Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт

 

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны

2012 оны 05 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

АЛБАН ТУШААЛТНЫОНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН

ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ

 

 

Нэг. Мэдүүлэг гаргагч, түүний гэр бүлийн байдал:

 

1.1. Мэдүүлэг гаргагч

Ургийн овог:                                                               Эцэг/эхийн нэр:                                                                  Нэр:

Регистрийн дугаар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргэний үнэмлэхийн дугаар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оршин суугаа газрын хаяг:

Гар утас:

Ажлын утас:

Гэрийн утас:

Цахим шуудангийн хаяг:

 

Боловсрол, мэргэжил:

Байгууллагын нэр:

Төрсөн газар:                                    

Газар, хэлтэс, тасаг, алба:

Үндсэн харьяа:

Албан тушаал:

Сүүлийн хоёр жил ажилласан байгууллага, албан тушаал:

Мэдүүлэг гаргах үндэслэл: √ тэмдэглэгээ хийнэ.

Шинээр томилогдсон, Сонгогдсон            Шинэчлэн гаргасан

Их хэмжээний өөрчлөлт

Тухайн албан тушаалд томилогдсон, сонгогдсон огноо:

      

  …. он …. сар … өдөр

 

 

1.2. Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн байдал

Гэр бүлийн байдал

Эцэг /эх/-ийн нэр, нэр

Регистрийн дугаар

Төрсөн газар, үндсэн харьяа

Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал

Ажиллаж байгаа байгуулага, сурч байгаа сургууль, оршин суугаа газрын хаяг

Эхнэр,нөхөр, хамтран амьдрагч

 

 

 

 

 

Хүүхэд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эцэг

 

 

 

 

 

Эх

 

 

 

 

 

Тайлбар:  Хамт амьдарч байгаа болон өрхийн бүртгэлд бүртгэлтэй эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, хүүхэд, эцэг, эхийг бичнэ.

 

Хоёр. Хувийн ашиг сонирхол

 

2.1. Мэдүүлэг гаргагчтай хамаарал бүхий этгээд

Эцэг /эх/-ийн нэр, нэр

Ямар хамааралтай болох

Ажиллаж байгаа байсан байгууллага, албан тушаал

Бизнес, үйл ажиллагааны чиглэл

Төрсөн газар, үндсэн харьяа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Нийтийн албан тушаалтны эрхлэх асуудлын хүрээ, шууд болон шууд бус нөлөөлөх боломжтой байгууллагад харьяалалтай болон хамааралтай ажил эрхэлж байгаа /байсан/ өрх тусгаарласан эцэг, эх, хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү, эхнэр /нөхөр/, хамтран амьдрагчийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүүг бичнэ.

 

2.2. Мэдүүлэг гаргагчтай нэгдмэл сонирхолтой этгээд

Ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбогдсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр

Ямар харилцаатай /байсан/ болох

/хуулийн этгээд бол ямар хамааралтай болох/

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Байгууллага. ажил, албан тушаал /Эрхэлж байгаа /байсан/ үйл ажиллагааны төрөл/

Тайлбар

 

 

 

 

 

Тайлбар: Нийтийн албан тушаалтантай ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбоотой хувь хүн, хуулийн этгээдийн талаар бичнэ.

2.3. Гишүүнчлэл, хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Хаана, ямар байгууллагад харьяалалтай болох

Албан тушаал, үүсгэн байгуулагч, гишүүн,  дэмжигчийн аль нь болох

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Холбоо, нэгдэл, хөдөлгөөн, нутгийн зөвлөлийн тэргүүн, гишүүн, нам, улс төр, олон нийтийн байгууллагын гишүүнчлэлд байсан болон байгаа талаар бичнэ.

2.4. Төлөөлөл хэрэгжүүлсэн байдал

Хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Төлөөллийг хаана, хэзээ, хэрхэн хэрэгжүүлсэн

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Хувь хүн, хуулийн этгээдийг төлөөлөн тодорхой үйл ажиллагаа, харилцаанд оролцсон талаар бичнэ.

2.5. Бэлэг, үйлчилгээ, өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт

Эх сурвалжийн нэр, хаяг

Бэлэг, үйлчилгээ, өв залгамжлалын төрөл

Хандив, туслалцаа, хөнгөлөлтийн  зориулалт

Үнэлгээ /төгрөг/

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

 

Тайлбар: Тухайн албан тушаалтны нэг сарын цалингаас дээш хэмжээний бэлэг, үйлчилгээ авсныг бичнэ. Хууль ёсны өв залгамжлалаар хүлээн авсан буюу авах хөрөнгийн талаар мэдүүлнэ.

2.6. Урьдчилсан мэдүүлэг, бусад мэдэгдэл, тайлбар гаргасан байдал

Мэдүүлэг, мэдэгдлийн нэр

Мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбарыг хэзээ, хаана, хэнд гаргасан /Байгууллага, албан тушаалтан/

Гаргах болсон шалтгаан, нөхцөл

Товч утга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Тухайн жилд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшихдээ гаргасан урьдчилсан мэдүүлэг, бусад мэдэгдэл, тайлбар гаргасан тухай бичнэ.

 

2.7. Албан тушаалын бүрэн эрхийнхээ дагуу олж авсан мэдээллийг хууль бусаар задруулах, албан үүрэгтээ хамааралгүй байдлаар ашиглахгүйг мэдэгдье.

Гарын үсэг:

 

Гурав. Хөрөнгө, орлого:

 

3.1.  Орлого                                                                                                                                                                                /төгрөгөөр/

Орлогын төрөл

Орлогын дүн

Орлогын эх үүсвэр

өөрийн

гэр бүлийн гишүүний

1

Үндсэн цалин,  хөдөлмөрийн хөлс болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого

 

 

 

2

Шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого /албан байгууллага болон бусад хуулийн этгээд, хувь хүнээс олгосон шагнал, урамшуулал/

 

 

 

3

Үйл ажиллагааны орлого /үндсэн ажлаас гадуур ажиллаж олсон орлого, хувиараа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлсний орлого/

 

 

 

4

Хөрөнгийн орлого /түрээс, эрхийн шимтгэл, ногдол ашиг, хүүгийн орлого, хөрөнгө бусдад ашиглуулсны орлого/

 

 

 

5

Хөрөнгө борлуулсны орлого

/Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө, хувьцаа борлуулсны орлого/

 

 

 

6

Хандивын орлого /бусдаас авсан мөнгөн хандив, тусламж/

 

 

 

7

Бусад орлого /шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл туурвих, бүтээгдэхүүний ашигтай загвар зохион бүтээх, спорт, урлагийн тоглолт зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох замаар олсон орлого, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого, шагнал, төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны орлого, төрөөс олгож байгаа бүх төрлийн мөнгөн тэтгэмжийн орлого /

 

 

 

8

Нийт дүн

 

 

 

Тайлбар: Тайлант хугацаанд олсон орлогыг бичнэ.

 

3.2. Хөрөнгө, зээл

 

¤ Орон сууц, барилга, байгууламж байхгүй бол /-/  тэмдэглэгээ хийх

 

3.2.1. Орон сууц, барилга, байгууламж

Орон сууц, барилга, байгууламжийн төрөл

Хийц, талбай

Байршил /хаяг/

Зах зээлийн үнэлгээ /төгрөг/

Бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар

Эх үүсвэрийн тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

Тайлбар: “Орон сууц, барилга, байгууламжийн төрөл” хэсэгт хувийн болон нийтийн орон сууц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай барилга,  авто зогсоол, гараж, зуслангийн байр , гэр зэргийг мэдүүлнэ. “Хийц, талбай” баганад тухайн барилга байгууламжийн хийц, өрөөний тоо, талбайн хэмжээ, зах зээлийн үнэлгээг мэдүүлэг гаргах үеийн зах зээлийн ханшаар үнэлж бичнэ. Гадаад улс, чөлөөт бүсэд байгаа орон сууц, барилга, байгууламжийг мэдүүлнэ.

 

¤ Тээврийн хэрэгсэл байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх

 

3.2.2. Тээврийн хэрэгсэл

Тээврийн хэрэгслийн төрөл, үйлдвэрлэсэн он

Тоо, ширхэг

Гэрчилгээ, улсын дугаар, эзэмшигчийн нэр

Зах зээлийн үнэлгээ /төгрөг/

Эх үүсвэрийн тайлбар

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

Тайлбар: “Тээврийн хэрэгсэл” хэсэгт автомашин, өөрөө явагч хэрэгсэл, усан онгоц, нисэх онгоц, бусад техник, тоног төхөөрөмжийг мэдүүлнэ. Зах зээлийн үнэлгээг мэдүүлэг гаргах үеийн зах зээлийн ханшаар үнэлж бичнэ.

¤ Мал, аж ахуй байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх

 

4.2.3 Мал, аж ахуй

Төрөл

Тоо, толгой

Зах зээлийн үнэлгээ /төгрөг/

Эх үүсвэрийн тайлбар

Байршил

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

Тайлбар: “Мал, аж ахуй”  хэсэгт таван хошуу малаас гадна туслах аж ахуйн чиглэлээр үржүүлж байгаа гахай, тахиа, бусад тэжээвэр амьтдыг мэдүүлнэ.

 

¤ Газар байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх.

 

3.2.4 Газар

Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дугаар, он, сар, өдөр

Төрөл, хэмжээ

Байршил /бүс нутаг/, хаяг

Зах зээлийн үнэлгээ /төгрөг/

Эх үүсвэрийн тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

Тайлбар: Мэдүүлэг гаргагчийн болон гэр бүлийн гишүүдийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа болон ашиглаж байгаа  газрыг мэдүүлнэ.

 

¤ Үнэт эдлэл, урлагийн бүтээл байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх.

 

3.2.5 Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл 

Хөрөнгийн нэр

Үнэлгээ /төгрөг/

Эзэмшигчийн нэр

Эх үүсвэрийн болон бусад  тайлбар

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

 

¤ Хадгаламж байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх.

 

3.2.6 Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл

Банк, санхүүгийн байгууллагын нэр

Дүн /төгрөг/

Эзэмшигчийн нэр

Эх үүсвэрийн тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

 

Тайлбар: Энэ хэсэгт гадаад, дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байгаа бүх төрлийн данс, картны үлдэгдэлийг мэдүүлнэ. 

 

¤ Авлага байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх.

 

3.2.7 Авлага

Хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр

Дүн /төгрөг/

Хугацаа, хүү

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

 

¤ Зээл байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх.

 

3.2.8 Зээл

Зээлдүүлэгчийн нэр, хаяг

Анх авсан зээлийн хэмжээ /төгрөг/

Тухайн жилд зээл, зээлийн хүүд төлсөн дүн /төгрөг/ 

Зээл авсан, болон төлж дуусах огноо

Зориулалт

Зээлийн барьцаа, батлан даагч

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

 

 

Тайлбар: Энэ хэсэгт зөвхөн өөрийн зээлийн талаарх мэдээллийг мэдүүлнэ. 

 

¤ Хөрөнгө оруулалт байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх.

 

3.2.9 Компани, нөхөрлөл, хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт

Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр

Хувьцааны тоо

Нэгж хувьцааны үнэ /төгрөг/

Хувьцааг худалдаж авсан үнэ /төгрөг/

Хуулийн этгээдийн нийт дүрмийн сан /төгрөг/

Ногдол хувь

Эх үүсвэрийн тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн үүсгэн байгуулсан болон хувь нийлүүлсэн хуулийн этгээд, түүний толгой, охин, хараат болон салбар компани, аж ахуйн нэгж, гадаад, дотоодын хөрөнгийн биржээс худалдан авсан хувьцаа, бонд, бусад үнэт цаасыг мэдүүлнэ. Хөрөнгийн эх үүсвэрийг тодорхой бичнэ

 

¤ Эрх, патент, тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх.

 

3.2.10 Эрх, патент, тусгай зөвшөөрөл

Төрөл

Эзэмшигчийн нэр

Тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллага, огноо

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа зохиогчийн эрх, патент, тусгай зөвшөөрлийг мэдүүлнэ.

 

 

 

                        Мэдүүлгийг үнэн зөв мэдүүлсэн: ................................................./                                    /

                                                                                           /гарын үсэг/                           /гарын үсгийн тайлал/

 

 

 

... оны … дугаар сарын …-ны өдөр

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР