Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны

 2012 оны 05 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

 

 

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ, 

ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

 

Нэг. Нийтийн албан тушаалтан

 

 

Ургийн овог:

 

 

Эцэг (эх)-ийн нэр:

 

Нэр:

Албан тушаал:

 

Ажиллаж байгаа байгууллага:

 

Албан тушаалд томилогдсон он, сар, өдөр:

 

Байгууллагын хаяг:

 

Албан үүргийн төрөл:

 

 

Тайлбар:

 

 

 

 

 

 

         

 

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх         Тийм           Үгүй

 

Хоёр.Сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал

 

Нийтийн албан тушаалтан __________________________________________________

би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

 

Гурав.Сонирхлын зөрчил үүссэн тухай

 

Нийтийн албан тушаалтан би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэх хүрээнд:

 

гаргах, гаргахад оролцох шийдвэр нь хамаарал бүхий этгээдтэй холбоотой гэх /хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр, үйл ажиллагааны чиглэл/:

           

____________________________________________________________________

 

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг  хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн гэх:

           

____________________________________________________________________

           

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

 

____________________________________________________________________

           

             Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:

 

            ____________________________________________________________________

 

нөхцөл байдал бий болсон гэж үзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэгт заасны дагуу сонирхлын зөрчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж байна.

 

  • .

 

Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.

 

 

            ............................................................: ...............................................  /...................................../

                            /албан тушаал/                                       /гарын үсэг/                 /гарын үсгийн тайлал/

 

 

... он … сар … өдөр

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан тушаалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг зөвшөөрөх эсэх                      Тийм             Үгүй

 

Хэрэв “Тийм” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.

 

 

            Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй

 

            Дээд шатны байгууллагаас өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах

боломжгүй

 

 

            Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан тушаалтан байхгүй

 

 

Баталгаажуулалт:

           

............................................................: ...............................................  /...................................../

                            /албан тушаал/                                       /гарын үсэг/                 /гарын үсгийн тайлал/

 

... он … сар … өдөр

 

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР