ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

БАЯН-ӨЛГИЙН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 
          2022.01.24
Ажилтны нэр Албан тушаал Мэйл хаяг Иргэдийг хүлээн авч уулзах, үйлчилгээ     үзүүлэх цаг  Холбоо барих утас 
1 К.Болат ГХБХБГ-ын дарга bolat.k@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99422588
2 Ж.Естай ГУХ-ийн дарга yestai.j@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 90900922
3 Х.Асхар  БХБХ-ийн дарга askhar.kh@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95429894
4 Х.Перизат Ерөнхий нягтлан бодогч perizat.kh@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99410707
5 Г.Мандат Аймгийн ерөнхий архитектор mandat.g@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99429018
6 Х.Өмиржан Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  umirjan.kh@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99420999
7 Т.Баатар Газрын үнэлгээ, татвар, төлбөр хариуцсан мэргэжилтэн baatar.t@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99433941
8 Х.Айнур Захиргаа, хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ainur.kh@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99419555
9 Н.Тамырлан Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн tamirlan.n@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99590454
10 М.Гүлжемис Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн guljemis.m@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99305215
11 А.Ермек Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн yermyek.a@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99993340
12 Б.Ермурат Геодези, зураг зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн yermurat.b@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99428525
13 Б.Аманбек Инженер хайгуул, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн  amanbek.b@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 94942942
14 Б.Сауле Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  saulye.b@gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99424992
15 Х.Гайни Барилгын лабораторийн шинжээч gaini.kh@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95416015
16 К.Асель Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч aseli.k@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99144116
17 Т.Зангар Өлгий сумын газрын даамал zangar.t@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99427171
18 Б.Нуржайна Өлгий сумын газрын даамал nurjaina.b@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95979950
19 И.Оналбек   Гэрээт ажилтан Onalbyek.i@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99336565
  К.Ерболсын  Гэрээт ажилтан k.yerbolsyn@gmail.com 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 94489641
20 Ш.Жанболат Нярав, жолооч Janbolat.sh@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99427640
21 М.Дария Үйлчилэгч Dariya.m@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 94667789
22 И.Амантай Алтай сумын газрын даамал altai@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99420384
23 Б.Кенесбек Алтанцөгц сумын газрын даамал altantsugts@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95821969
24 М.Ханат Булган сумын газрын даамал bulgan@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 90309646
25 Б.Бүркит Буянт сумын газрын даамал buyant@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 89957077
26 С.Альфараби Бугат сумын газрын даамал bugat@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99426970
27 Ц.Алмабек  Баяннуур сумын газрын даамал bayannuur@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95431398
28 Б.Берденбек Дэлүүн сумын газрын даамал deluun@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95417897
29 Б.Салауат Толбо сумын газрын даамал tolbo@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99415559
30 Ү.Аманбек Сагсай сумын газрын даамал sagsai@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99422285
31 Д.Нуржанат Улаанхус сумын газрын даамал ulaankhus@bayan-olgii.gazar.gov.mn  08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 99779517
32 Т.Манарбек Ногооннуур сумын газрын даамал nogoonnuur@bayan-olgii.gazar.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 95831717
33 Т.Нурбек Цэнгэл сумын газрын даамал tsengel@bayan-olgii.gov.mn 08:00 цаг - 12:00 цаг ;                                                13:00цаг - 17:00 цаг 94557799
Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР