд жил бүр мэдээлэх;

6.1.4.хууль тогтоомжид заасан бусад.

6.2.Концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2012 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.2.1. /Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.2.2./Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.2.3./Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

6.2.4.төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтын талаарх саналыг бэлтгэж Засгийн газарт оруулах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.2.5.концессын зүйлийн талаар судалгаа хийх, санал боловсруулах;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.2.6.концессын зүйлийн жагсаалтыг нийтэд мэдээлэх;

/Энэ заалтыг 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.2.7.концесс олгох, хэрэгжүүлэх талаар холбогдох бусад байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;

6.2.8.концессын гэрээний хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх, хяналт тавих, концессын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх;

6.2.9.улсын хэмжээнд концессын талаархи нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

6.2.10.хууль тогтоомжоор тусгайлан эрх олгосон тохиолдолд нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоох;

6.2.11.энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийг төрийн захиргааны холбогдох байгууллагатай хамтран боловсруулах, уралдаант шалгаруулалтыг зарлах, түүнийг зохион байгуулж дүгнэх;

/Энэ заалтын дугаарт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.2.12.концессын гэрээ болон түүнтэй холбоотой бусад гэрээ, тухайлбал, концесс эзэмшигч санхүүжилт олохтой холбогдсон гэрээг концесс эзэмшигч болон бусад этгээдтэй байгуулах;

/Энэ заалтын дугаарт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.2.13.холбогдох журмын дагуу концесс эзэмшигчээс концессын гэрээний ашиглалт, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн тайланг улирал бүр гаргуулан авч, нэгтгэн санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх;

/Энэ заалтыг 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.2.14.хууль тогтоомжид заасан бусад.

/Энэ заалтын дугаарт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтын дугаарт 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.3.Концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь концессын талаар орон нутгийн холбогдох байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7 дугаар зүйл.Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө

7.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.концессын зүйлийн жагсаалтын төслийг бэлтгэж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд оруулах;

7.1.2.концессын зүйлийн талаар судалгаа хийх, санал боловсруулах;

7.1.3.концессын зүйлийн жагсаалтыг нийтэд мэдээлэх;

7.1.4.энэ хуулийн 6.2.4-6.2.6, 6.2.8-6.2.10-т заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7.2.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.2.1.орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтыг батлах, түүнд өөрчлөлт оруулах;

7.2.2.энэ хуулийн 6.1.2, 6.1.4-т заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7.3.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ хуулийн 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7-д заасан концессын төрлийн концессын зүйлийн жагсаалтыг батална.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

8 дугаар зүйл.Байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

8.1.Төрийн, нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд дараахь зүйлийг хориглоно:

8.1.1.концессын зүйлийн жагсаалтад ороогүй төрийн, эсхүл орон нутгийн өмчийн зүйлийг концессоор олгох;

8.1.2.концессын гэрээний хугацаанд концессын зүйлийг хувьчлах шийдвэр гаргах;

8.1.3.хууль тогтоомж, гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд концесс эзэмшигчийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд оролцох;

8.1.4.хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан уралдаант шалгаруулалтад оролцогч, концесс эзэмшигчийн худалдаа, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хамаарах нууцыг задруулах.

8.2.Төрийн, нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар нь концесс эзэмшигчид шилжүүлсэн концессын зүйлийг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх, шинэчлэн сайжруулах эрх буюу үүрэг хүлээхгүй бөгөөд концесс эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр концессын зүйлтэй холбогдсон зээлийн гэрээ, эсхүл барьцааны гэрээ байгуулахыг хориглоно.

8.3.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөх нөхцөлтэй концессын зүйлийн жагсаалт батлах, концессын гэрээ байгуулах эрх олгох, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөх нөхцөлтэй гэрээ байгуулахыг хориглоно.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ

9 дүгээр зүйл.Концессын зүйлийн жагсаалт боловсруулах

9.1.Төрийн өмчийн коцессын зүйлийн жагсаалтын төслийг боловсруулахтай холбогдсон харилцааг Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.2./Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

9.3./Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

9.4.Төрийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд тухайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 10.1-д заасан жагсаалтад оруулах концессын зүйлийн талаарх энэ хуулийн 10.3-т заасны дагуу боловсруулсан саналаа зардал, ашгийн тооцооны хамт эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

9.5.Концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь концессын зүйлийн жагсаалтын талаархи саналаа энэ хуулийн 10.3-т заасны дагуу болон зардал, ашгийн тооцооны хамт боловсруулж, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр Засгийн газарт хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.6.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга энэ хуулийн 10.2-т заасан жагсаалтад оруулах концессын зүйлийн талаархи энэ хуулийн 10.3-т заасны дагуу боловсруулсан саналаа, зардал, ашгийн тооцоо болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрлийн хамт тухайн аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

9.7.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нь энэ хуулийн 9.4-т заасны дагуу саналаа иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлэхээс өмнө тухайн асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын саналыг авсан байна.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.8.Концессын зүйлийн зардал, ашгийн тооцоо хийх аргачлалыг концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага батална.

/Энэ хэсгийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

9.9.Аймаг, нийслэлийн засаг дарга концессын зүйлийн жагсаалтыг боловсруулан, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад энэ зүйлийн 9.6-д заасан зөвшөөрлийг авахаар хүргүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

10 дугаар зүйл.Концессын зүйлийн жагсаалт батлах

10.1.Төсвийн тухай хуулийн 33.2.9-т зааснаас бусад төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

10.2.Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтыг аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал батална.

10.3.Концессын зүйлийн жагсаалтад дараахь зүйлийг тусгана:

10.3.1.концессын зүйлийн нэр, тодорхойлолт, концессын төрөл, гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээ;

10.3.2.төсвийн хөрөнгөөр санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, баталгаа гаргах эсэх;

10.3.3.энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан уралдаант шалгаруулалт явуулах, эсхүл шууд гэрээ байгуулах эсэх.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

КОНЦЕСС ОЛГОХ

11 дүгээр зүйл.Төсөл сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалт

11.1.Энэ хуулийн 17 дугаар зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд концессыг төсөл сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалт /цаашид

11.2.Уралдаант шалгаруулалтыг эрх бүхий этгээд зохион байгуулж, дүгнэх бөгөөд дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

11.2.1.уралдаант шалгаруулалтын баримт бичиг болон түүнийг явуулах үе шат, үнэлэх журмыг боловсруулж, батлах;

11.2.2.уралдаант шалгаруулалтыг товлон зарлах;

11.2.3.төслийн саналыг хүлээн авч, үнэлж, оролцогчтой хэлэлцээр хийж, уралдаант шалгаруулалтыг дүгнэх;

11.2.4.энэ хуулийн 11.2.3-т заасан дүгнэлтээ Засгийн газар, эсхүл аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх.

11.3.Уралдаант шалгаруулалтыг дараахь үе шаттайгаар зохион байгуулна:

11.3.1.уралдаант шалгаруулалтыг зарлах;

11.3.2.уралдаант шалгаруулалтад оролцох саналыг хүлээн авах;

11.3.3.уралдаант шалгаруулалтад оролцох саналыг үнэлж уралдаант шалгаруулалтад оролцогчийг /цаашид

11.3.4.оролцогчдод уралдаант шалгаруулалтын баримт бичиг олгох;

11.3.5.шаардлагатай бол оролцогч эрх бүхий этгээдтэй уулзалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээлэл, баримт бичигтэй танилцах;

11.3.6.оролцогч төслийн саналаа боловсруулж ирүүлэх;

11.3.7.төслийн саналыг зохих журмын дагуу хүлээн авах;

11.3.8.төслийн саналыг үнэлж, шалгарсан оролцогчдын жагсаалтыг гаргах;

11.3.9.шалгарсан оролцогчидтой гэрээний нөхцөлийн талаар хэлэлцээр хийх;

11.3.10.уралдаант шалгаруулалтын дүнг холбогдох байгууллагад хүргүүлж, зохих шийдвэр гаргуулах.

11.4.Уралдаант шалгаруулалтын нарийвчилсан журам, жишиг баримт бичиг, санал үнэлэх журмыг Засгийн газар батална.

11.5.Уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулахдаа нийт оролцогч харилцан эрх тэгш оролцох нөхцөлийг бүрдүүлж, тэднийг мэдээллээр ижил түвшинд хангах, ижил шаардлага тавих, уралдаант шалгаруулалтын үйл ажиллагаа ил тод байх зарчмыг баримтална.

11.6.Эрх бүхий этгээдээс шаардсан аливаа мэдээллийг оролцогч гаргаж өгөх үүрэгтэй.

11.7.Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр, төрөл, гарал үүсэл, газар зүйн байршил, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт урьдчилан заахыг хориглоно.

12 дугаар зүйл.Уралдаант шалгаруулалтыг зарлах

12.1.Уралдаант шалгаруулалтын зар мэдээнд дараахь мэдээллийг тусгана:

12.1.1.концессын зүйлийн тодорхойлолт;

12.1.2.шаардлагатай бол гэрээний ерөнхий нөхцөл;

12.1.3.оролцогчид тавих ерөнхий шаардлага;

12.1.4.уралдаант шалгаруулалтад хуулийн этгээдийн нэгдэл оролцож болох эсэх;

12.1.5.уралдаант шалгаруулалтад зөвхөн хязгаарлагдмал тооны этгээдийг оруулах эсэх;

12.1.6.уралдаант шалгаруулалтын ялагч концессыг хэрэгжүүлэх хуулийн этгээд байгуулах эсэх;

12.1.7.уралдаант шалгаруулалт явуулах үе шат, журам;

12.1.8.уралдаант шалгаруулалтад оролцох хүсэлт хүлээн авах хаяг, хэлбэр, хугацаа;

12.1.9.эрх бүхий этгээдээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл.

12.2.Уралдаант шалгаруулалтын зар мэдээг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин, хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлэхээс гадна, шаардлагатай бол олон улсад өргөн хэрэглэгддэг хэлээр гардаг тухайн салбарын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж болно.

12.3.Уралдаант шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлсэн этгээд саналыг хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө урьд нь өгсөн саналаа буцаан авах, эсхүл дахин санал ирүүлэх эрхтэй.

12.4.Уралдаант шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хугацаа нь түүнийг нийтэд зарласнаас хойш хоёр сараас доошгүй байна.

12.5.Эрх бүхий этгээд нь уралдаант шалгаруулалтын талаар танилцуулга хийх, уулзалт зохион байгуулах зэргээр нийтэд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.

13 дугаар зүйл.Оролцогчийг сонгон шалгаруулах

13.1.Энэ хуулийн 12.1.3-т заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан Монгол Улсын болон гадаад улсын хуулийн этгээд, түүний нэгдэл уралдаант шалгаруулалтад оролцохоор энэ хуулийн 12.1-д заасан мэдээллийн дагуу бүрдүүлсэн саналаа битүүмжлэн эрх бүхий этгээдэд ирүүлэх эрхтэй.

13.2.Эрх бүхий этгээд нь энэ хуулийн 13.1-д заасан саналыг ирүүлсэн хугацааны дарааллаар бүртгэн хүлээн авна.

13.3.Энэ хуулийн 13.1-д заасан саналыг дараахь шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэн оролцогчийг сонгон шалгаруулна:

13.3.1.санхүүгийн чадавхи;

13.3.2.удирдлага, мэргэжлийн боловсон хүчин, техник, технологийн чадвар, туршлага;

13.3.3.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай[10] хуульд заасны дагуу тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны хувьд уг зөвшөөрлийг авах шаардлагыг хангасан эсэх;

13.3.4.энэ хуулийн 12.1.3-т заасан шаардлагыг хангасан эсэх;

13.3.5.эрх бүхий этгээд шаардлагатай гэж үзсэн бусад шалгуур үзүүлэлт.

13.4.Уралдаант шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлсэн хуулийн этгээдийн нэгдлийг үнэлэхдээ дараахь зарчмыг баримтална:

13.4.1.энэ хуульд заасан шалгуур үзүүлэлт нь зөвхөн хуулийн этгээдийн нэгдэлд бүхэлд нь хамаарах;

13.4.2.хуулийн этгээдийн нэгдлийн гишүүн нь нэг уралдаант шалгаруулалтын явцад нэг хуулийн этгээдийн нэгдлийн гишүүн байх;

13.4.3.уралдаант шалгаруулалтын зар мэдээнд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээд нь нэг уралдаант шалгаруулалтад хуулийн этгээдийн нэгдлийн гишүүнээр оролцсон бол тухайн шалгаруулалтад бие даан оролцохгүй байх.

13.5.Эрх бүхий этгээд концессын зүйлийн онцлогоос шалтгаалан оролцогчдын жагсаалтыг тодорхой тоогоор хязгаарлах, түүнчлэн оролцогч энэ хуулийн 13.3, 13.4-т заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа эсэхийг уралдаант шалгаруулалтын аль ч шатанд дахин шалгаж болно.

13.6.Эрх бүхий этгээд энэ хуулийн 13.3, 13.4-т заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангасан оролцогчдоор хязгаарлан төслийн саналаа ирүүлэх эрх бүхий оролцогчдын жагсаалтыг гарган тэдгээрт мэдэгдэж, уралдаант шалгаруулалтын баримт бичиг олгох ажлыг зохион байгуулна.

13.7.Уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт дараахь зүйлийг тусгана:

13.7.1.төслийн талаархи ерөнхий мэдээлэл;

13.7.2.шинээр бий болгох, шинэчлэн сайжруулах концессын зүйлийн тоо хэмжээ, хүчин чадал зэрэг нарийвчилсан үзүүлэлт;

13.7.3.концессын зүйлийг эзэмших, ашиглах эрхийн хязгаар, түүнчлэн гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний тоо хэмжээ, хүчин чадал зэрэг нарийвчилсан үзүүлэлт;

13.7.4.концессын зүйлийг ашиглах, эзэмшихтэй холбогдсон үнэ, тариф, тусгай зөвшөөрөл болон холбогдох бусад мэдээлэл;

13.7.5.байгаль орчин, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тусгай шаардлага;

13.7.6.ерөнхий нөхцөлийг тусгасан гэрээний төсөл, нэмэлт гэрээ байх эсэх, байх бол тэдгээрийн талаархи мэдээлэл, гэрээ байгуулах талтай үл тохиролцох нөхцөл;

13.7.7.концессын зүйлийг ашигласны төлөө төлбөр төлөх эсэх, төлөх бол түүний хэмжээ, төлөх хэлбэр;

13.7.8.төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх эсэх, үзүүлэх бол түүний хэлбэр, хэмжээ;

13.7.9.төслийн саналыг хүлээн авах, задлах, үнэлэх журам, шалгуур үзүүлэлт;

13.7.10.дэнчингийн хэмжээ, түүнийг байршуулах данс, хугацаа, нөхцөл;

13.7.11.төслийн санал хүлээн авах хаяг, хэлбэр, хугацаа.

13.8.Эрх бүхий этгээд нь уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд ийнхүү өөрчлөлт оруулсан бол түүнийг оролцогчид төслийн саналаа гаргах боломжит хугацаанд мэдэгдэх буюу, эсхүл төслийн саналаа ирүүлэх хугацааг нь сунгаж болно.

13.9.Эрх бүхий этгээд нь уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигтэй холбогдуулан нийт оролцогчид мэдээлэл өгөх зорилгоор уулзалт зохион байгуулж болно.

13.10.Эрх бүхий этгээд нь уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийг батлах, төслийн саналыг үнэлэх болон энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан хэлэлцээр хийх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулан томилон ажиллуулж болно.

14 дүгээр зүйл.Төслийн санал ирүүлэх, түүнийг үнэлэх

14.1.Энэ хуулийн 13.6-д заасан оролцогч уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийн дагуу боловсруулсан төслийн саналаа техник, эдийн засгийн үндэслэлийн хамт битүүмжлэн ирүүлнэ.

14.2.Эрх бүхий этгээд нь төслийн саналыг ирүүлсэн хугацаа, хэлбэрийг нь тэмдэглэн хүлээн авч, уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу задлан, үнэлэх ажлыг зохион байгуулна.

14.3.Төслийн саналыг дараахь шалгуур үзүүлэлтээр үнэлнэ:

14.3.1.техникийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны үнэлгээ;

14.3.2.үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмж;

14.3.3.концессын гэрээний төслийн ерөнхий нөхцөлийн үнэлгээ;

14.3.4.концессын гэрээний хугацаанд гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний үнэ, төлбөрийн тухайн үеийн нийт хэмжээ, тэдгээрийн өнөөгийн үнэ цэнэ;

14.3.5.зураг төсөл, барилгын ажлын өртөг, урсгал зардал, нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнэ;

14.3.6.төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг, түүний хэлбэр, хэмжээ;

14.3.7.санхүүжилтийн төлөвлөгөө;

14.3.8.улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө;

14.3.9.байгаль орчныг хамгаалах шаардлагыг хангаж байгаа эсэх;

14.3.10.эрх бүхий этгээд шаардлагатай гэж үзсэн бусад шалгуур үзүүлэлт.

14.4.Эрх бүхий этгээд төслийн саналыг энэ хуулийн 14.3-т заасны дагуу харьцуулан үнэлж хамгийн сайн нөхцөл санал болгосноос нь эхлэн дараалуулсан жагсаалт гаргана.

14.5.Төслийн саналаа ирүүлэх, түүнийг үнэлэх журам нь нийтэд нээлттэй байх бөгөөд шаардлагатай бол түүнийг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын хэвлэлд нийтэлж болно.

15 дугаар зүйл.Оролцогчтой хэлэлцээр хийх, уралдаант

15.1.Эрх бүхий этгээд оролцогчтой концессын болон холбогдох бусад гэрээний нөхцөлийн талаар хэлэлцээр хийнэ.

15.2.Энэ хуулийн 15.1-д заасан хэлэлцээр хийхэд дараахь журмыг баримтална:

15.2.1.эрх бүхий этгээд нь хамгийн сайн нөхцөл санал болгосон оролцогчтой эхэлж хэлэлцээр хийх боловч тухайн хэлэлцээрийг дуусгалгүйгээр орхиж, дараагийн оролцогчтой хэлэлцээр хийх эрхтэй байх;

15.2.2.хэлэлцээр хийхдээ энэ хуулийн 14.4-т заасан жагсаалтын дарааллыг баримтлах.

15.3.Эрх бүхий этгээд хэлэлцээрийн үр дүнд гэрээний нөхцөлийг хамгийн сайн харилцан тохирсон нэг оролцогчтой гэрээ байгуулах дүгнэлт гарган ажлын таван өдөрт багтаан Засгийн газарт, эсхүл аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ.

16 дугаар зүйл.Төслийн санал гаргах ажиллагааг хоёр шаттай явуулах

16.1.Концессын зүйлийн төрөл, салбарын онцлогоос шалтгаалан техник, эдийн засгийн үндэслэл, санхүүжилтийн нөхцөл, шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт нарийвчлан тусгах боломжгүй гэж эрх бүхий этгээд үзвэл төслийн санал гаргах ажиллагааг хоёр шаттай явуулж болно.

16.2.Төслийн санал гаргах ажиллагааг хоёр шаттай явуулахдаа энэ хуулийн 13.7-д заасан асуудлаар тусгайлан санал ирүүлэх хүсэлтийг оролцогчид тавина.

16.3.Эрх бүхий этгээд оролцогчоос ирүүлсэн энэ хуулийн 16.2-т заасан саналыг харгалзан уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийг эцэслэн боловсруулна.

16.4.Эрх бүхий этгээд энэ хуулийн 16.2-т заасан саналыг тодруулах, нэмэлт мэдээлэл авах зорилгоор оролцогчтой уулзалт зохион байгуулж болно.

16.5.Оролцогч энэ хуулийн 16.3-т заасан баримт бичгийн хүрээнд төслийн саналаа эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.

16.6.Эрх бүхий этгээд төслийн саналыг үнэлэх, хэлэлцээр хийх, дүгнэхдээ энэ хуулийн 14, 15 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

17 дугаар зүйл.Шууд гэрээ байгуулах

17.1.Дор дурдсан тохиолдолд шууд гэрээ байгуулах аргаар концессыг олгож болно:

17.1.1.уралдаант шалгаруулалт явуулах нь үндэсний аюулгүй байдалд харшилна гэж үзсэн;

17.1.2.концессыг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай оюуны үнэт зүйлтэй холбоотой эрх нэг буюу нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн өмчлөлд байгаа;

17.1.3.уралдаант шалгаруулалт зарласан боловч санал ирээгүй, эсхүл шаардлагад нийцсэн санал ирээгүй бөгөөд уралдаант шалгаруулалт дахин зарласан ч шаардлагатай хугацаанд санал ирэх магадлал бага гэж эрх бүхий этгээд үзсэн;

17.1.4.концессын зүйлийг энэ хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу бусад этгээдэд шилжүүлсэн.

17.2.Шууд гэрээ байгуулах дүгнэлтийг эрх бүхий этгээд гаргаж Засгийн газар, эсхүл аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ.

18 дугаар зүйл. Өөрийн санаачилгаар концессын гэрээ байгуулах санал ирүүлэх

18.1.Монгол Улсын болон гадаад улсын хуулийн этгээд, түүний нэгдэл нь өөрийн санаачилгаар концессын гэрээ байгуулах төслийн саналаа зардал, ашгийн тооцооны хамт төрийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд концессын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд, орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд аймаг, нийслэлийн Засаг даргад ирүүлж болно.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсэгт 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.2.Төрийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд энэ хуулийн 18.1-д заасан саналд төсвийн дэмжлэг шаардлагатай бол санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг авсан байна.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ хэсгийг 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

18.3.Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн хувьд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга уг саналыг концессын зүйлийн жагсаалтад тусгуулахаар бол саналаа энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу бэлтгэж, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ.

18.4. Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тухайн зүйлийг концессын зүйлийн жагсаалтад тусгахаар шийдвэрлэсэн бол эрх бүхий этгээд энэ хуульд заасны дагуу уралдаант шалгаруулалт явуулна.

/Энэ хэсэгт 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

18.5.Энэ хуулийн 18.4-т заасан уралдаант шалгаруулалтад оролцох хүсэлтээ өөр оролцогч ирүүлээгүй бол эрх бүхий этгээд анх санаачилга гаргасан этгээдийг хамгийн сайн нөхцөл санал болгосон оролцогч гэж үзэж дүгнэлт гарган Засгийн газар, эсхүл аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлнэ.

18.6.Уралдаант шалгаруулалтад хэд хэдэн оролцогч оролцсон бол төслийн саналыг үнэлж, дүгнэлт гаргахдаа анх санаачилга гаргасан этгээдэд давуу байдал олгох бөгөөд энэ талаар уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт урьдчилан заана.

/Энэ зүйлийг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

19 дүгээр зүйл.Гэрээ байгуулах шийдвэр

19.1.Энэ хуулийн 15.3, 17.2, 18.5, 18.6-д заасны дагуу ирүүлсэн дүгнэлтийг үндэслэн Засгийн газар гэрээ байгуулах зөвшөөрлийг эрх бүхий этгээдэд олгоно.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.2.Концессын гэрээнд концесс эзэмшигчид татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэхээр заасан бол Засгийн газар уг асуудлыг Улсын Их Хурлаар батлуулна.

19.3.Энэ хуулийн 15.3, 17.2, 18.5, 18.6-д заасан дүгнэлтийг харгалзан аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал гэрээ байгуулах зөвшөөрлийг аймаг, нийслэлийн Засаг даргад олгоно.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

19.4.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал концессын гэрээ байгуулахыг дэмжээгүй бол хэлэлцээрийг дахин хийх эсэх, эсхүл уралдаант шалгаруулалтыг дахин явуулах эсэх шийдвэрийн аль нэгийг гаргана.

19.5.Хэлэлцээр дахин хийх, уралдаант шалгаруулалтыг дахин явуулахад энэ хуульд заасан холбогдох журмыг баримтална.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ

20 дугаар зүйл.Концессын гэрээний талууд

20.1.Дараахь этгээд концессын гэрээний тал байна:

20.1.1.төрийн өмчийн зүйлийн концессын гэрээний хувьд концессын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, орон нутгийн өмчийн зүйлийн концессын гэрээний хувьд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга;

/Энэ заалтад 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

/Энэ заалтад 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

20.1.2.уралдаант шалгаруулалтын ялагч;

20.1.3.шууд гэрээ байгуулах аргыг хэрэглэж байгаа бол энэ хуульд заасан шууд гэрээ байгуулах шаардлага хангасан этгээд.

21 дүгээр зүйл.Концессын гэрээний нөхцөл

21.1.Хууль тогтоомж, гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол концессын гэрээг Монгол Улсын хуулийн дагуу байгуулж, тайлбарлах бөгөөд түүнд дараахь зүйлийг тусга

Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР