ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 
          2023.05.08
Ажилтны нэр Албан тушаал Мэйл хаяг Иргэдийг хүлээн авч уулзах, үйлчилгээ     үзүүлэх цаг  Холбоо барих утас 
01 К.Болат ГХБХБГ-ын дарга bolat.k@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99422588
02 Ж.Естай ГУХ-ийн дарга yestai.j@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 90900922
03 Х.Асхар  БХБХ-ийн дарга askhar.kh@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95429894
04 Б.Жандаурен
Газар, геодези, зураг зүйн хяналтын Улсын байцаагч 
jandauryen.b@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95503479
05 Б.Шындаулет
Барилгын техикийн хяналтын Улсын байцаагч
shyndaulyet.b@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 94534400
06 М.Жандос
Өргөх байгууламжийн хяналтын Улсын байцаагч
jandos.m@bayan-olgii.gazar.gov.mn
08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95699116
07 Х.Перизат Ерөнхий нягтлан бодогч perizat.kh@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99410707
08 Х.Өмиржан Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  umirjan.kh@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99420999
09 Х.Айнур Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ainur.kh@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99419555
10 Т.Баатар Газрын үнэлгээ, татвар, төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн baatar.t@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99433941
11 Н.Тамырлан Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл,  магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн tamirlan.n@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99590454
12 М.Гүлжемис Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн guljemis.m@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99305215
13 К.Ерболсын Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн yerbolsyn.k@bayan-olgii.gazar.gov.mn с 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99428966
14 Б.Ермурат Геодези, зураг зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн yermurat.b@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99428525
15 Д.Нуржанат Инженер хайгуул, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн  nurjanat.d@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99779517
16 Б.Сауле Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  saulye.b@gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99424992
17 Х.Гайни Барилгын лабораторийн шинжээч gaini.kh@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95416015
18 К.Асель Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч aseli.k@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99144116
19 Т.Ахбидай
Архивын ажилтан
akhbidai.t@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 86869824
20 Т.Зангар Өлгий сумын газрын даамал zangar.t@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99427171
21 Б.Нуржайна Өлгий сумын газрын даамал nurjaina.b@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95979950
22 Ш.Жанболат Нярав, жолооч Janbolat.sh@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99427640
23 М.Дария Үйлчилэгч Dariya.m@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 94667789
24 И.Амантай Алтай сумын газрын даамал altai@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99420384
25 Б.Кенесбек Алтанцөгц сумын газрын даамал altantsugts@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95821969
26 М.Ханат Булган сумын газрын даамал bulgan@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 90309646
27 Ц.Номин Буянт сумын газрын даамал buyant@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99781214
28 T.Айбахыт  Бугат сумын газрын даамал bugat@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95115314
29 Ц.Алмабек  Баяннуур сумын газрын даамал bayannuur@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95431398
30 Б.Берденбек Дэлүүн сумын газрын даамал deluun@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 9541789730
31 Б.Салауат Толбо сумын газрын даамал tolbo@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99415559
32 Т.Нуржанат Сагсай сумын газрын даамал sagsai@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг

99779517

/Түр хугацаагаар сумын газрын даамлын ажлыг хавсарч байна./

33 М.Айтуган Улаанхус сумын газрын даамал ulaankhus@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95424647
34 Т.Манарбек Ногооннуур сумын газрын даамал nogoonnuur@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95831717
35 Б.Бүркит Цэнгэл сумын газрын даамал tsengel@bayan-olgii.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 89957077
Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР