БАЯН ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ЛАБОРАТОРИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Зорилго:    Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийн зорилго нь шинжлэх ухаан техникийн дэвшилтэт технологийн арга аргачлалыг нэвтрүүлэх замаар, орчин үеийн тоног төхөөрөмжийг ашиглаж шинжилгээний үр дүн, үнэлэмжийг үнэн зөв өндөр магадлалтай тогтооход оршино.

Зорилтууд:

•Лабораторид үндэсний болон олон улсын шинжилгээний аргын стандартыг бүрэн нэвтрүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ.
•Барилгын сорилт шинжилгээний лаборатори нь  MNS ISO/ IEC 17025:2018 стандартын дагуу чанарын бодлогоо илэрхийлсэн чанарын удирдлагын тогтолцоотой байна. Сорилтын үр дүнд  чанарын баталгаа өгөхөд зайлшгүй шаардлагатай чанарын тогтолцооны бодлого, хөтөлбөр, журам, заавруудыг баримтжуулан баталгаажуулж заавал мөрдүүлэх;
•Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах хуулийн дагуу лабораторийн бүх хэмжих хэрэгслүүдийг жил бүр эрх бүхий байгууллагаар шалгалт тохируулга хийлгэн ашиглана.
•Өндөр мэдрэмжид орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүдээр лабораторийг  тоноглох, лаборант, шинжээч, техникийн менежер, чанарын менежер нарыг тухай бүр мэргэшүүлэн сургах замаар лабораторийн хүчин чадал, боловсон хүчний чадавхыг дээшлүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх;
•Өөрсдийн чадвар чадавхыг дээд зэргээр дайчлан ажилласнаар лабораторийн нийт ажиллагсдын оролцоог дэмжиж  ажиллах, ингэснээр шилдэг  шинжээч, судлаач нарыг төрүүлж, тэднийг хөгжүүлж ажиллах.

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд Зам, Тээвэр, Барилга, Хот Байгуулалтын Яамны Сургалт, Судалгаа, Хөрөнгө Оруулалт, Барилга Захиалагчийн Албаны 2012.08.07-ны өдрийн 1/425 тоотоор орон нутагт нийлүүлсэн барилгын материалын сорилт шинжилгээний 3 төрлийн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч, ГХБХБГ-ын хуучин конторын барилгын 1 дүгээр давхарт уг тоног төхөөрөмжүүдийг  суурилуулан 2013 оноос 1 лаборантыг БХБХ-ийн бүтцэт оруулан ажиллуулж үйл ажиллагааг эхэлсэн. 2017 онд 9 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж, хэмжих багаж, хэрэгсэл нэмж аваад лабораторийн шинжилгээний хүрээг өргөтгөж 1 лаборант, 1 шинжээч,техникийн менежер, лабораторийн эрхлэгчээр ажиллаж байна. Барилгын материалын сорилт шинжилгээний  лаборатори MNS ISO 17025 2018 стандартын шаардлагыг хангаж, СХЗГазрын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны  А/15 дугаар тушаалаар 2 жилээр итгэмжлэгдсэн.  2019 онд БХБСайдын багц хөрөнгөөр  Баян Өлгий аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын материалын лабораторийн барилга ашиглалтад орсон. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2020 оны А-01/643 тоот албан бичгийн дагуу БХБЯамны БМСШЛабораториас  33 төрлийн барилгын материалын лабораторийн тоног төхөөрөмжийг  балансаас  балансад тус байгууллагад шилжүүлсэн ба  үүнээс 27 төрлийн багаж тоног төхөөрөмжийг хүлээж авсан. “Бүүвэйн барс” ХХК-иас шимтийн алх, “Азийн мөнгөн булаг” ХХК-иудаас 9 хэв, 3 Ле-шатальегийн багажийг нийлүүлэн худалдаж авсан. 

 
 
Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР