Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны

 2012 оны 05 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

 

 

НИЙТИЙН АЛБАНД ТОМИЛОГДОХООР НЭР ДЭВШСЭН ЭТГЭЭДИЙН

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ

 

 

                         1. МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 

 

Ургийн овог:

 

 

Эцэг (эх)-ийн нэр:

 

Нэр:

Регистрийн дугаар:

Төрсөн он, сар, өдөр:

Иргэний үнэмлэхийн дугаар:

 

Төрсөн аймаг, хот:

сум, дүүрэг:

төрсөн газар:

Оршин суугаа газрын хаяг:

 

Гар утас:

Гэрийн утас:

Цахим шуудангийн хаяг:

 

Урьд нийтийн албанд ажиллаж байсан эсэх /ямар байгууллагад/:

 

Албан тушаал:

Сүүлийн хоёр жилийн ажил эрхлэлт:

 

 

Нийтийн албаны аль байгууллага, албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн:

 

 

Нэр дэвшсэн нийтийн алба /төрийн байгууллага/, түүний салбар, нэгжийн үйл ажиллагаатай хамааралтай худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээ эрхэлж байсан эсэх:

 

 

 

2. Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн байдал

Гэр бүлийн байдал

Эцэг /эх/-ийн нэр, нэр

Регистрийн дугаар

 

Төрсөн газар, үндсэн захиргаа

 

Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал

Ажиллаж байгаа байгуулага, сурч байгаа сургууль, оршин суугаа хаяг

Эхнэр,нөхөр, хамтран амьдрагч

 

 

 

 

 

Хүүхэд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эцэг

 

 

 

 

 

Эх

 

 

 

 

 

Тайлбар:  Хамт амьдарч байгаа болон өрхийн бүртгэлд бүртгэлтэй эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, хүүхэд, эцэг, эхийг бичнэ.

3. Хувийн ашиг сонирхол

3.1. Мэдүүлэг гаргагчтай хамаарал бүхий этгээд

Эцэг /эх/-ийн нэр, нэр

Ямар хамааралтай болох

Ажиллаж байгаа /байсан/ байгууллага, албан тушаал

Бизнес, үйл ажиллагааны чиглэл

Төрсөн газар, үндсэн захиргаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Нийтийн албан тушаалтны эрхлэх асуудлын хүрээ, шууд болон шууд бус нөлөөлөх боломжтой байгууллагад харьяалалтай болон хамааралтай ажил эрхэлж байгаа /байсан/ өрх тусгаарласан эцэг, эх, хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү, эхнэр /нөхөр/, хамтран амьдрагчийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүүсийн талаар бичнэ.

3.2. Мэдүүлэг гаргагчтай нэгдмэл сонирхолтой этгээд

Ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбогдсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр

Ямар харилцаатай /байсан/ болох

/хуулийн этгээд бол ямар хамааралтай болох/

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Байгууллага. ажил, албан тушаал /Эрхэлж байгаа /байсан/ үйл ажиллагааны төрөл/

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Нийтийн албан тушаалтантай ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбоотой хувь хүн, хуулийн этгээдийн талаар бичнэ.

3.3. Гишүүнчлэл, хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Хаана, ямар байгууллагад хар,яалалтай болох

Албан тушаал, үүсгэн байгуулагч, гишүүн,  дэмжигчийн аль нь болох

Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Холбоо, нэгдэл, хөдөлгөөн, нутгийн зөвлөлийн тэргүүн, гишүүн, нам, улс төр, олон нийтийн байгууллагын гишүүнчлэлд байсан болон байгаа талаар бичнэ.

3.4. Төлөөлөл хэрэгжүүлсэн байдал

Хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Төлөөллийг хаана, хэзээ, хэрхэн хэрэгжүүлсэн

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Хувь хүн, хуулийн этгээдийг төлөөлөн тодорхой үйл ажиллагаа, харилцаанд оролцсон талаар бичнэ.

 

 

3.5.Нэр дэвшсэн нийтийн алба, байгууллагад ажилладаг, түүний эрхлэх асуудал, харьяалах нутаг дэвсгэрт байгаа хамаарал бүхий этгээд

 

Д/д

Эцэг /эх/-ийн нэр, нэр

Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал

Ямар хамааралтай болох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Ямар хамааралтай болох талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг бичнэ.

 

Жич:Энэхүү маягтад төрийн албан хаагчийн анкет, ял шийтгэлгүй эсэх талаарх тодорхойлолт, хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хөрөнгө, оруулагчийн талаарх лавлагаа, бусад шаардлагатай баримт бичгийг хавсаргана.

 

 

                                                Үнэн зөв мэдүүлсэн:.............................................../................................./

                                                                                    /гарын үсэг/                       /гарын үсгийн тайлал/

 

...  оны … дугаар сарын …-ны өдөр

 

Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР