ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ

2023-04-17ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 2023 ОНЫ СУРГАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-12-27БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ
2022-12-27 УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛЫН БИЕЛЭЛТ
2022-12-27ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛЫН БИЕЛЭЛТ
2022-12-27ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН 2022 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН 01 ТООТ АЛБАН ДААЛГАВРЫН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ
2022-12-27АЙМГИЙН ГХБХБГ-ААС “ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛ”-ЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
2022-12-27ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
2022-12-27ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН СУРГАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2022 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
2022-03-10АЙМГИЙН ГХБХБГ-ЫН “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХ, ОРОЛЦОО” ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-02-28АЙМГИЙН ГХБХБГ-ААС “ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛ”-ЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-02-28АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-02-28АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН СУРГАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-01-132022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-01-03ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2021-12-07ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛЫН БИЕЛЭЛТ
Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР